simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnMaron:Expos ⁷ܐܡܪ ܐܢ̣ܐ ܘܕܝܠܝܬܐ . ܘܐܡܪ ܗܘܝ̣ܬ ⁸ܕܗܕܐ ܡ̇ܢ ܕܢܬ X ܠܘܬ ܡ̇ܢ ܟܠ ܦܪܘܣ X ܚܕ XX X ܐܝܬܘܗܝ ܡܠ̣ܬܐ ܐܠܗܐ ⁰ܕܡܒܣܪ . ܘܟܝ̇ܢܐ
JnEph:ActsEastSaints ⁷ܕܗ̣ܘ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆ ܕܫܒܘܩ . ܠܝ ܡܪܝ . ܗܠܝܢ ܐܘܗܝ̈ ܕܠܥܙܪ ܡ̇ܢ ܢ̇ܦܩ ܐܢܬ ܠܒܪ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܫܡܥ ܗܘܐX ܘܫ : ܠܐ ܆ ܐܘ ܓܚܟ ܥܡ ܗ̇ܘ
SevAnt:CathHom ⁷ܕܚܢܢ ܒܫܡܝܐ ܚܕ ܒܪܐ ܐܦ ܟܕ ܐܬܒ̇ܣܪ ܠܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܨܒܝܢܐ . 8ܐܝܟܐ ܗܟܝܠ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܫܝܢܐ . ܐܢܗܘ
AbbaIs:Ascet ⁷ܗܟܝܠ ⁸ ܕܚ̇ܐܣ ܥܠ ܥܡܠܘܗܝ̈ ܕܠܐ ܢܐܒܕܘܢ̣ ܠܝܓ ܠܝܓ ܢܦܨ ܡ̇ܢ . ܡܪܬܗ̇ ܓܝܪ ܡܚܝܐ ܠܢܦܫܐ̣ ܘܡܝܬܐ ⁸ܡܢ ܒܝܫܘܬܐ . X
AbbaIs:Ascet ⁷ܚܕ ⁸ܝܗ̣ܒ ܢܦܫܗ ܠܡܦܠܚX ܟܕ ܐܡ̇ܪ : ܕܥܒ̇ܕ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ : ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܝXX 1ܨܒܘܬܐ ܕܠܐ ܡܨܝܐ | . ⁸ܘܗ̇ܘ
BarEbr:CandSanc ⁷ܝܘܡܐ ܢܗܝܪܐ̈ ܕܒܪܩܝܥܐ ܕܫܡܝܐ ܐܘܟܝܬ ܟܘܟܒܐ̈ ܐܬܒܪܝܘ ܡ̇ܢ ܘܒܗ ܐܝܬ ܥܘܬܕܐ ܘܢ̣ܝܫܐẌ ܬܠܬܐ ܀ ܩܕܡܝܬ ܥܘܬܕ ܐ̈ ̈ ܒܗܢܐ
BarEbr:CandSanc ⁷ܟܕ ܡܢܬܐ ܗܝ ܕܟܘܠܐ ܟܝܢܝܐ Xܝ ܕܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܬܪܥܝܬܢ . ܡ̇ܢ ܓܠܝܙܬ̇ ܡܢ ܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ . ܦܘܢܝܐ . ܐ̇ܡܪܝܢܢ ܕܐܢܫܘܬܐ
JnDalya:Epist ⁷ܢ-- . XXX ܩܕX : XXX ܐܢ ܠܫ̇ܦܝܪܐ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܆ ܪܓܬܗ ܡ̇ܢ : ܩ X X . --X⁰ܠܡܒܘܥܐ . --¹⁰ܩ XX⁸ܢ-- . XܢXXX : XX
AbbaIs:Ascet ⁷ܪܗܛܝܢ̇ X ܚܕ ܗܘ ⁸ܕܝܢ ܢܣ̇ܒ ܠܗ ܠܟܠܝܠܐ . ܡܢ̣ܘ ⁹ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ : ܠܐ |ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܒܐܣܛܕܝܘܢ ܪܗܛܝܢ̣ ܟܠܗܘܢ
Tim1:Epist ⁷⁸ܕܒܨܠܡܐ ܘܒܕܡܘܬܐ ܥܒܝܕ ܆ ܡܪܐ ܘܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ : ܡ̇ܢ ܐܘܣܝܐ : ܒܫܘܚܠܦܐ ܕܩܢܘܡܐ̈ . 2 , 11ܐܪܐ ܗܟܝܠ : ܗ̇ܘ
BarEbr:CandSanc ⁸ܒ̣ܗ̇ܝ ⁸²ܕܗ̣ܘ ܗ ܣ̇ܥܪ ܠܥ̇ܒܕܐ̈ ܗܠܝܢ ܆ ܡܬܐܡܪ ܕܫ̇ܦܪ ܡ̇ܢ . ܠܘ ܠܐ ܡܨܐ ܦ ܥ̇ܒܘܕܐ ܕܥ̇ܒܕܘܗܝ̈ ܢܗܘܐ . ܐܝܢ Xܒܪܢܫܐ
AbbaIs:Ascet ⁸ܒܝܬ ܓܙܐ ܕܚܒܫܘ ܗ̣ܢܘܢ X ܠܗܘܢ̣ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܫ ܕܢܚܠܨ ܡ̇ܢ ܇ ܘܕܗ̇ܘ ܕܒܢܘ ܠܗ̣ ܝܗ̇ܒ ⁷ܐܓܪܐ ܛܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܇ ܘܕܡܢ ܗ̇ܘ
AbbaIs:Ascet ⁸ܕܡܚܒ ܠܥܡܠܘܗܝ̈ ܢ̇ܛܪ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܢܐܒܕܘܢ XO⬩ 40ܐܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܝܫܘܥ Xܢ ܐܡ̣ܪ ܕܥܒܕ ⁷ܒܟܣܝܐ̣ ܕܐܒܘܟ ܢܬܠ ܠܟ ܒܓܠܝܐ .
