simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:DiscColl ܕܐܝܬ ܆ ܚܘܫܒܐܐܢܘܢ̈ ܫܦܝܪܐ̈ ܆ ܘܙܘܥܐܐܢܘܢ̈ ܢܦܫܢܝܐ . ܡ̇ܢ ܒܒܪܢܫܐ . ܒܕܘܒܪܐ ܕܝܢ ܕܪܘܚ . ܨܠܘܬܐ̣ ܠܝܬ . ܟܠ ܨܠܘܬܐ
SevAnt:Epist ܘܬܫܥ . . . . ܕ ܝܝܗ ܡܝ ܗ̇ܝ ܕ ܐܡܪ ܡXܪ ܕ X ܐܫܬܐ ܥܝܟXܘ ܡܢ ܡ̇ܢ ܟܠܗ̇ ܡܠܝܠܬܐ ܠܡܐܐ ܥܪܒܐ̈ ܕܡܝ ܦܪܘܩܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪ . ܕܬܫܥܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܗܢܝ ܂ ܣܘܥܪܢܗ ܕܝܢ̣ ܛܒ ܚܠܐ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܥܠ ܐܘܝܘܬܐ ܡ̇ܢ ܒܪ ܬܫܡܫܬܢ ܐܚܘܢ ܂ X X ܝXX ܦܛܪܘܣ ܐܩܩ ܫܠ̣ܡ ܂ ܫܡܗ ܕܫܝܢܐ
BarEbr:CandSanc ܒܟܝܢܐ ܐܘܟܡܐ XXX 7 ܬܒ̣ܪܝ . ܗܘ ܕܝܢ ܟܟܠܝܐ . ܗܟܢܐ ܘܚܛܝܐ ܡ̇ܢ ܢܒܝܐ ܠܚܛܝܐ̈ ܠܗܢܕܘܝܐ ܘܠܢܡܪܐ . ܠܘ ܠܗ̇ܝ ܕܐܟܡܐ ܕܗ̇ܘ
Tim1:Epist ܃ ܒܚܝܠܐ ܕ ܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܩ̇ܢܝܐ ܠܗܠܝܢ ܃ ܘܠܐ ܡܬܘܡ ܡܬܐܡܪܐ ܡ̇ܢ ܃ ܒܬܪ ܕ ܢ ܠܡܦܝܕܐ ܒܐܐܪ ܗܘ̣ܐ ܃ ܗܝܕ ܟ ܝ ܠܘ ܒܡܥܒܕܢܘܬ ܐ
MiaphysiteDocs ܘܠܗܢܘܢ ܕܥܡܗ ܚܟܝܡܝ̈ ܒܐܠܗܐ ܘܡܡܠܝ̈ ܐܠܗ̈ ܬܐ ܡܠܦܢܐ̈ ܃ ܡ̇ܢ ܟܕ ܗ̣ܝ ܕܐܘܣܝܐ ܠܒܪ ܡܢ ܡܢܝܢܐ ܝܝ ܣܝܡܐ ܐܠܐ ܠܓܪܝܓܘܪܝܘܣ
SevAnt:CathHom ܘܕܚ̇ܒܠܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܗܕܐ ܠܐ̣̣ ܡܫܘܬܦܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܇ ܡ̇ܢ ܆ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܙܢܐ ܐܦ ܦܓܪܘ ܗ̇ܘ ܕ̣ܟܐ ܒܟܠ ܕܡܫܝܚܐ ܇ ܕܚܛܝܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܐܘܣܝܐ ܬ ܩ̇ܢ̣ܐ ܗܘܐ 2ܒܟܠ ܇ ܐܝܟ ܝ ܝܚܝܕܝܐ ܕܡܢ ܐܒܐ ܕܡ̇ܠܐ ܡ̇ܢ ܝX ܕܫܘܬܦܘܬ ܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܣܢܝܩܝܢ ܥܠ ܩܘ̣ܕܫܐ ܂ ܘܕܡܠܝܘܬܐ
BarṢal:ComGosp ܝܝ ܕܗܘ̣ܐ ܒܪܝ ܂ ܥܠ ܗܝ̇ ܕܠܐ ܐ·ܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܒܪܐ ܂ ܝ ܂ X ܡ̇ܢ ܂ ܡܢ ܗܝ̇ ܕܠܐ ܐܡ̣ܪ ܐܒܐ ܕܗܘ̣ܐ ܒܪܝ ܂ ܐܠܐ ܕܗ̇ܢܘ ܒܪܝ ܂ ܗܝ̇
SevAnt:LuqJul ܕܒܒܣܪܐ ܠܐ ܡܩܒܠܢܐ ܕܚܫܐ̈ ܘܕܡܘܬܐ . ܡܬܐ ܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ ܡ̇ܢ ܡܫܘܫܛ ܨܝܕ ܪܙܐ̈ ܢܫܐܠ . ⁴ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܩܒܠܗ ܠܡܘܬܐ ܐܪܐܐܝܟ
