simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܡ̇ܢܬܐ ܕܪܘܫܥܐ ܬܣܬ̣ܒܪ ܕܡܐ̣ܣܝܐ ܇ ܨܝܕ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܐܚܪܬܐ ܡ̇ܢ ܡܚܓܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܆ ܕܠܘ ܒܡܨܛܠ̇ܝܢܘܬ ܐ ܕܨܝܕ ܝ ܚܕܐ ܇ ܠܚܕܐ
Cyr:ComLuke ܕܓ̇ܒܐ ܕܢܗܘܐ ܥܡ ܝܢ ܡܫܝܚܐ̣ ܂ ܣܘܥܪܢܐ ܡ̇ܢ ܫ̇ܘܐ ܠܕܘܡܪܐ ܡ̇ܢ ܕܢܗܘܐ ܪܚܡ̇ܐ ܕܥܠܡܐ̣ ܂ ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܐܠܗܐ ܡܫܬܟܚ ܂ ܡ ܢ̣ ܂
JnEph:ActsEastSaints ܓܠ̣ܝܐ ܕܡܠܚܐ ܠܘ ܗ̣ܝ ܠܘ̇ ܣܢܝܩܐ ܠܡ̇ܡܕܟܘ ܆ ܡܛܠ ܕܗ̣ܝ ܡ̇ܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕ ܬܡXܐ . . ܕ ܘܒܝܐ ܐܕ ܝ̣ ܟܘܪܐXܝܩܘXܐ̈ ̈ ܠܟܠ ܐܢܫ
Sahd:memSolitar ܕܠܬܚܬ̣ ܚܫܘܫܘܬܐ . ²ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܠܥܠ ܫܒܝܚܘܬܐ . ܡ̇ܢ ܡܢܗܘܢ ܠܐ ܢܦܘܩ ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܠܗ¹ܬܚܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܆ ܠܘܬ ܗܠܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܒܛ̣ܠ ܠܗ ܡܢ ܟܕܘ ܗܢܐ ܦܣܩܐ ܕܠܬܪܝܢ̈ ܃ ܚܕ ܟܝܢܐ ܡܘ̇ܕܝܢܢ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܐܬ̣ܚܝܕܘ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇ ܐܝܟ
Tim1:Epist ܕܝܬܝܪ ܪܡܢ̈ : ܩ̇ܪܒ ܠܐܠܗܘܬܐ 39ܘܠܟܝܢܐ ܕܡܥܠܝ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ 37ܨ ܘܪܬ ܟܬ̣ܒ ܕܝܠܗ ܗܟܢܐ : ܒܚܕ ܕܝܢ ܩܦܠܐܘܢ 38ܗܢܝܢ̈
ThdrMops:ComPs ܕܐܦܠܐ ܠܡܦܫ ܡܢ ܚܦܝܛܘܬܐ ܕܥܠܝܗܘܢ ܡܫܬܘܕܐ . ܘܡܟܝܠ ܡܢ ܡ̇ܢ ܗܝ ܡܫܘܕܥܐ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܠܐ ܐܛܥܐ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ²X[ . . . ]ܐܝܟ
Ath:Inc ܕܐܠܨܝܢ ܠܗܘܢ . ܡܨܪܝܐ̈ ܕܪܕܦܝܢ . ܒܒܠܝܐ̈ ܕܝܢ ܕܐܬ̇ܝܢ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܠܗܘܢ . ܘܟܠܗܘܢ ܡܬܟܬܫܝܢ ܗܘܘ ܥܡ ܐܝܣܪܝܠ . ܐܬܘܪܝܐ̈
Ath:Treatises ܗܘ ܕܝܢ ܠܡ ܝ̇ܕܥ ܗܘܢܗ ܕܡܪܝܐ . ¹ܗܘܢܐ ܕܡܪܝܐ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡ̇ܢ ܨܝܕ ܐܚܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܪܘܚܐ ܠܘܬ ܦܓܪܐ .
