simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܒܟܝܢܐ ܕܐܢܫܘܬܗ ܃ ܟ̇ܦܪܢ ܕܝܢ ܒܐܠܗܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܃ ܒܕܡܘܬ ܡ̇ܢ ܘܡܐܢܝ ܘܡܪܩܝܘܢ ܘܚܒܪܝܗܘܢ̈ ܂ ܐܘ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̇ܘܕܝܢ
BarEbr:CandSanc ܐܡ̇ܪܝܢ X ܕܡܬܠܝܬܝܘ ܡܬܠܝܬܝܐ ܗ̣ܝ ܗܕܐ . ܐܢ ܐܦ ܡܢ XX X X ܡ̇ܢ . ܕܢܦܫܐ ܐܝܕܐ ܕܓܠܝܙܐX ¹¹ܡܢ ܥ̇ܒܕܐ̈ ܛܒܐ̈ ܘܒܝܫܐ̈ . ܘܢ
IšoMerv:ComOT ܕܪܚܝܩܐ ܡܢ ܡܨܪܝܢ . ܘܬܘܒ ܦܪܥܘܢ ܠܐ ܝ ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܥܠܝܗ̇ . ܡ̇ܢ ܕܝܠܗ ܕܦܪܥܘܢ ܡܩܝܡ ܗܘܐ . [15]ܥ̣ܪܩ ܕܝܢ ܠܡܕܝܢ : ܐܝܟ
SevAnt:LuqGramm ܕܥܕܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܐܣܘܪܝܐ ܡܫܬܚܩܢ̈ ܇ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܠܘܢܓܝܢܐ ܃ ܘܡܨܒܬܬ ܒܟܠ ܐܢܬܬܗ ܕܗܢܐ ܟܬܒܘ ܠܘܬܝ ܆ ܐܝܟ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܂ ܢܝܚ ܚܡܬܐ ܘܢܓܝܪ ܪܘܚܐ̣ ܂ ܘܕܠܐ ܡ̇ܢ ܘܕܐܠܗܐ ܂ ܕܠܐ ܡܫܘܚܬܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܒܡܨܥܬܐ ܂ ܗ̇ܘ
Ath:HomEpist ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܟܕ ܡܣ̣ܒܪܝܢ ܚܢܢ ܕܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܢܐܡܪ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܠܐ ܐܡ̣ܪܘ ܘܠܐ ܐܬ̇ܪܥܝܘ ܗܕܐ ܡܬܘܡ . ܐܠܐ ܩܢܘܡܐ
BarBahl:SyrLex ܥܠ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܐܐܪ ܡܬܢܣܒ . ܝܩܕܢܐ ܕܝܢ ܥܠ ܡܥܒܕܢܘܬܗ ܡ̇ܢ سموم . ܝܩܝܕܬܐ̈ محرقة ܙܟܪ توقّد او حريق . ܨ ܫܘܒܐ
IšoMerv:ComOT ܕܡܢ ܗܝܕܝܟ ܒܚܝܠܐ ܗ̣ܘ ܡܡܠܟ ܗܘܐ ܇ ܒܕܗ̣ܘ ܕܐ̇ܢ ܗܘܐ ܠܥܡܐ ܡ̇ܢ ܥܣܪܝܢ ܇ ܠܘܬ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܐܓܪܒܝ ܥܘܙܝܐ ܐܒܘܗܝ ܇ ܐܝܟ
ActsMiaphysites ܡ̇ܩܒܠ ܆ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܕܝܢ ܠܐ ܡܩ̇ܒܠ ܆ ܟܕ ܬܪܥܐ ܦܬ̣ܚ ܒܗܠܝܢ ܂ ܡ̇ܢ ܆ ܡܛܠ ܕܢ̇ܛܪ ܠܟܠܢܫ ܫܘܝܘܬܐ ܃ 1ܘܠܐ ܢܣܬ̣ܒܪ ܕܠܗܠܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܘܡܣܬܓܕܢܐ ܇ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ ܡܢ ܡ̇ܢ ܕܝܠܗ ܒܚܕ ܣܓܕܬܐ ܆ ܐܦܠܐ ܬܪܝܢ̈ X ܝXX ܝ ܆ ܒܢܝܐ̈ ܂ ܐܚܪܢܐ
