simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ⁷² ddX²ܐܝXܝ ܕܢܫܬܘܘܢ X ¹¹ܘ XXX ¹⁰ܘܝܪܬܘ ܡܛܠܬܗܘܢ X ܡ̇ܢ ܘܢܥܘܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ddXX ܙܥܘܪܝܢ̈ ܕܝܢ ddX XXXX²ܙܥܘܪܝܢ̈
AbbaIs:Ascet ܕܩܛܝܪܐܝܬ ܡܬܕܒܪ ܐܢܬ ܠܡܠܥܣ X . ⁰ X ܟܕ ܛܠܝܐ ܐܢܬ̣ ¹ܠܐ ܡ̇ܢ ܪܚܡܬܗ X ¹ X X ܒܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܡܬܣܝܡ ܠܟ̣ ¹ܐܘܫܛ ܐܝܕܟ ܒܗ̣ ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ܩܠܟ ܇ ܡܨܠܐ ܗܘ̣ܝܬ ܥܠܝ ܇ ¹ܘܣ̇ܦܩ ²ܠܟ ܥܕܡܐ ܠܗܕܐ X . ⁰ ܡ̇ܢ ܛܥܢܗ ܒܚܕܘܬܐ̣̇ ܘܐܥܠܝܗܝ ܠܩܠܝܬܟ ܕܢܨܠܐ ܇ X ܘܐܡܪ ܠܗ :
AbbaIs:Ascet ܕܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܟ̣ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ³ܕܝܠܟ̇ ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܇ ² ܐܠܐ ܗܒ ܠܗ ܡܢ ܒܘܪܟܬܐ ܗ̇ܝ ܕܝܗ̣ܒ ܠܟ ܐܠܗܐ ܇ ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ²ܐܝܬ ܒܗ ³ܒܠܥܕܘܗܝ . ܐܢ ܐܝܬܘܗܝ ܡܝܬܪܐ ܛܒ ܡܕܡ ܕܡܬܬܣܝܡ ܡ̇ܢ . X XX ܐܢ ܐܚܐ ܢܣܝܡ ܨܐܕܝܟ ¹ܡܕܡ ܆ ܠܐ ܬܦܬܚܝܘܗܝ ܠܡܐܠܦ
AbbaIs:Ascet ܕܐܢܬ ܚܛܝ̣ܬ̣ ܘܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܬܘܒ ⁵ܡܩܒܠܐ ⁸ܠܟܘܢ . ܝܝX ܡ̇ܢ ²ܒܟ ³ܗܠܝܢ ܕܫܡ̣ܥܬ ܡܢܗ ܇ ܡܬܐܘܝܘ ܕܝܢ ܐܬܐܘܝ ⁴ܠܗ̣ ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ܕܗܘ ܇ ܘܝ̇ܕܥ ܢܬ ܕܠܝܬ ܠܗ ܕܢܬܠ ܠܟ ܆ ܠܐ ܬܐܡܪ Xܢ ܠܗ ܡܕܡ . ܡ̇ܢ XXX XX ܐܢ ܐܫ̣ܐܠܬ ܠܐܚܐ ܕܡܣܟܝܢ ܡܐܢܐ̣ |ܐܘ ܨܒܘܬܐ̣ X ܐܘ
AbbaIs:Ascet ܩܝܡܢ̈ ܡܢ ܒܣܬܪܗ̣̇ ܗܠܝܢ ⁸ ܕܝܢ ܩܝܡܢ̈ ܡܢ ܩܕܡܝܗ̇ ܇ ܡ̇ܢ ³ܘܚܢܝܬ ܕܐܪܚܩܘ XX ¹ X ² X ܕܫܒܩ̣ܬܗ̇ ܠܡܕܝܢܬܐ ܆ ⁵ܗ̣ܢܝܢ
AbbaIs:Ascet ܕܥܬܝܕ ܠܡܩܡ ܘܠܡܐܪܥ ܠܐܠܗܐ . ²ܐܝܨܦ ܕܢܦܫܟ X ܒܟܠܙܒܢ̣ ܡ̇ܢ . ܩX 8ܐܝܨܦ ܕܦܓܪܟ ܐܝܟ ܗܝܟܠܐ ¹ܕܐܠܗܐ ܇ ܐܝܨܦ ܕܦܓܪܟ ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ܕܥܬܝܕ ¹ܠܡܬܠ ܦܬܓܡܐ ܠܐܠܗܐ ܡܛܠ ܟܠܗܘܢ ܥܒܕܘܗܝ . ² XX ܡ̇ܢ X ܒܟܠܙܒܢ̣ ܐܝܟ ܕܝܘܩܢܐ ܕܐܠܗܐ . 8Xbܕܚܠ ܡܢ ܐܠܗܐ̣ ܐܝܟ̈
