simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:DiscColl ܘܐܦܢ ܠܘܬܗܘܢ ܕܐܢܫܐ ܪܘܪܒܐ̈ ܒܫܪܟܐ ܕܫܥܐ̈ ܕܨܠܘܬܐ ܡ̇ܢ ܘܣܟܐ ܕܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܕܠܘܬ ܐܢܫܐ ܓܡܝܪܐ̈ ܡܫܬܡܫܐ . ܗܠܝܢX
SevAnt:Epist ܒܒܣܪ̣ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܕܝܢ ܒܐܠܘܘܬܗ . ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܣܦ̇ܩ ܗܘܐ ܚܕ ܡ̇ܢ ܇ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ̇ ܠܐ ܚܫܘܫܐ . ܐܠܐ ܚܕ ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܆ ܚܫܘܫܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܨܒܝܐ ܡܕܝܢܬܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܓܒܗ ܂ ܓܕܫ ܕ ܢ ܒܗ ܒܙܒܙܐ̣ ܡܝܬ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬ ܝ ܥܠܘܗܝ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐ ܕܒܬܪ ܛܝܡܬܐܣ ܢܗܘܐ ܐܦܣܩܦܐ
BarEbr:CandSanc ²⁵⁵ܕܩ̣ܪܐ . ܐܬܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܕܩܫܝܫܐ ܘܐ ܥܒܕܐ ܠܙܥܘ̇X . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܓܒܝܘܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܕܗ̣ܝ ܩ̇ܘܐ ܠܐ ܒܥ̇ܒܕܐ̈ . ܐܠܐ Xܒܝܕ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܘܩܢܘܡܗ̇ ܝܕ ܥܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܃ ܝܕܥܬܗ̇ ܕ ܢ ܘܡܠܬܗ̇ ܡ̇ܢ ܒܗ̇ ܂ · · ܘܐ ܟܢܐ ܕܟܕ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܥܘ̣ܠܐ ܒܓܘ ܡܪܒܥܐ ܃ ܟܝܢܗ̇
MiaphysiteDocs ܕܠܓܡܪ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܢܘܟܪܝܝܢ̈ ܠܡܠܦܢܘܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܟܪܛܝܣܐ ܐܬܬܨܚ ܃ ܐܝܟ ܕܐܫܬܘܦ ܪܢ̈ ܘܠܐ ܡܢ ܡܬܘܡ ܃ ܐܝܟ
SevAnt:madHym ܕܠܐ ܢ̣ܦܕ ܘܢ̇ܝ̣Xܝ ܡܢ ܕܘܡ̣ܝܐ ܕ ܡܝܬܪܬܗXܘ . ܘܟܘܬX ܐܦ ܡ̇ܢ : ܘܟܠ ܝ ܥܡ̣ܠܐ ܕ ܝܫXܝXܬ̈ ܐ ܡ̇ܚܘܝܢ ܚܢܢ ܆ ܐܝܟ
SevAnt:LuqGramm ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܒܫܘܚܠܦܐ ܐ·ܟ ܕܒܚܘܫܒܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܠܡܚܙܐ ܂ ܡ̇ܢ ܢܪܚX ܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܂ ܕܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܆ ܘܕܬ ܐܘܪܝܐ
IšoAdiab:Epist ܐܝܟ ܩܢܘܢܐ ܐܣܠܝܬ ܂ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡܫܒܚܢܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܃ ܡ̇ܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܂ ܕܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܗܝ̇ ܐܝܬܝܗ̇ ܃ ܐܝܕܐ ܕܐܒܗܘܬܟ
