simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܫܡܪ ܝܝ ܙܠܝܩܐ ܕܢܘܗܪܗ ܃ ܒܟܐܦܐ̈ ܕܢ ܘܒܩܝܣܐ̈ ܡ̇ܢ ܕ ܢ ܕܒܢܘܗܪܐ ܠܘ ܚܕܐ ܂ ܘܠܘ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܃ ܐܠܐ ܒܕܗܒܐ
BarEbr:CandSanc ܐܡ̇ܪܝܢ X ܕܡܬܠܝܬܝܘ ܡܬܠܝܬܝܐ ܗ̣ܝ ܗܕܐ . ܐܢ ܐܦ ܡܢ XX X X ܡ̇ܢ . ܕܢܦܫܐ ܐܝܕܐ ܕܓܠܝܙܐX ¹¹ܡܢ ܥ̇ܒܕܐ̈ ܛܒܐ̈ ܘܒܝܫܐ̈ . ܘܢ
IšoMerv:ComOT ܕܪܚܝܩܐ ܡܢ ܡܨܪܝܢ . ܘܬܘܒ ܦܪܥܘܢ ܠܐ ܝ ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܥܠܝܗ̇ . ܡ̇ܢ ܕܝܠܗ ܕܦܪܥܘܢ ܡܩܝܡ ܗܘܐ . [15]ܥ̣ܪܩ ܕܝܢ ܠܡܕܝܢ : ܐܝܟ
SevAnt:LuqGramm ܕܒܛܝܠ ܗܘ ܡܢ ܟܕܘ ܦܣ̇ܩܐ ܕܠܬܪܝܢ̈ ܇ ܚܕ ܟܝܢܐ ܢܘܕܐ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܚܘܫܒܐ ·X ܝܝ ܙ ܗ̇ܘ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇ ܐܝܟ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܂ ܢܝܚ ܚܡܬܐ ܘܢܓܝܪ ܪܘܚܐ̣ ܂ ܘܕܠܐ ܡ̇ܢ ܘܕܐܠܗܐ ܂ ܕܠܐ ܡܫܘܚܬܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܒܡܨܥܬܐ ܂ ܗ̇ܘ
Ath:HomEpist ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܟܕ ܡܣ̣ܒܪܝܢ ܚܢܢ ܕܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܢܐܡܪ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܠܐ ܐܡ̣ܪܘ ܘܠܐ ܐܬ̇ܪܥܝܘ ܗܕܐ ܡܬܘܡ . ܐܠܐ ܩܢܘܡܐ
BarBahl:SyrLex ܥܠ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܐܐܪ ܡܬܢܣܒ . ܝܩܕܢܐ ܕܝܢ ܥܠ ܡܥܒܕܢܘܬܗ ܡ̇ܢ سموم . ܝܩܝܕܬܐ̈ محرقة ܙܟܪ توقّد او حريق . ܨ ܫܘܒܐ
IšoMerv:ComOT ܕܡܢ ܗܝܕܝܟ ܒܚܝܠܐ ܗ̣ܘ ܡܡܠܟ ܗܘܐ ܇ ܒܕܗ̣ܘ ܕܐ̇ܢ ܗܘܐ ܠܥܡܐ ܡ̇ܢ ܥܣܪܝܢ ܇ ܠܘܬ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܐܓܪܒܝ ܥܘܙܝܐ ܐܒܘܗܝ ܇ ܐܝܟ
ActsMiaphysites ܡ̇ܩܒܠ ܆ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܕܝܢ ܠܐ ܡܩ̇ܒܠ ܆ ܟܕ ܬܪܥܐ ܦܬ̣ܚ ܒܗܠܝܢ ܂ ܡ̇ܢ ܆ ܡܛܠ ܕܢ̇ܛܪ ܠܟܠܢܫ ܫܘܝܘܬܐ ܃ 1ܘܠܐ ܢܣܬ̣ܒܪ ܕܠܗܠܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܓܝܪ ܡܢ ܝ ܩܢܘܡܐ ܕܝܠܝܐ ܕܡܠܬܐ ܆ ܘܡܢ ܚܕ ܒܣܪܐ ܕܝܠܢܝܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܫ̣̇ܘܐ ܒܓܢܣܐ ܘܫ̣̇ܘܐ ܒܐܘܣܝܐ ܂ ܐܬ̇ܩܝܡ