AbbaIs:Ascet ܕܝ̇ܕܥ ܕܦܬܓܡܐ ܝ̇ܗܒ ܠܐܠܗܐ ܡܛܠ ܟܠܗܘܢ ܥܒܕܘܗܝ̣̈̇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܐܢ ܢܦܘܩ ¹ܡܢ ܦܓܪܐ̣ ܠܐ ܕܐ̇ܢ ܠܐܢܫ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̣ܐܝܟ̈
AbbaIs:Ascet ܓܒܝܘ ܠܡܠܟܘܬܗ ܩܕܝܫܬܐ̣ ܠܒܝܫܐ̈ ܕܝܢ ܐܪܡܝܘ ܒܓܗܢܐ . XX ܡ̇ܢ ܓܢܣ ܕܢܘܢܐ̈ ܟܢܫܬ ܇ ܘܟܕ ܡܠܬ̣ ³ܢܓܕܘ XXܐܣܩܘܗ̇ ܘܠܛܒܐ̈
AbbaIs:Ascet ܕܡܗܝܡܢ ܕܒܫܪܪܐ ܥܬܝܕ ¹ܦܓܪܗ ²ܠܡܩܡ ܒܝܘܡܐ ܕܩܝܡܬܐ̣ ܡ̇ܢ ܠܡܠܟܘܬܗ ܩܕܝܫܬܐ̣ ܠܒܝܫܐ̈ ܕܝܢ ܐܪܡܝܘ ܒܓܗܢܐ . XX ܗ̇ܘ
AbbaIs:Ascet ܕܝܥܩܘܒ ܚܒܝܒܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܫܬܡܥ ܒܟܠܗܝܢ ܕܐܠܗܐ ܠܐܒܗܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ܠܐ ܡܬܕܥܟܢܐ̈ ܒܟܠܗܘܢ ¹ܕܪܐ̈ X0 X08ܢܣ̣ܒ ܛܘܦܣܐ
AbbaIs:Ascet ܡܬܓܠܐ ܠܗ ܐܝܟ ³ܛܘܦܣܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܆ ⁴ܐܠܐ ܝ X ܡ̇ܢ . ܗܕܐ ܐܬ̇ܐ ܗܝ ܕܗ̇ܘ ܕܡܫܪܐ ܠܡܫܡܫܘ ܠܡܪܝܐ ܇ ܕܒܫܘܪܝܐ
AbbaIs:Ascet ܒܪܢܫܐ ܒܥܡܠܐ ܦܓܪܢܝX ⁶ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܕܝܢ ܚܙ̣ܐ ܫܘܒܚܐ ܡ̇ܢ ܥܝܢܐ̈ ܡܚܝܠܬܐ̈ ܐܝܬ ܗܘܐ ⁵ܠܗ̇ ܇ ܗܢܘ X ܕܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ
AbbaIs:Ascet ܓܝܪ ܚܝܠܗܘܢ̣ ܐܠܐ ܠܐ XXXX ܫܡ̇ܥ ܠܗܘܢ ܒܪ ܐܢܫ ܕܐܠܗܐ̣ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܒ̇ܥܐ ܆ ܠܐ ܡܨܝܢ ܫܐܕܐ̈ ܕܢܫܠܡܘܢ ܨܒܝܢܗܘܢ . ܥܒܕܝܢ
AbbaIs:Ascet ܠܗ̇ܢܘܢ̣ ܠܢ ܕܝܢ ܠܟܘܘܢܐ ܐܬܟܬܒܘ̣ ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܕܝܢ ²ܒܬܪ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ ܘܢܛܪܘ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ . ܘܡܛܘܠ ܗܢܐ ¹ܗܠܝܢ ܛܘܦܣܐ̈
AbbaIs:Ascet ܕܒ̇ܥܐ̣ ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܒ̇ܥܐ ܡܡܠܠ ܗܘ¹⁸ ܟܠ ⁴ܝXXXܐܢܫ ddXXX ܡ̇ܢ ܕܒܝܬܐ̣ ܗ̇ܘ ܒܪܢܫܐ ܕܘܝܐ ܐܝܬ ¹⁴ܠܢ ¹⁵ ܒܝܬܐ ܕܣܝܡ ܩܕܡ ܟܠ
AbbaIs:Ascet ܕܒ̇ܥܐ ܡܡܠܠ ܗܘ¹⁸ ܟܠ ⁴ܝXXXܐܢܫ ddXXX ܕܢܡXܝ X²X¹ ܡ̇ܢ ܕܘܝܐ ܐܝܬ ¹⁴ܠܢ ¹⁵ ܒܝܬܐ ܕܣܝܡ ܩܕܡ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܒ̇ܥܐ̣ ܘܟܠ