simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܕܗܘ ܆ ܕܢܫܦܪ ܠܗ̇ܘ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܪܒ ܡܢܗ ܀ ܩܢܘܢܐ ܕܥܣܪܝܢ . ܡ̇ܢ ܘܢܙܡܢܝܘܗܝ ܠܐܬܪܗ : ܗܕܐ ܕܝܠܗ ܗܝ ܕܗ̇ܘ ܐܦܝܣܩܘܦܐ
SynOr ܕܢܫܬܘܬܦ ܠܗܘܢ ܘܢܩܒܠ ܐܢܘܢ ܘܢܨܠܐ ܥܡܗܘܢ ܘܢܥܠ ܐܢܘܢ ܡ̇ܢ ܕܢܗܘܘܢ ܐܣܝܪܝܢ ܘܡܚܪܡܝܢ ܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ : ܘܟܠ
SynOr ܕܗܢܘܢ ܗܘܘ ܚܙܝܐ̈ ܕܝܠܢ ܒܗܠܝܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܡܟܪܙܝܢ ܗܘܘ ܡ̇ܢ ܘܠܡܟܫܠܘ ܐܢܘܢ ܒܢ . ܘܠܘ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܫܡܕܐ̈ ܫܡܥܘ ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ
SynOr ܕܡܢ ܩܬܘܠܝܩܐ ܘܠܬܚܬ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܬܠܡܝܕܐ ܗܘ ܘܡܫܥܒܕܐ ܗܘ . ܡ̇ܢ ܕܥܕܬܗ ܬܬܗܝܡܢ ܘܬܬܝܩܪ ܡܪܘܬܗ ܫܠܝܛ ܒܟܠ . ܡܟܝܠ ܟܠ
SynOr ܕܒܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܬܬܚܕ ܆ ܢܫܕܪ ܦܪܨܘܦܐ ܡܫܡܗܐ ܡܢ ܩܠܪܘܣ ܡ̇ܢ ܕܥܣܩܐ ܡܢ ܚܝܠܗ ܆ ܘܠܘ ܒܥܠܠܬܐ̈ ܐܢܫܝܬܐ̈ ܢܬܓܘܣ : ܗ̇ܘ
SynOr ܐܝܢܐ ܕܗܘ ܫܡܐ ܕܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ : ܠܗܢܐ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܐ ܡ̇ܢ ܕܩܠܪܘܣ ܘܕܥܡܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܕܐܝܬ ܒܡܕܝܢܬܗ ܓܢܒ ܘܚܛܦ
SynOr ܕܗܘ ܕܢܥܒܪ ܥܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܐܢ ܓܒܪܐ ܗܘ ܆ ܠܐ ܢܚܙܐ ܡ̇ܢ ܆ ܐܘ ܒܚܕ ܡܢ ܙܢܝܢ̈ ܕܡܦܪܓܠ ܒܗܘܢ ܒܟܬܝܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ : ܘܗ̇ܘ
SynOr ܕܝܢ ܕܫ̇ܡܥ ܐܝܠܝܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܬܢܢ ܘܢܛ̇ܪ ܠܗܝܢ̈ ܘܓ̇ܡܪ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ ܢܩܘܐ ܥܠܝܗܘܢ ܒܐܡܝܢ ܕܟܠܗ̇ ܟܪܣܛܝܢܘܬܐ .