SevAnt:LuqGramm ܕܥܕܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܐܣܘܪܝܐ ܡܫܬܚܩܢ̈ ܇ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܠܘܢܓܝܢܐ ܃ ܘܡܨܒܬܬ ܒܟܠ ܐܢܬܬܗ ܕܗܢܐ ܟܬܒܘ ܠܘܬܝ ܆ ܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܚܕܐ ܡ̣ܫܠܡ ܗܘܐ ܠܢܘܪܐ ܇ ܡ̇ܢܬܐ ܕܝܢ ܐܚܪܬܐ ܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܡ̇ܢ ܬܘܒ ܆ ܕܠܗ ܠܣܥܪܐ ܕܪܝܫܗ ܘܕܕܩܢܗ ܓ̇ܪܥ ܗܘܐ ܇ ܘܡ̇ܢܬܐ
MiaphysiteDocs ܕܐܢܬܘܢ ܟܠ ܫܩܠ ܛܥܢܐ ܬܥܒܕܘܢ ܃ ܕܐܦ ܠܐ ܚܕ ܡܥܠܢܐ ܢܫܟܚܘܢ ܡ̇ܢ ܟܕ ܝܠܦ̣ܢܢ ܐܬܚܦܛܢ ܚܢܢ ܕܢܟܬܘܒ ܠܘܬ ܐܚܘܬܟܘܢ ܂ ܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܐܝܬܘܗܝ ܫܪܝܪܐ ܇ ܡܐܠܠܘܢ ܕܝܢ ܡܥ̇ܠܝܐ ܘܕܝܬܝܪ ܪܡ · ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܗܕܐ ܕܬܣ̣ܬܟܠ ܆ ܐܦ ܒܙܢܐ ܐܚܪܢܐ ܇ ܕܒܗ̇ ܒܕܡ̣ܘܬܐ
SevAnt:LuqJul ܒܒܣܕ̇ ܚܝ̣ܐ ܕܝܢ ܒܪܘܚ ܗ̇ܝ : ܓܝܪ : ܕܢܐܡܪ ⁵[ ] ⁴ܝܬܝܪܬܐ ܡ̇ܢ ܚܛܗܝܢ̈ ܡܝܬ . ܟܐܢܐ ܚܠܦ ܥܘܠܐ̈ . ܕܠܢ ܢܩܪܒ ܠܐܠܗܐ ܟܕ ܡܝܬ
DionAr:MystWritings ܕܗ̣ܘ ܒܚܝܠܐ ܕܥܘܫܢܗ ܦ̣ܪܫ ܝܡܐ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܪܚܝܩ ܣܟ ( ܡ̇ܢ ܛܘܒܬܢܐ . ܘܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܚܝܠܬܢܐ . ܘܐܝܟ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܕܠܘ ܒܗܝܟܠܐ̈ ܥܒܝܕܝ̈ ܒܐܝܕܝܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܕܥ̇ܡܪ ܡ̇ܢ ܡܢ ܐܬܢܝܐ̈ ܓܚܟܝܢ ܗܘܘ ܒܙܒܢ ܥܠ ܦܘܠܘܣ ܐܠܗܐ ܂ ܗ̇ܘ
SevAnt:LuqJul ܗܢܐ ܣܘܓܦܢܐ ܕܢܦܫܬܐ̈ ܢܫܬܘܩ ܀ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥܐ : ܡ̇ܢ ܒܢ ܢܫܡܬܐ ܘܡܫܟܚܝܢܢ ܝ XXXX ܕܢܡܠܠ . ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܥܠ ܟܠܗ
JacSer:Epist ܒ̇ܥܐ ܗܘܐ ܕܢܥܒ̣ܕ ܠܗ̣ ܂ ܠܐ ܚܣ ܥܠܘܗܝ̇ ܂ ܟܕ ܒܗܠܝ̇ܢ ܡ̇ܢ ܂ ܠܝܘܬܪܢܗ ܕܝܘܣܦ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܂ ܐܠܗܐ ܕ ܢ ܕܝ̇ܕܥ ܗܘܐ
IšoMerv:ComOT ³ܡܣܬܩܒܠ ܗܘܐ ܐܪܡܝܐ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ . ܐܘ ܟܒܪ ܡܝܬܪܐ ܗܘܬ ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܠܘܬ ܐܪܡܝܐ ܟܕ ܡܢ ܟܕܘ ܡܗܝܡܢ ܗܘܐ ܢܒܝܐ . ܥܠ ܕܕܡܝܐ ܕܠܘܬ