simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܠܐ ܐܘܣܦ ܂ ܐܠܐ ܠܘܬ ܡܟܣܢܘܬܐ ܕܓܘܕܦܗ ܇ ܐܡ̣ܪ ܗ̇ܝ ܕܡܚܘܐ ܡ̇ܢ ܕܟܕ ܝ ܡܬܥ̇ܠܠ ܪܫ̇ܐ ܗܘܐ ܠܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܕܓܠܐܝܬ ܇ ܗܕܐ
SevAnt:LuqGramm ܓܝܪ̣ ܡܢ ܙܘܘܓܐ ܡܬܝܠܕ̣ ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܐ̣ ܒܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ·ܬܚܘܝܬܐ ܕܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܡܬܟܪܙ ܂ ܒܪܢܫܐ
BarEbr:Ethic . ܝܘܠܦܢܐ ܛܐܘܪܝܛܝܩܝܐ . ܐܘ̇ ܣܥܘܪܝܐXX . ܕܬܪܝܢ ܕܝܢ . ܡ̇ܢ . ( 70X ) ܘܠܗܢܝܢܐ ܢܦܫܢܝܐ ܐܪܒܥܐ ܐܢܘܢ ܙܢܝܐ̈ . X⁸ܚܕ
MiaphysiteDocs ܃ ܕܗ̣ܢܘܢ ܟܠܗܘܢ ܒܝܕ ܒܪܬ ܩܠܗܘܢ ܢܥܛܘܢ ܡܕܡ ܕܡܢܗܘܢ ܐܘ ܡ̇ܢ ܘܒܡܚܝܠܘܬܐ ܕܦܓܪܐ ܐܚܝܕܝܢ ܚܢܢ ܂ ܫ̣ܦܪ ܠܢ ܕܩܕܡܐܝܬ
Tim1:Epist ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ . ܚܝܐ ³⁷⁹ܡܠܝܠܐ ܡܝܘܬܐ̣ ܡܩܒܠܢܐ ܕܗܘܢܐ ܡ̇ܢ ܟܝܬ ܘܒܘܨܪܐ ܕܗܢܝܢ̈ ܬܫܥ ܩܐܛܓܪܘܝܣẌ 4 , 14 . ³⁷ܟܝܢܐ
IšoMerv:ComOT ܕܚܝܘܬܐ ܒܠܒܐ ܥܡܪܐ ܇ ܘܪܘܚܐ ܕܡܢܗ̇ ܡܬܬܙܝܥܐ ⁴ܚܝܘܬܐ ܡ̇ܢ ܘܕܫܪܟܐ . X X22]ܪܘܚܐ ܕܟܝܒܐ ܡܝܒܫܐ ܓܪܡܐ̈ . ܐܝܟ
Nars:memCreat ܐܕܡ ¹¹ܡܬ̇ܝܩܪ ܘܥܠ ܡܢܐ ܒܚܘܒܗ ܟܕܝܢܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܚܪܫܐ̈ ܡ̇ܢ ܗ̣ܘܐ ܕܢܝܬܐ ܠܓܠܝܐ ܨܢܥܬܗ̈ . ܪܓܬܗ ܣܢܝܬܐ ܗܕܐ ܗ̣ܘܬ ܕܥܠ
Tim1:Epist ⁴⁵⁶ܕܓܘܐ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܝܚܝܕܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ . 5 , 1ܐܠܐ ܟܒܪ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܢܢܩܝܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ . ܘܗ̇ܝ ܓܝܪ
BarBahl:SyrLex ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܝܬ ܐܘܢܝܐ . ܘܐܚܪܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܨܘܪ . ܘܐܚܪܢܐ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܐܪܓܘܢܝܐ . ܘܐܝܟ ܕܡ̇ܫܠܝܢ ܬܠܬܐ̈ ܦܘܪܦܘܪܝܐ ܗ̇ܘܝܢ . ܚܕ
SevAnt:LuqGramm ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܡܛܘܠ ܕܗ̣ܘܐ ܒܪܢܫܐ ܆ ܡܣܬܓܕ ܕܝܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܥܡ ܡ̇ܢ ܕܚܘܒܬܐ ܡܬܬܣܝܡܐ ܘܡܬ̇ܩܪܒܐ ܡܢܢ ܠܐܠܗܐ ܂ ܡܕܝܢ ܣ̇ܓܕ
