simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܫܘܝܘܬ ܟܝܢܐ ܕܥܡ ܐܒܐ . ܠܒܣܪܐ ܕܝܢ ܠܐ ܫܘܝܘܬ ܟܝܢܐ ܕܥܡ ܡ̇ܢ ܠܒܣܪܗ ¹⁵ܕܡܠܬܐ ܡܓܙܪ ܗܘ̣ܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܆ ܠܡܠܬܐ
Tim1:Epist ܓܝܪ . ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܕܝܢ ܡܬܘܡܐܝܬ |571|ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܘܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܘܐܡ̇ܪ . ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܪܒ ܟܘܡܪܐ̈ ܡܗܝܡܢܐ ܠܐܠܗܐ . 6ܗܘܐ̈
Tim1:Epist ܗܟܝܠ ܢܣܛܘܪܝܣ ܆ |ܩ |T110ܒܡܠܐ̈ ܕܕܐܝܟ ²⁶ܗܠܝܢ ܐܬܚܫܚ ܡ̇ܢ : ܘܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܠܗ ܪܒ ܟܘܡܪܐ̈ ܚܫܘܫܐ . 9 ²⁵ܛܘܒܬܢܐ
Tim1:Epist ܐܠܗܐ ܆ ܡܬܘܡܝܐ ܘܠܐ ܚܫܘܫܐ . ܘܒܪ ܟܝܢܐ ܕܐܒܐ ܠܒܣܪܗ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ |ܩ |X212ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ . |ܩ |L211ܘܡܚܘܐ ܠܡܠܬܐ
Tim1:Epist ܐܠܗܐ : ܗ̇ܘ ܫܘܐ̈ ܒܐܘܣܝܐ ܘܫܘܐ̈ ܒܡܠܟܘܬܐ ܠܐܒܐ . ܒܣܪܗ ܡ̇ܢ ²ܘܪܒ ܟܘܡܪܐẌ ܕܐܠܗܐ . ܠܘ ܓܝܪ ܠܡ ܐܡ̇ܪ ܡܠܬܐ
Tim1:Epist : ܐܝܟ ܣܘܦܝܣܛܐ ³⁷ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܬܚܫܚ ³⁸ܒܡܠܐ̈ ܆ ܠܐ ܡ̇ܢ ܩܘܪܠܘܣ : XXܙ ܩܘܪܝܠܘܣ XX . XX ܐܓܒܛܝܐ : XX ܐܓXܛܝܐ X
Tim1:Epist ܕܡܠܦܢܐ ܚܐ̇ܪ . ܒܕܡܘܬ ³⁹ܕܝܢ ܩܛܓܪܢܐX⁴ ܡ̇ܢ ³⁷ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܬܚܫܚ ³⁸ܒܡܠܐ̈ ܆ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܒܢܝܫܗ
Tim1:Epist ܕܡ̣ܢ ܥܒܕܐ̈ ܐܡ̇ܪ |L211b|ܕܐܫܬܡܠܝ . ⁴⁸ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܡ̇ܢ ܐܟܚܕܐ |572|ܘܐܫܬܡܠܝ . X11ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܐܡ̇ܪ⁴⁷
Tim1:Epist ܩܕܡܝ̇ܬܐ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܒܩܦܠܐܘܢ : ܗܢܝܢ̈ ܕܡܫܪܪܢ̈ ܐܠܗܘܬܐ ܡ̇ܢ ܐܦܢ ܡܛܠ ܚܙܘܐ ܕܒܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܗܟܢ ܡܬܐܡܪ . 13ܐܠܐ ܠܗܢܝܢ̈
Tim1:Epist ܕܒܝܬ ܡܪܩܠܐ ܘܦܘܠܐ ܘܦܘܛܝܢܐ ܆ ܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܒܠܚܘܕ ܫܚܝܡܐ ܡ̇ܢ ܬܩܠܝܢ ܠܡܠܐ̈ . ܐܘ ܬܡܝܗܐ ܡ̣ܢ ܟܠܢܫ ܘܬܗܝܪܐ : ܗܪܛܝܩܘ̈
