simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:Ethic ܠܥܪܘܩܝܐ ܕܡܢ ܟܦܢܐ ܘܡܘܬܢܐ ܡܣܠܝܢ ܘܐܡܪܝܢ . ܕܠܐ ܘ̇ܠܐ ܡ̇ܢ ¹⁰⁴ܬܕܡܪܬܗ̈ ܕܐܠܗܐ ܒܒܪܝܬܗX . ¹̈⁰ ܘܐܢܫܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܟܘܢ ܡܩܒܠ ܠܝ ܗ̤ܘ ܡܩܒܠ ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܚܢܢ ܟܕ ܠܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܂ ܕܡܢ ܕܡܩܒܠ ܢܒܝܐ ܒܫܡ ܢܒܝܐ ܂ ܐܓܪܐ ܕܢܒܝܐ ܢܣ̇ܒ ܂ ܢ ܘܬܘܒ
Ps-Zach:EccHist ܠܐ ܨܒ̣ܐ ܂ ܟܕ ܒܙܒܢ ܐ̇ܡ ܂ ܪ ܂ ܕܬܚܘܡܐ ܗܘ ܠܗ ܕܒܚܒܘܫܝܐ ܡ̇ܢ 2ܘܢܥܒܕ ܟܬܒܐ ܕܫܪܝܪܘܬ X ܝ ܡܘܕ̤ܢܘܬܐ ܂ ܘܩܕܡܐܝܬ
Hom6thCent ܕܗ̣ܘ ܠܚܡܢ . ܒܪ ܐܢܫܐ ܓܝܪ ܚܕܐ ܙܒܢ ܡܘܬܐܐܥܠ ܘܝܗ̣ܒ ܠܗ ܡ̇ܢ ܡܟܝܟܘܬܗܝܢ ܘܫܝܛܘܬܗܝܢ ܕܡܠܐ̈ ܬܣܒܪ ܠܟ ܕܠܒܪ ܐܢܫܐ
Tim1:Epist ܕܝܠܢ ܘܡ̣ܢ ܝ-X ܘܡܬܢ̈ ܕܚ̇ܝܢܢ ܠܗ̇ ܃ ܠܙܒܢܐ̈ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ ܃ ܠܩܢܘܡܝܢ̈ ܕܝܢ ܓܠܙܝܢܢ ܡܢܗ̇ ܆ ܘܡ̣ܢ ܙܒܢܝܢ̈
MiaphysiteDocs ܕܠܓܡܪ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܢܘܟܪܝܝܢ̈ ܠܡܠܦܢܘܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܟܪܛܝܣܐ ܐܬܬܨܚ ܃ ܐܝܟ ܕܐܫܬܘܦ ܪܢ̈ ܘܠܐ ܡܢ ܡܬܘܡ ܃ ܐܝܟ
SevAnt:madHym ܕܠܐ ܢ̣ܦܕ ܘܢ̇ܝ̣Xܝ ܡܢ ܕܘܡ̣ܝܐ ܕ ܡܝܬܪܬܗXܘ . ܘܟܘܬX ܐܦ ܡ̇ܢ : ܘܟܠ ܝ ܥܡ̣ܠܐ ܕ ܝܫXܝXܬ̈ ܐ ܡ̇ܚܘܝܢ ܚܢܢ ܆ ܐܝܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܥܒ̣ܕ ܠܟ ܗܕܐ̣ ܘܐܪܡܝܘܟ ܒܬܢܘܪܐ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܕܐܝ ܗܘܐ [ܠܗ ܂ ܝ ܥܝܕܐ ܕܢܡܠܠ ܠܗ̣ ܂ ]ܝ ܐܡ̣ܪ ܠܗ̣ ܂ ܡܪܝܐ̣
IšoAdiab:Epist ܐܝܟ ܩܢܘܢܐ ܐܣܠܝܬ ܂ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡܫܒܚܢܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܃ ܡ̇ܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܂ ܕܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܗܝ̇ ܐܝܬܝܗ̇ ܃ ܐܝܕܐ ܕܐܒܗܘܬܟ
Eph:madCarNis ܓ̇ܥܐ ܕܡܐ ܕܩܛܝܠܐ̈ [20] 5ܥܠܝܟܘܢ ܓܥ̇ܝܢ ܚܢܝܩܐ̈ ܡ̇ܢ [ 6] 4 ⁵ܥܕ ܒ̇ܥܐ ܡܘܬܐ ܕܢܐܬܐ ܩܕܡܗ ܣܝܦܐ ܢܚܙܐ ܓܝܪ ܥܠ