SynWestSyr ܕܡܬܚܙܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܥܒ̇ܪ ܥܠ ܚܕ ܡܢ ܩܢܘܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܆ ܢܗܘܐ ܡ̇ܢ ܐܬܬܣܝܡܘ : ܠܬܘܪܨܐ ܟܝܬ ܘܠܒܢܝܢܐ ܕܡܗ܏ܝܡܢܐ . ܘܐܢܗ̣ܘ
BarEbr:CandSanc ܐܐܪ ܚܝܨ ܐ ܘܡܫ̣̇ܪܪܐ ¹ܐܡ̇ܪ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܘܒܟܬܒܐ ܡ̇ܢ ³ܕܩ̣̇ܛܝܪܝܢ . ܐܦܠܐ ܐܐܪ ܕܟ̣ܢܝܫ ܘܝܥܩܘܒ ܕܐܘܪܗܝ ܒܕܘܟ
SevAnt:LuqGramm ܗܟܝܠ ܆ ܒܪ ܪܐܙܐ ܫܪܝܪܐ̣ ܕܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܐܠܗܝܬܐ ܕܡܠܬܐ ܇ ܡ̇ܢ ܦܓܪܐ ܩܡ ܆ ܒܗ̇ܘ ܕܐܝܬ ܠܗ ܟܝܢܐ ܠܡܬܬܪܣܝܘ ܂ ܂ ܒܣܝܠܝܘܣ
Tim1:DisputCalMahdi ܡܨܝܐ ܕܢܫܬܟܚ ܒܡܠܐ̈ 24ܕܡܟܬܒܢܘܬܐ |ܩ |M 122ܕܥܠ ܡ̇ܢ ܕܩܢܝܐ |ܩ |L49ܡܠܟܘܬܟܘܢ ܢܡܠܠܘܢ : 10 , 22 23ܫܘܚܠܦܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗ̣ܘܐ ܇ ܢܬܢܟܦ ܕܝܢ ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܡ̇ܢ ܥ̇ܡܕܝܢܢ ܀ ܘXܘܟ ܟXܝ̇ ܝXX ܂ ܠܐ X ܦܐܝܬܐ ܗܝ ܓܝܪ ܕܢܘܕܐ
Tim1:Epist ܠܙܟܝܐ ܂ ܢܚܝܒ ܕ ܢ ܠܚܝܒܐ ܃ ܐܝܟ · ܙ ܝ · ܝ ܦܘܩܕܢܐ ܐܠܗ ܐ ܂ ܂ ܐܢ ܡ̇ܢ ܘܐܦ ܚܢܢ ܥܡ ܐܚܝܢ̈ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܘܢܦܣܘܩ ܒܝܢܬܗܘܢ ܂ ܘܢܙܟܐ
JnEph:EccHist ܂ X ܂ ܠܘܩܕܡ ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܐ̇ܝܕܐ ܥܠܬܐ ܐܬ̣ܐ ܠܗܕܐ ܇ ܘܕܢܫ̣ܪܐ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܒܝ̣ܫܘܬܗ̇ ܕܗܪܣܝܣ ܕܝܠܗܘܢ ܂ ܗܫܐ ܕܝܢ ܗܢܐ ܆ ܢܚ̇ܘܐ
SynOr ܕܬܪܝܢ ܒܢܝܢ̈ ܐܘ ܬܪܝܢ ܡܫܝܚܝܢ ܩܪܐ ܠܚܕ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܡ̇ܢ ܆ ܐܦ ܠܡ̇ܢ ܕܡܥܠ ܪܒܝܥܝܘܬܐ ܥܠ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . ܐܘ
SevAnt:CathHom ܬܫܟܚ ܕܦܘܣܝܘܠܘܓܝܣܐX ܥ̇ܒܕܝܢ ܆ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܕܡܡ̇ܠܠܝܢ ܡ̇ܢ ܥܠ ܒܪܐ ܕܝܠܝ ܇ ܕܡܣܬܗܪܢ ܘܒܝܫܐܝܬ ܚ̇ܐܫ . ܘܠܐܣܘܬܐ̈
Tim1:Epist ܘܬܪܒܝܬ ܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܃ ܒܐܠܗܘܬܗ ܕܢ ܐ ܟ ܕܒܟܝܢܐ ܘܠܐ ܡܕܡ ܡ̇ܢ ܚ̇ܐܪ ܡܡܠܠ ܂ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܒܐ ܕܝܠܢ ܬ ܐܘܠܘܓܘܣ ܃ ܕܒܦܓܪܐ
Tim1:Epist ·ܝܝܝ ·X ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐܠܗ ܐܠܗܝܢ̈ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܪܡܐ ܝܝ ܪܡ ܃ ܒܓܠܝܢܗ ܕܡ̣ܢ ܫܡܝܐ ܡܬܚܙܐ ܂ ܘܐܠܗܐ