SevAnt:LuqJul ⁸ܟܝܢܐܝܬ ܗܘܐ ܘܡܠܬܐ ܕܝܢ ܨܒܝܢܐܝܬ ܡܬܪܡܐ ܗ̣ܘܐ . ܘܡܫܠ ܡ̇ܢ : ܓܝܪ : ܠܐܬܢܣܝܣ : ܪܒܐ ܐܡ̇ܪ : ܗܟܢܐ : ܘܡܘܬܐ ܗܘܐ ܟܕ ܦܓܪܐ
Cyr:Epist ⁸ܠܘܩܒܠ ܓܘܕܦܘܗܝ̈ ܕܢܣܛܪܝܣ ܆ ܚܪܢܐ ܕܝܢ ܕܐܝܬ ⁷ܒܗ ܡ̇ܢ ³ܦܪܦܣܝܛܣ ܆ ⁴ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܬܒܐ̈ ⁵ܕܐܫܬܕܪܘ ܡܢܝ ܇ ܚܕ
ApocPs-Meth ⁸ܠܟܘܫܬX ܒܪܬ ܦܝܠ ܡ̇ܠܟܐ ܕܟܘܫܝܐ̈ . ܘܡܢܗ̇ ܐܬܝܠܕ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ⁴ܡܩܕܘܢܝܐ̈ X . ܘܢܣ̣ܒ ܠܗ ⁰ܦܝܠܠܝܦܘܣX ⁷ܐܢܬܬܐ 10
GanBus ⁸ܬܪܝܢ ܒܢܝܢ̈ ܗܘܘ ܠܗ ܇ ܚܕ ܡܬܢ ܘܐܚܪܢܐ ܝܘܬܡ . ܘܡܬܢ ܐܘܠܕ ܡ̇ܢ ܙܢܐ . ⁷ܡܪ ܝ ܐܦܪܝܡ ܒܝܘܒܠ ܫܪܒܬܐ̈ ܗܟܢܐ ܡܫܠܡ : ܠܐܠܝܥܙܪ
DidascApost ⁸⁵ܓܝܪ ܕܚܝܐ̈ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ . ⁸⁶ܩܕܡܝܐܝܬ ⁸⁷ܕܬ ܚܒ ⁸⁸ܠܐ ܡ̇ܢ ܣܓܝܐܐ̈ ⁸ ܐܝܬ . ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܐܘܪܚܬܐ̈ . ܐܘܪܚܐ
JacSer:memLuqJews ⁸⁵ܕܗܘ̣ܐ ܥܕܠܐ ܢܗܘܐX X ⁸ܒܪܘܚܐ ܙܡܪܗ . ⁸⁷ 265ܢܓܕܐ̈ ܡ̇ܢ ܒܝܬ ܥܘܠܐ̈ . ܘܕܥܠ ܠܒܘܫܗ ܐܪܡܝܘ ܦܣܐ ⁸⁴ܣܡ ܒܟܬܒܗ ܆ ܘܟܠ
SevAnt:CathHom ⁸⁷ ܕܠܐ ܓܘܫܡܐ ܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܆ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܥܡܟ ܐܦ ܐܢܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܠܘ ܕܝܠܝܬܐ ܗܝ ܕܐܢܬܬܐ ܐ̇ܡܪ ܇ ܗ̇ܝ ܕܬܐܠܕ XX ܠܐܠܗܐ . ܐܢ