SevAnt:LuqGramm ܝ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܆ ܒܬܪ ܕܝܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ̣ ܚܫܘܫܐ ܂ ܡܢܗ ܘܠܗ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܒܟܠ ܕܘܟ ܐܡ̇ܪ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܩܕܡ ܡܕܒܪܢܘܬܐ
SevAnt:CathHom ܠܗܠܝܢ ܕܢ̇ܦܩܢ̈ ܡܢ ¹ܦܘܡܐ̇ ܘܐܦ ܡܢܗ ܕܠܒܐ̇ ܘܡܣܝܒܢ̈ ܡ̇ܢ ܠܪܘܚܐ ܕܢܡܘܣܐ̇ ܒܝܕ ܝܐ̈ ܐܘܢܓܠܝܐ̈ ܘܡܥܠܝܐ̈ : ܘܦܓ̣̇ܕ
MiaphysiteDocs ܒܟܝܢܐ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܃ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܒܛܝܒܘܬܐ ܠܒܪܢܫܐ ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܒܬܪ̈ ܢ ܟܝܢܝܢ̈ ܂ ܬܘܒ ܕܝܢ ܟܕ ܡܥܠܝܢ ܒܡܡܠܠܗܘܢ ܃ ܒܪܐ ܚܕ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܘܬ ܓܢܣܐ ܐܢܫܝܐ ܐܬܒ̇ܪܢܫ ܇ ܩ̣̇ܪܒ ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܠܗ ܡ̇ܢ : ܠܕܒ̣ܚܬܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܘܠܪܚ̣ܡܐ̈ ܆ ܟܕ ܒܪܚ̣ܡܐ̈
IšoMerv:ComOT ܕܒܝܕ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܒܪܬ ܩܠܐ ܗܘܝܐ ܠܘܬܗܘܢ ܇ ܕܦܩܕܐ ܡ̇ܢ ܆ ܕܡ̇ܢ ܠܡ ܗܝܡܢ ܠܫܡܥܢ . ܘܐܦ ܗ̇ܝ ܕܦܬܓܡܐ ܘܡܠܬܐ ܇ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܡܥܠܝܢ̈ ܡܢ ܡܫܘܚܬܢ | ( 143 ) ܘܠܐ ܡܬܕܪܟܢ̈ ܡܢܢ . ܡ̇ܢ ܇ ܕܐܦ ܗ̣ܝ ܟ̇ܠܝܐ ܠܢ ܠܡܒ̣ܨܐ ܗܠܝܢ ܕܪܡܢ̈ ܡܢܢ ܇ ܐܝܟ
AntiTriThWrit ܕܐܡ̇ܪ ܐܘܣܝܣ̈ ܒܚܕ ܡܝܢ ܙܢܝܢ̈ ܥܠ ܐܠܗܘܬܐ ܡܦܠܓܬܐ ܡ̇ܢ ܡܐܡܪܐ ܕܬܐܕܘܣܝܣ ܀ ܝ ܝܝ ܕܐܢ ܐܡܪܝܢ ܝܛ-ܐ ܕܡܚܪܡܝܢܢ ܝܟܠ
SevAnt:LuqJul ܠܐ ܚܫܘܫܐ . ܠܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܚܫܘ ܘܠܚܕ ܡ̇ܢ ܠܐ ܡܝܘܬܐ . ܡ̇ܢ ܘܒܫܘܝܘܬ ܫܡܐ ܘܒܫܘܝܘܬ ܬܪܥܝܬ ܕܨܒܝܢܐ . ܠܗ̇ܘ ܚܕ
BarEbr:CandSanc ܘܐܘܡܢܝ ܟܡܝܐ̈ ܝ̇ܢ ܕܐܒܗܝ̈ ܡܐXܠܝܩܘ̈ ¹ܙܝܘܓ ܘܟܒܪܝܬܐ ܡ̇ܢ . ܘܟܒܪܝܬܐ ܀ - ܡX ܡܬܝXܕ ܢܘܬܗXܘ ⁷ܕ ܡܐXܘ ܟܝܢܝܐ̈
IšoMerv:ComOT ܝXX Xܝ XX¹ܠܝܬܘܗܝ . ܒܕܠܘ ܗܟܢ ܗܝ ܨܒܘܬܐ . ܐܦܠܐ ܕܓܠܘܬܐ ܡ̇ܢ ܐܡܪܘ ܐܘ ܕܓܠܘܬܐ . ܐܠܐ ܘܠܐ ܫܪܪܐ ܘܠܐ ܕܓܠܘܬܐ . ܫܪܪܐ