JacSer:Epist ܝܝ ܐܚܣ̣ܪܘ ܐܘܡܢܐ̈ ܕܩ̇ܕܚ̣ܘܢܝ ܒܦܪܙܠܐ ܂ 7ܐܘ ܠܗ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܟܝܢ̣ܐ̈ ܘܝܩܪܘܗܝ ܂ ܠܗܘ ܡܪܐ ܟܝܙܐ̈ ܕܐܙܕܩܦ ܂ ܐܘ ܠܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܩܪܒܘ ܕܝܘܐ̈ ܇ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܗܕܝܘܛܝܢ ܡ̇ܢ ܏ܗ . ³¹ܕܟܝܘܬ ܠܒܐ ܕܗܘܝܐ ܡܢ ܚܘܒܐ . ³²ܥܡ ܗܠܝܢ
Elia:epLeonḤar ܗ̇ܝ ܕܡܛܠ ܕܢܛܝܪ ܟܐܡܬ ܫܘܚܠܦܐ ܗ̇ܘ ܟܝܢܝܐ ܇ ܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡ̇ܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗܘܢ ܇ ܒܝܕ ܦܘܠܓܐ ܗ̇ܘ ܕܒܬܐܘܪܝܐ . ܐܠܐ ܩܕܡܐܝܬ
SevAnt:LuqJul ܐܝܬܘܗܝ ³ܡܝܘܬܐ ⁴ [ . . . ]ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ⁵ [ . . . ]ܡܠܝܠܐ ܡ̇ܢ ܕܡܦܠܓ ܠܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܒܪܢܫܢ ܗ̇ܘ ܕܝ̇ܕܥ ²ܢܗܝܪܐܝܬ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܐܝܟ ܕܒܟܪܣܐ ܚܒܝܫ ܥܕܟܝܠ ܒܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ̣ ܥܝܢܐ ܠܡ ܠܐ ܡ̇ܢ ܕܒܗ ܘܐܝܠܝܢ ܕܛܝܒ ܬܡܢ ܐܠܗܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܚܡܝܢ ܠܗ ܡܢ ܟܠ
SevAnt:LuqGramm ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܡܡܠܠ ܀ ܡܫܟܚܝܢܢ ܠܗ ܓܝܪ ܆ ܕܒܡܟܬܒܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܂ ܘܐܡ̇ܪ ܃ XXܝXܝܘXܣ ܂ ܕܥܫ̇ܩ ܐܢܬ ܠܩܘܪܝܠܘܣ ܐܝܟ
MiaphysiteDocs ܕܡܬܚܫܒ ܐܢܐ̣ ܠܙܒܢܐ ܗܢܐ ܃ ܘܠܒܘܠܒܠܐ ܝ ܝ̤ ܕܐܚܝܕ ܡ̇ܢ ܦܛܪܝܪܟܝܣ ܡܪܝ ܦܘܠܐ ܃ ܬܐܘܕܘܪܐ ܂ · Xܒܡܪܢ ܫܠܡ ܂ ܐܡܬܝ
Eph:madAbrKid&JulSaba ܕܐܣܟܠ ܒܕܡܘܬ ܫܡܫܐ ܕܒܣܝܡܐܝܬ ² ܡܓܪ ܪܘܚܗ ܘܫ̇ܪܐ ܩܘܪܫܐ ܡ̇ܢ ܘܟܒ̣ܫ ܚܡܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܠܐ ܬܡܠܟ ܘܕܠܐ ܚܡܬܐ ܠܐ ܐܗܡܝ ܡ̣ܢ
ChalcedWrit ܡܝܩܢܢܐ̈ : ܪܘܫܥܟ ܠܟ ܒܠܚܘܕܝܟ ܢܗܘܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܠܐ ܆ ܡܫܐܠ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܡܢ ܗܕܐ ܠܡܐܡܪ ܕܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ ܗܘܝܘ ܟܕ ܗ̣ܘ . ܘܐܢ