simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܡܠܬܐ . ܒܣܪܗ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܒܪܐ ܐܝܬܘܗܝ . L 213b|ܩ ܡ̇ܢ ⁹⁴ܘܐܫܬܡܠܝ ܘܐܬܓܡܪ ܐܝܟ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܆ ܠܘ ܐܠܗܐ
Tim1:Epist ܡ̣ܢ ܡܬܐܠܗܢܘܬܐ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܆ ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܒܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܡ̇ܢ ܕܒܪܐ ܐܝܬܘܗܝ . L 213b|ܩ |X228ܗ̇ܘ ܕܠܘ ܡ̣ܢ ܟܝܢܐ
Tim1:Epist ܆ ܡܫܐܠܢܐܝܬ ܢܩܪܝܗ̇ ܠܡܠܬܐ ܆ ܟܕ ܒܙܢܐ ܕܐܝܟ ⁹⁸ܗܟܢ ܥܒ̇ܕ ܡ̇ܢ ܢܥܨܝܗ̇ ܩܘܪܝܠܘܣ ⁹⁷ܠܡܠܬܐ ܆ ܘܠܘ ܐܝܟ ܕܒܦܣܩܐ
Tim1:Epist . ܚܠܦ ܢܣܛܘܪܝܣ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܆ ܘܥܡ ܢܣܛܘܪܝܣ ܐܝܬܝ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܒܝܬ ܩܕܝܫܐ̈ ܢܣܛܘܪܝܣ . 35ܐܠܐ ܠܘ ܠܘܩܒܠ ܢܣܛܘܪܝܣ
Tim1:Epist ܬܪܝܢ ܆ ܘܐܢ ܗܕܐ . ܕܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܫ̇ܪܝ ܘܐܬܕܪܓ ܘܐܫܬܡܠܝ ܠܘ ܡ̇ܢ ¹X¹ܬܡܝܗܐX ¹X²ܩܘܪܝܠܘܣ . ¹X³ܘܐܢ ܗ̇ܝ ܕܟܝ̇ܢܐ
Tim1:Epist ܕܩܦܠܐܘܢ ܗܢܐ ܕܫܒܥܐ ܆ ܠܘܩܒܠX| ¹ܩ |X215ܐܝܠܝܢ ܡ̇ܢ ¹X⁵ܘܐܬܢܣܝܣ . 37ܐܝܟ ܕܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܕܝܢ ܆ ܢܝܫܗ
Tim1:Epist ܠܡܫܝܚܐ ܒܪܢܫܐ ܫܚܝܡܐ ܆ ܟܦܪܝܢ ܕܝܢ ܒܐܠܗܘܬܗ ܕܒܟܝܢܐ ܡ̇ܢ ܗܢܐ ܕܫܒܥܐ ܆ ܠܘܩܒܠX| ¹ܩ |X215ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܠܗ
Tim1:Epist ܆ ܒܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܕܝܢ ܩܒܠ ܐܢܝܢ̈ ܠܗܠܝܢ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܒܬܪ ܡ̇ܢ ܕܒܛܝܒܘ . ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘܒܩܝܡܬܐ . 38ܘܡܛܠ ܕܠܘ ܒܐܠܗܘܬܗ
Tim1:Epist . ܒܪܢܫܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ : ܐܦܢ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ XܗܟܢXX¹ ܐܘ ܡ̇ܢ . ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܫܪܝ ܒܡܝܬܪܘܬܐ ܘܐܫܬܘܫܛ ܘܡܫܬܡܠܐ ܆ ܠܘ ܐܠܗܐ