SynOr ܕܗܘ ܐܢ ܓܒܪܐ ܗܘ ܘܐܢ ܐܢܬܬܐ . [ܘܟܠܢܫ ܕܠܐ ܢܓܥܨ ܘܢܬܪܚܩ ܡ̇ܢ ܠܗܠܝܢ ܐܘ ܒܐܝܕܐ ܕܗܝ ܣܟܠܘܬܐ : ܘܢܬܦܪܓܠ ܘܢܬܬܚܡ ܗ̇ܘ
SynOr ܕܝܡܝܢܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܘܣܝܡ ܐܝܕܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘܟܠ ܐܝܕܐ ܕܗܝ ܡ̇ܢ ܦܪܘܣ ܘܡܛܠ ܐܢܢܩܐ̈ ܕܝܠܗ̇ ܕܨܒܘܬܐ ܘܐܦ ܗܕܐ ܕܥܒܕܢ : ܕܟܠ
SynOr ܕܗܘ ܐܢ ܗܘ ܕܒܒܣܬ ܠܐ ܢܬܩܒܠ . ܘܠܐ ܒܪܫ ܥܡܐ ܘܒܥܕܬܐ ܒܛܟܣܐ ܡ̇ܢ . ܘܒܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܢܫܬܠܛ ܠܡܣܡ ܝܡܝܢܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܥܠ
SynOr ܕܗܘ ܒܡܩܛܥܘܬܐ ܕܨܒܝܢܗ : ܟܠܗܘܢ ܕܠܗܘܢ ܒܕܒܪ ܫܝܛܝܢ ܠܗ : ܡ̇ܢ ܘܒܐܝܕܗ ܡܬܬܪܨܝܢ . ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܟܪܝܗܐ ܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ
SynOr ܕܐܦܠܐ ܡܗܘܐ ܗܘܘ ܘܐܬܬܚܡܘ ܩܢܘܢܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܒܥܕܬܐ ܡ̇ܢ ܨܒܝܢܗܘܢ ܆ ܥܬܩܘ ܘܒܠܝܘ ܘܐܬܛܥܝܘ ܡܢ ܠܒܐ ܕܣܓܝܐܐ̈ . ܐܝܟ
SynOr ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܚܕܬܐ̈ ܐܢܘܢ ܗܢܘܢ ܘܐܒܗܝܗܘܢ̈ . ܘܐܝܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܝܠܗ ܐܬܥܩܪܬ ܥܕܬܐ ܕܩܪܝܬܗ . ܘܐܬܐܣܪܘ ܐܢܫܐ̈ ܬܡ̇ܢ ܐܝܟ
SynOr ܕܬܪܝܢܐ ܗܘ ܘܩܝܘܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܟܘܪܣܝܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ : ܥܒ̇ܕ ܡ̇ܢ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܕܦܛܪܝܪܟܝܣ ܠܗ ܙܕܩܐ . ܐܝܟ
SynOr ܕܗܘ . ܟܕ ܚܠܦ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܝܣ ܐܘ ܦܛܪܝܪܟܝܣ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܐܘ ܒܡܦܣܢܘܬܐ ܕܟܬܝܒܬܐ̈ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܢܬܬܣܝܡ ܗ̇ܘ
SynOr ܕܡܬܬܣܝܡ ܐܢ ܟܠܗܘܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܗܝ̇ ܗܘܦܪܟܝܐ ܠܐ ܡܨܝܢ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܕܡܫܕܪܝܢ ܢܣܝܡܘܢ ܒܡܨܥܬܐ . ܘܥܠ ܗܘ̇
SynOr ܕܗܘ ܒܩܪܝܒܘܬܐ ܕܬܠܬܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܟܕ ܣܓܝ ܒܨܝܪ ܆ ܟܕ ܐܝܬ ܡ̇ܢ ܕܢܐܬܘܢ ܆ ܫܠܡܘܬܗܘܢ ܒܟܬܝܒܬܐ̈ ܢܫܕܪܘܢ . ܘܢܬܬܣܝܡ ܗܘ̇
SynOr ܕܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܠܬܐ ܘܡܠܦܢܐ ܕܢܗܘܘܢ ܪܘܚܢܐܝܬ ܒܢܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܡܪ . ܒܝܫܘܥ ܠܡ ܓܝܪ ܡܫܝܚܐ ܐܢܐ ܐܘܠܕܬܟܘܢ ܒܣܒܪܬܐ . ܐܝܟ
SynOr ܕܟܐ̇ܡ ܥܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܗܘ ܠܐ ܢܩܕܐ ܘܠܒܢܝܐ̈ ܘܠܒܢܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܢ ܟܠ ܝܪܬܘܬܐ ܕܦܪܫܘ ܠܗܘܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ . ܟܠ