simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܦܛܪܝܪܟܝܣ ܆ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗܘ ܟܠܢ ܡܚܪܡܝܢ
SynOr ܆ ܘܥܠ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܢܐ ܠܡܦܝܕܐ ܕܩܢܘܢܐ̈
SynOr . ܒܕ ܗܢܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܡܫܪܓܠܢ̈ ܟܕ ܢܣܓܝܢ̈
SynOr ܕܗܘ ܡܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܗܘ ܥܠ ܘܐܬܩܒܠ
SynOr ܒܥ̇ܝܢ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܕ ܐܢܘܢ ܀
SynOr . ܘܒܪ ܚܣܕܐ ܡ̇ܢ ܕܓܠ̇ܐ ܐܪܙܐ .
SynOr ܆ ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܟܐܡܬ ܬܡܢ ܝܬܝܪ
SynOr ܕܥܕܬܐ . ܐܝــܟ ܡ̇ܢ ܕܒــܝــܕ 193 ܗܠܝܢ
SynOr ܡܟܘܢܐܝܬ . ܡܠܦܢܐܝܬ ܡ̇ܢ . ܕܗܠܝܢ ܫܦܝܪܢ̈
SynOr ܕܗܘ ܒܬܪ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܗܘ . ܦܫܝܛܐܝܬ
SynOr ܘܡܫܚܠܦܝܢ . ܕܡ̇ܝܢ ܡ̇ܢ ܒܫܘܝܘܬ ܟܝܢܐ :
SynOr ܝܘܡܝܢ̈ . ܚܫ ܡ̇ܢ ܒܒܣܪ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ
SynOr ܕܒܪܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܫ̇ܠܡܝܢ ܠܗܝܢ̈
SynOr ܡܢܟܪܝܢܢ ܆ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܟ̇ܦܪ ܒܟܝܢܐ ܕܐܠܗܘܬܗ
SynOr ܕܡܪܢܝܫܘܥܡܫܝܚܐ . ܐܘ ܡ̇ܢ ܕܡܘܙܓܐ ܘܚܘܠܛܢܐ ܐܘ
SynOr ܕܐܠܗܐ : ܐܘ ܡ̇ܢ ܕܚܫܐ ܐܘ ܕܡܘܬܐ
SynOr ܕܐܠܗܘܬܗ . ܐܘ ܡ̇ܢ ܕܒܪܢܫܐ ܫܚܝܡܐ ܚ̇ܫܒ
SynOr ܩܕܝܫܬܐ . ܐܘ ܡ̇ܢ ܕܬܪܝܢ ܒܢܝܢ̈ ܐܘ
SynOr ܕܐܠܗܐ . ܐܘ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܐ̇ܡܪ ܕܗܘ
SynOr ܥܦܝܦܐܝܬ ܆ ܒܒܪܝܬܐ ܡ̇ܢ ܓܘܢܐܝܬ ܆ ܒܢܡܘܣܐ