Tim1:Epist ¹¹¹ܓܝܪ ܡܢܬܐ |X226|ܩܕܡܝܬܐ ܆ ܠܘܩܒܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ . ܩ ܗܟܝܠ ܕܢܬܦܠܓ ܗܘ̈ ܩܦܠܐܘܢ ܠܬܪܬܝܢ̈ ܡܢܘܢ̈ . ܠܗ̇ܝ
Tim1:Epist ܫܚܝܡܐ ܆ ܠܘ ܕܝܢ ܘܐܦ ܐܠܗܐ ܕܒܟܝܢܐ ܡܫܒܚܝܢ ܠܦܪܘܩܐ : ܡ̇ܢ ¹¹¹ܓܝܪ ܡܢܬܐ |X226|ܩܕܡܝܬܐ ܆ ܠܘܩܒܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܪܢܫܐ
Tim1:Epist ܒܢܣܝܒܘܬܐ ܕܦܓܪܐ ܕܢܦܫܐ ¹¹⁴ܘܕܗܘܢܐ : |X215b|ܡܘܕܝܢ ܡ̇ܢ ܐܪܝܘܣ ܘܐܘܢܡܝܣ ܘܐܦܘܠܝܢܪܝܣ : ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܦܪܝܢ ܗܘ̣ܘ
Tim1:Epist ܐܠܗܐ |576|ܠܐ |L214b|ܥܒܝܕܐ ܗ̣ܘ ܘܕܘܟܬ̈ ܗܘܢܐ ܡ̇ܠܝ ܡ̇ܢ ¹¹⁶ܓܝܪ ܕܫ̇ܪܝ ܒܡܝܬܪܘܬܐ ܘܐܫܬܘܫܛ ܘܐܫܬܡܠܝ : ܘܐܢ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܐܦܘܠܝܢܪܝܣ : ܠܗ̇ܝ ܕܝܢ ܐܪܝܘܣ ܘܐܘܢܡܝܣ ܡܓܕܦܝܢ ܆ ܡ̇ܢ ܗ̣ܘ ܘܕܘܟܬ ܢܦܫܐ ܡ̇ܠܝ ܒܦܓܪܐ ܆ ¹¹⁷ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܠܗ̇ܝ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܗ̇ܝ |X229b|ܩܕܡܝܬܐ ܆ ܡܪܝܡܐ ܡ̇ܢ ܒܗ̇X ¹¹ܒܡܠܬܐ . ܡ̇ܢ ܘܡܚܝܕܐܝܬ ܠܘܩܒܠ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܐܝܟ ܕܐܡܝܪܐ . 46ܡܢܬܐ
Tim1:Epist ܒܗ̇X ¹¹ܒܡܠܬܐ . XX ܟܠ ܐܢܫ : XXX1ܟܠܢܫ X . X1ܘܢܝܫܐ : ܡ̇ܢ . 46ܡܢܬܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܗ̇ܝ |X229b|ܩܕܡܝܬܐ ܆ ܡܪܝܡܐ
Tim1:Epist : XXܩXX ܡ̇ܢ ܒܗ̇ ⁸ ܠܒܪܢܫܐ ܫܚܝܡܐ . ܣܝ̇ܡܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ : XXܩX ܪܦܫܐ X . X ܒܒܙܢܫܐ : XXXXX ܒܓܪܐ X . X ܒܗ̇
Tim1:Epist ܒܗ̇ ⁸ ܠܒܪܢܫܐ ܫܚܝܡܐ . ܣܝ̇ܡܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܣܘܟܠܐ ܘܗܘܢܐ̣ ܡ̇ܢ ܪܦܫܐ X . X ܒܒܙܢܫܐ : XXXXX ܒܓܪܐ X . X ܒܗ̇ ܡ̇ܢ : XXܩXX
Tim1:Epist ܗܟܝܠ ܗܟܢܐ ܐܣܬܒܪܝܢ̈ ܗܠܝܢ . X ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܫ ܡܕܡ ܕܝܬܝܪ ܡ̇ܢ ܕܒܣܘܟܠܐ ܘܗܘܢܐ̣ ܠܒܪܢܫܐ ܕܐܬܐܠܗ̇ ܒܒܬܘܠܬܐ . 47ܠܝ