SevAnt:LuqJul ܕܠܐ ܩܢ̣ܐ ܗ̣ܘܐ ܫ̇ܐܠ ܗ̣ܘܐ . ܟܠ ܡܕܡ ܓܝܪ ܠܒܪܢܫܐ ⁷ܡܢ ܡ̇ܢ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܥܛܝܦ ܝ ¹ܗ̣ܘܐ ܠܐܣܟܡܐ ܕܫܐܠܬܐ ܡܪܟܒ . ܘܐܝ̣ܟ
SevAnt:LuqGramm ܓܝܪ ܆ ܘܠܐ ܚܕ ܚܘܣܪܢܐ ܐ ܬ ܟܕ ܢܫܬܚܠܦܢ̈ 3ܡܠܐ̈ ܩܠܝܠ ܇ ܡ̇ܢ ܇ ܟܕ ܒܙܒܢܐ ܝX ܡܬܓܪܦܐ ܗܘܐ ܕܚܠܬܐ ܬܪ·ܨܬܐ ܂ ܠܗܘܢ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ̣ ܐܬܝܝ̇ܫܒܘ . ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܝܢ . ܠܘܬ ܚܕܕܐ̈ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܬܠܬܝܗܝܢ̈ ܆ ܘܕܒܠ̇ܚܡܘܬܐ ²ܘܒܛ̣ܟܣܐ ܗ̣ܘܝ̈ . ܠܘܩܕܡ
MiaphysiteDocs ܒܟܝܢܐ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܃ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܒܛܝܒܘܬܐ ܠܒܪܢܫܐ ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܒܬܪ̈ ܢ ܟܝܢܝܢ̈ ܂ ܬܘܒ ܕܝܢ ܟܕ ܡܥܠܝܢ ܒܡܡܠܠܗܘܢ ܃ ܒܪܐ ܚܕ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܡܬܥ̣ܕܠܢ ܗܘܘ ܡܢ ܦܪܘܩܢ : ܕܡܘܒܠܐ̈ ܝܩܝܪܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܟ̣ܕ ܢ ܟܬܦܗ ܠܗ̇ܝ ܕܢܥ̣ܡܠ ܇ ܘܗ̣ܘܐ ܓܒܪܐ ܦ̇ܠܚܐ . ܦܪܝܫܐ̈
JnDara:OnOfferings ܘܐܝܠܝܢ X -- ¹¹ܡܣܒܪܝܢ X -- ¹⁰ܕܚܫܐܫ X -- XXX XX -- ⁸ܒܗ ܡ̇ܢ ܐܢ Xܝ ܠܓܒܪܐܝܠ ܡܠܐܟܐ ܕܐܝ̇ܬܝ ܣܒܪܐ ²0ܡܢ ܠܘܬ ܡܪܐ ܕܝܠܗ
DionAr:MystWritings ܕܡܢܗ ܗܘ ܟܠ ܘܒܗ ܩܐ̇ܡ . ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܗܘܝܐ̈ . ܢܣ̇ܒ ܡ̇ܢ ܕܢܗܘܘܢ ܆ ܒܗ̇ ܬܘܒ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܚܕܐ ܥܠ̣ܬܐ ܐܦ ܚ̇ܟܡ ܟܠ ܇ ܐܝܟ
Cyr:ComLuke ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܗ ܂ ܐܠܐ ܠܡܢܐ ܠܡ ܐܡ̇ܪ ܡܨܠܐ̇ ܂ Xܢ ܐܢܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܐܢܫ ܕܣܢܝܩ̣ ܂ ܐܘ ܡܢܐ ܒ̇ܥܐ ܠܡܣܒ ܡܢ ܐܒܐ̇ ܂ ܐܝܟ
SevAnt:LuqJul ܐܝܟܢܐ ܕܚܘܝܢܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܕܩܝܡܬܐ . X ܗܝܕܝܢ ܓܝܪ ܐܝܟܢܐ ܡ̇ܢ . ܐܡܬܝ ܕܟܕ ܒܬܪܗ ܕܡܠܦܢܐ ܐܪܠ . ܢܣܬܟܠܝܗ̇ ܠܗܕܐ
JacSer:Epist ܕܠܐ ܡܓ̣ܫܡ ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܫ̣ܪܐ ܩܕܡܐܝܬ ܝX ܒܒܬܘܠܬܐ ܡ̇ܢ ܐܬܪܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܥܘܠ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܐܬ ܂ ܘܠܐ ܦܫܝܩܐ ܕܢܡܘܬ̣
IšoMerv:ComOT ܕܐܦ X ܡܪܗ ܒܬܪܗ ܐ̇ܬܐ . ܡܛܠ ܚܡܬܗ ܕܡܠܟܐ ܕܥܠܘܗܝ ܆ ܢܦ̣ܩ ܡ̇ܢ . ܟܐܡܬ XܫXXXܝX¹ܐܚܘܕܘ ܬܪܥܐ ܕܠܐ ܢܥܘܠ ܐܝܙܓܕܐ ܕܐܝܟ