Tim1:Epist ܒܠܚܘܕ ܫܚܝܡܐ . ܠܘ ܕܝܢ ܘܐܦ ܐܠܗܐ ܕܒܟܝܢܐ . ܢܣܛܘܪܝܣ ܕܝܢ ܡ̇ܢ : ܗܪܛܝܩܘ̈ ܡ̇ܢ ܕܒܝܬ ܡܪܩܠܐ ܘܦܘܠܐ ܘܦܘܛܝܢܐ ܆ ܒܪܢܫܐ
Tim1:Epist ܘܐܘܢܡܝܣ ܆ ܚܫܘܫܐ ܘܡܝܘܬܐ ܡܘܕܝܢ ܒܒܣܪ ܠܡܠܬܐ ܐܠܗܐ : |ܩ ܡ̇ܢ . 24|X276|ܐܢܗܘ̈ |X213b|ܓܝܪ ܕܐܪܝܘܣ
Tim1:Epist ܗܟܢܐ . 25ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܡܬܚܙܝܐ ܠܝ ܫܪܝܪܬܐ ܠܡܐܡܪ ܆ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܪܝܢܐܝܬ ܓܝܪ ܘܐܝܟ ܐܘܢܡܝܣ ⁷⁶ܡܫܒܚ . ܐܠܐ ܗܕܐ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܠܝܬ ܗܘ̣ܐ ܒܗ̇ ܒܟܪܝܣܝܣ ⁷⁹ܗܕܐ ܕܐܒܐ ܕܝܠܢ ܡ̇ܢ ⁷⁸ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܡܗ . 26ܘܕܐܝܟ ܐܝܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ . ܐܠܘ
Tim1:Epist Xܕܡ̣ܢ ܥܒܪܐ̈ ܐܫܬܡܠܝ : ܠܗܢܐ ܕܝܢ ܕܒܟܝܢܐ ܟܝܬ ܘܟܝܢܐܝܬ ܡ̇ܢ ܡܝܬܝܐ ܒܗ̇ ܫܘܘܕܥܐ̈ ܐܘܣܝܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ : ܘܠܗ̇ܘ
Tim1:Epist ܆ ܡܬܘܡܐܝܬ |ܩ |X214ܕܝܢ ܘܕܠܥܠ ܡ̣ܢ ܙܒܢܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܡ̇ܢ ܒܝܬ ܡܝ̇ܬܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܪܢ : ܠܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܠܘ ܡ̣ܢ ܙܒܢܐ
Tim1:Epist ܕܪܒ̇ܐ X⁴|574|ܗܘ̣ܐ ܐܟܡܐ ܕܒܩܘܡܬܐ ܦܓܪܢܝܬܐ ܆ ܗܟܢܐ ܡ̇ܢ ܒܪܐ ܆ ܡ̣ܢ ܩܕܝܡ ܠܡ ܠܟ ܛܠܝܐ |ܩ |L213ܝܠܕܬܟ : 28ܘܠܗ̇ܘ
Tim1:Epist |X224|ܕܒܚܕܝܘܬܐ ܆ ܠܗܢܐ ܕܝܢ ܕܒܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝX ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܘܒܓܡܝܪܘܬܐ X⁵ܡܫܡܠܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ : ܘܠܗ̇ܘ
Tim1:Epist ܕܡܫܪܐ ܘܡܫܬܘܫܛ ܘܡܫܬܡܠܐ ܆ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܠܥܠ ܡ̣ܢ ܚܫܐ̈ ܡ̇ܢ ܆ ܠܗܢܐ ܕܝܢ ܕܒܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝX ܐܠܗܐ ܘܡܬܐܡܪ : ܘܗ̇ܘ
Tim1:Epist ܆ ܠܘܩܒܠ ܕܝܢ ܢܦܫܗ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܬܚܘܝܬܐ ܩܘܪܠܘܣ ܝܬܝܪܐܝܬ : ܡ̇ܢ ܐܠܐ ܘܒܗܝܢ ܒܠܟܣܝܣ ܘܫܡܗܐ̈ ܆ 29ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܚܠܦ ܢܣܛܘܪܝܣ