IšoMerv:ComOT ܕܠܨܥܪܐ ܘܠܒܙܚܐܐܬܬܣܝܡ ܡܢܗܘܢ . ܘܐܦ ܕܢܛܢܘܢ ܒܗ ܠܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܝܬܝܒ ܗܘܐ . ܩܝܡܬܐ ܕܛܢܢܐ . ܕܛܢܢܐ ²ܩܪܘܗܝ ܠܦܬܟܪܐܐܝܟ
JnRufus:Pleroph ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܥܝܕܐ ܠܝܘܒܢܠܐܘܣ ܕܒܝܘܡܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܡ̇ܢ ܥܗܝܕ ܐܢܐ ܕܫܡܥܬ . ܡܢ ܐܒܘܢ ܐܒܐ ܦܛܪܐ ܥܡ ܣܓܝܐܐ̈ . ܐܝܟ
Ath:ExposPs ܕܐܒܐ ܒܪܐ . ܫ̇ܐܠ . . . ܬܓܡܐ ܫܠܝܚܝܐ . . . ܕܢܚܝܠ ܒܪܐ . . . ܡ̇ܢ . ³⁸ܦܩܘܕ ܐܠܗܐ ܝܚܝܠܟ . ܚܝܠ ܐܠܗܐ ܠܗܢܐ ܕܥܬܕܬ ܠܢ . ܚܝܠܐ
SevAnt:CathHom . ܒܗܠ ܝܢ ܡܬ . ܬܕܝܢ ܗܘܐ . ܡܪܝܐ ܕܝܢ̇ Xܘ̇ ܕܬܕܡܪܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܠܗܕܐ ܆ ܚܢܢ ܕܝܢ ܐܪܝXܢܗ̇ ܡܢܗ ܠܘܬ ܡܟܣܢܘܬܐ . ܘܗ̇ܘ
SevAnt:LuqJul ܕܚܢܢ ܦܪܥܢܢ ܒܗ ܚܘܝܒܐ̈ ܕܡܢ ܥܠܠܬܐ̈ ܕܚܛܝܬܐ . ܫܩܠ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܠܢ . ܢܒܛܠܝܗ̇ ܠܚܛܝܬܐ . ܘܢܒܛܠ ܠܣܛܢܐ ܡܢ ܕܢܩܒܘܠ . ܐܝܟ
Tim1:Epist ܐܘܕܥܗ ܘܓܠ̣ܐ ܠܗ ܥܠܘܗܝ ܂ ܝ̤Xܝ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܥܒܕܐ ܡ̇ܢ ܂ ܘܐܦ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܝ · ܗܘܐ ܠܗ ܡ̇ܢ ܆ ܪܘܚܐ
BarKoni:Schol ܐܣܠܝ ܡܛܠ ܙܢܘܗܝ̈ ܂ ܠܗܢܐ ܕܝܢ ܓܒܐ ܡܛܠ ܡܝܬܪܘܬܗ ܂ ܡ̇ܢ ܕܬܪܝܗܘܢ̣̈ ܂ 0 ܦܪܫ ܐܢܘܢ ܡܢ ܡܪܒܥܐ ܘܡܢ ܬܕܝܐ̈ ܂ ܘܠܗ̇ܘ
SevAnt:LuqGramm ܕܝ̇ܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗ̣ܘ ܫܡܐ ܂ ܟܕ ܢܦ̇ܩ ܕܝܢ ܨܝܕ ·X ܙ ܇ ܝ ܝX ܡ̇ܢ ܂ ܘܟܕ ܛܒ ܐܠܘ ܐܡ̣ܪ ܒܠܚܘܕ ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܇ ܡܚܘܝܢܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܝܘܡܬܐ̈ ܕܚܨܕܐ ܕܒܝܬ ܥܪܒܝܐ̈ ܫܚ̣ܪ ܥܡܐ ܟܠܗ ܓܪܒܝܝܐ̣ ܂ ܡ̇ܢ ܕܫܢܬܐ ܫܚܢܐ ܗܘܬ̣ ܃ ܗܟܢܐ ܡܬܥܙܙ ܗܘܐ ܟܘ̇ܪܗܢܐ ܀ ܟܕ ܩܪܒܘ
SevAnt:LuqGramm ܐܝܬܝܗܝܢ ܦܐܝܬ̈ ܐܠܗܐ ܇ 1ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܦܐܝܬ̈ ܐܢܫܝܬܐ̈ ܇ ܡ̇ܢ ܚܠܝܡܐ ܡ̇ܝܬܐ ܇ ܒܗ̇ܝ ܒܠܚܘܕ ܕܢܕܥ ܫܘܚܠܦܐ ܇ ܕܐܝܠܝܢ