simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܆ ܠܘ ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܡܠܬܐ . ܒܣܪܗ
Tim1:Epist ܕܠܘ ܡ̣ܢ ܟܝܢܐ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܡܬܐܠܗܢܘܬܐ ܕܝܢ
Tim1:Epist ܘܠܘ ܐܝܟ ܕܒܦܣܩܐ ܡ̇ܢ ܆ ܡܫܐܠܢܐܝܬ ܢܩܪܝܗ̇
Tim1:Epist ܠܘ ܠܘܩܒܠ ܢܣܛܘܪܝܣ ܡ̇ܢ . ܚܠܦ ܢܣܛܘܪܝܣ
Tim1:Epist ¹X³ܘܐܢ ܗ̇ܝ ܕܟܝ̇ܢܐ ܡ̇ܢ ܬܪܝܢ ܆ ܘܐܢ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܆ ܢܝܫܗ ܡ̇ܢ ܕܩܦܠܐܘܢ ܗܢܐ ܕܫܒܥܐ
Tim1:Epist |X215ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܠܗ ܡ̇ܢ ܠܡܫܝܚܐ ܒܪܢܫܐ ܫܚܝܡܐ
Tim1:Epist 38ܘܡܛܠ ܕܠܘ ܒܐܠܗܘܬܗ ܡ̇ܢ ܆ ܒܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܕܝܢ
Tim1:Epist ܆ ܠܘ ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ . ܒܪܢܫܐ ܕܝܢ
Tim1:Epist ܡܢܘܢ̈ . ܠܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ¹¹¹ܓܝܪ ܡܢܬܐ |X226|ܩܕܡܝܬܐ
Tim1:Epist ܠܘܩܒܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܫܚܝܡܐ ܆ ܠܘ
Tim1:Epist ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܦܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܡ̇ܢ ܒܢܣܝܒܘܬܐ ܕܦܓܪܐ ܕܢܦܫܐ
Tim1:Epist ܘܐܫܬܡܠܝ : ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ |576|ܠܐ |L214b|ܥܒܝܕܐ
Tim1:Epist ¹¹⁷ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܠܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܦܘܠܝܢܪܝܣ :
Tim1:Epist ܕܐܡܝܪܐ . 46ܡܢܬܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܗ̇ܝ |X229b|ܩܕܡܝܬܐ
Tim1:Epist |X229b|ܩܕܡܝܬܐ ܆ ܡܪܝܡܐ ܡ̇ܢ ܒܗ̇X ¹¹ܒܡܠܬܐ .
Tim1:Epist . X ܒܗ̇ ܡ̇ܢ : XXܩXX ܡ̇ܢ
Tim1:Epist ܡ̇ܢ : XXܩXX ܡ̇ܢ ܒܗ̇ ⁸ ܠܒܪܢܫܐ
Tim1:Epist ܒܒܬܘܠܬܐ . 47ܠܝ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܗܟܢܐ ܐܣܬܒܪܝܢ̈