simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:DiscColl ܒܗ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܫܟܝܢܬܐ ܕܚܝܠܬܐ ܕܐܠܗܘܬܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܢ ܘܬܘܒ ܡ̇ܢ ܕܠܟܘܢ ܡܩܒܠ ܠܝ
Ps-Zach:EccHist ܘܐܢܐ̣ ܐܡܪܬ ܂ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܡܪܝ ܂
BarEbr:CandSanc ܘܠܝܬ ܡܕܡ ܒܐܝܕܝ̈ ܡ̇ܢ ܕܨ̇ܒܐ . ܐܝܕܐ
Tim1:Epist ܆ ܘܡ̣ܢ ܙܒܢܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܕܝܠܢ ܘܡ̣ܢ ܝ-X
MiaphysiteDocs ܡܬܘܡ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܓܡܪ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܢܘܟܪܝܝܢ̈
SevAnt:madHym ܚܢܢ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢ̣ܦܕ ܘܢ̇ܝ̣Xܝ
SevAnt:LuqGramm ܗܐ ܗ̇ܝ ܕܬܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܢܚܙܐ ܆ ܒܬܐܘܪܝܐ
IšoAdiab:Epist ܃ ܐܝܕܐ ܕܐܒܗܘܬܟ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܩܢܘܢܐ ܐܣܠܝܬ
SevAnt:LuqJul . ܐܠܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܫܘܐ ܒܚܝܠܐ ܠܡܠܬܐ
SevAnt:LuqGramm 1ܠܠܫܢܐ ܂ ܗܢ̇ܘܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒ̇ܥܝܢ ܗܘܘ
SevAnt:CathHom ܬܫ̣ܬܘܘܢ ܀ ܡܬܝ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ . ܐܡ̣ܪ
MiaphysiteDocs ܃ ܒܪܐ ܚܕ ܡ̇ܢ ܒܟܝܢܐ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ
SevAnt:CathHom ܐܬܚ̇ܙܩܘ ܇ ܕܠܟܘܬܝܢܐ ܡ̇ܢ ܡ̇Xܠܓܠ ܇ ܘܠܫܦܝܪܘܬ
Eph:memHom ܬܡܢ ¹⁷ XXX ܡ̇ܢ ¹⁸ܕܡܟܐ ܠܐ ܫ̇ܡܥ
DionAr:MystWritings ܕܠܘܬܢ ܆ ܩ̇ܢ̣ܐ ܡ̇ܢ ܚܝܠܐ ܠܡܕܥ ܆
AntiTriThWrit ܝܛ-ܐ ܕܡܚܪܡܝܢܢ ܝܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܡ̇ܪ ܐܘܣܝܣ̈ ܒܚܕ
SevAnt:LuqJul ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܒܪܘܚܐ ܒܒܣܪ ܕ
JacSer:Epist ܓܘܫܡܗ̣ ܂ ܗܟܢܐ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܬܘܠܢܗ ·
IšoMerv:ComOT ܐܣܩܗ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ . ܕܫܡܝܥ ܗܘܐ