IšoMerv:ComOT ܕܠܨܥܪܐ ܘܠܒܙܚܐܐܬܬܣܝܡ ܡܢܗܘܢ . ܘܐܦ ܕܢܛܢܘܢ ܒܗ ܠܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܝܬܝܒ ܗܘܐ . ܩܝܡܬܐ ܕܛܢܢܐ . ܕܛܢܢܐ ²ܩܪܘܗܝ ܠܦܬܟܪܐܐܝܟ
JnRufus:Pleroph ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܥܝܕܐ ܠܝܘܒܢܠܐܘܣ ܕܒܝܘܡܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܡ̇ܢ ܥܗܝܕ ܐܢܐ ܕܫܡܥܬ . ܡܢ ܐܒܘܢ ܐܒܐ ܦܛܪܐ ܥܡ ܣܓܝܐܐ̈ . ܐܝܟ
Ath:ExposPs ܕܐܒܐ ܒܪܐ . ܫ̇ܐܠ . . . ܬܓܡܐ ܫܠܝܚܝܐ . . . ܕܢܚܝܠ ܒܪܐ . . . ܡ̇ܢ . ³⁸ܦܩܘܕ ܐܠܗܐ ܝܚܝܠܟ . ܚܝܠ ܐܠܗܐ ܠܗܢܐ ܕܥܬܕܬ ܠܢ . ܚܝܠܐ
SevAnt:CathHom ܕܒܢܝܐ̈ ܚܠܦ ܚܛܗܐ̈ ܐܒܗܝܐ̈ ܬܒܥܬܐ̈ ܦ̇ܪܥܝܢ ܆ ܐܠܐ . ܡ̇ܢ ܕܦ̇ܪܥ ܛܗܐ̈ ܕܐܒܗܐ̈ ܥܠ ܒܢܝܐ̈ ܆ ܙ̇ܕܩ ܣ̣ܬܟܠ ܆ ܠܘ ܐܝܟ
SevAnt:LuqJul ܒܪܘܚܐ ܒܒܣܪ ܕ XX XXX ܒܪܢܫܐ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܀ ܗܟܢܐ : ܡ̇ܢ . ܗܕܐ ܓܝܪ ܘܒܣܟܘ̈ ܗܟܘܬ ܐܡ̣ܪ . ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܝܢ ܐܠܗܐ
Tim1:Epist ܂ ܨܒܝܢܐܝܬ ܕܝܢ ܗܘܬ ܂ ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܪܒܢ ܒܕܘܟ ܐܡ̇ܪ ܡ̇ܢ ܟܝܢܐ ܣ̇ܠܩ ܩܢܘܡܐ ܂ ܥܒܕܘܬܐ ܓܝܪ ܒܐܕܡ ܃ ܠܘ ܟܝܢܐܝܬ
BarKoni:Schol ܐܣܠܝ ܡܛܠ ܙܢܘܗܝ̈ ܂ ܠܗܢܐ ܕܝܢ ܓܒܐ ܡܛܠ ܡܝܬܪܘܬܗ ܂ ܡ̇ܢ ܕܬܪܝܗܘܢ̣̈ ܂ 0 ܦܪܫ ܐܢܘܢ ܡܢ ܡܪܒܥܐ ܘܡܢ ܬܕܝܐ̈ ܂ ܘܠܗ̇ܘ
SevAnt:LuqGramm ܠܐ ܥܒ̇ܕ ܇ ܒܕܠܩܘܒܠܐ ܕ ܂ ܢ ܠܗ ܠܫܘܪܐ ܡܚ̇ܣܢ ܃ ܘܠܟܠ ܡܥܠܢܐ ܡ̇ܢ ܠܦܘܬ ܢܝܫܐ ܘܡܦܩܢܐ ܇ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܐܬܬ̇ܩܢ ܘܐܬܝܨܦ ܇ ܗܕܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܝܘܡܬܐ̈ ܕܚܨܕܐ ܕܒܝܬ ܥܪܒܝܐ̈ ܫܚ̣ܪ ܥܡܐ ܟܠܗ ܓܪܒܝܝܐ̣ ܂ ܡ̇ܢ ܕܫܢܬܐ ܫܚܢܐ ܗܘܬ̣ ܃ ܗܟܢܐ ܡܬܥܙܙ ܗܘܐ ܟܘ̇ܪܗܢܐ ܀ ܟܕ ܩܪܒܘ
SevAnt:LuqGramm ܗ̣ܘ ܣܟܘܠܬ ܛܒ ܩܘܪܝܠܘܣ ܇ ܠܗ̇ܝ ܬܘܕܝܬܐ ܠܐ ܝܨܝܦܬܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܚܕܝܘܬܐ ܝܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܀ ܝ ܆ ܒܗܕܐ ܕܡܢ ܆ ܐܣ̣ܝ