simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܕܬܪܝܢܐ ܗܘ ܘܩܝܘܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܟܘܪܣܝܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ : ܥܒ̇ܕ ܡ̇ܢ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܕܦܛܪܝܪܟܝܣ ܠܗ ܙܕܩܐ . ܐܝܟ
SynOr ܕܗܘ . ܟܕ ܚܠܦ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܝܣ ܐܘ ܦܛܪܝܪܟܝܣ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܐܘ ܒܡܦܣܢܘܬܐ ܕܟܬܝܒܬܐ̈ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܢܬܬܣܝܡ ܗ̇ܘ
SynOr ܕܡܬܬܣܝܡ ܐܢ ܟܠܗܘܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܗܝ̇ ܗܘܦܪܟܝܐ ܠܐ ܡܨܝܢ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܕܡܫܕܪܝܢ ܢܣܝܡܘܢ ܒܡܨܥܬܐ . ܘܥܠ ܗܘ̇
SynOr ܕܗܘ ܒܩܪܝܒܘܬܐ ܕܬܠܬܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܟܕ ܣܓܝ ܒܨܝܪ ܆ ܟܕ ܐܝܬ ܡ̇ܢ ܕܢܐܬܘܢ ܆ ܫܠܡܘܬܗܘܢ ܒܟܬܝܒܬܐ̈ ܢܫܕܪܘܢ . ܘܢܬܬܣܝܡ ܗܘ̇
SynOr ܕܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܠܬܐ ܘܡܠܦܢܐ ܕܢܗܘܘܢ ܪܘܚܢܐܝܬ ܒܢܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܡܪ . ܒܝܫܘܥ ܠܡ ܓܝܪ ܡܫܝܚܐ ܐܢܐ ܐܘܠܕܬܟܘܢ ܒܣܒܪܬܐ . ܐܝܟ
SynOr ܕܟܐ̇ܡ ܥܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܗܘ ܠܐ ܢܩܕܐ ܘܠܒܢܝܐ̈ ܘܠܒܢܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܢ ܟܠ ܝܪܬܘܬܐ ܕܦܪܫܘ ܠܗܘܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ . ܟܠ
SynOr ܕܗܘ ܟܠܢ ܡܚܪܡܝܢ ܚܢܢ ܠܗ . ܘܢܘܟܪܝܐ ܠܬܫܡܫܬܗ ܘܠܕܪܓܗ ܡ̇ܢ ܨܒܝܢܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܬܦܩܕ ܐܘ ܡܬܦܣܩ ܡܢ ܦܛܪܝܪܟܝܣ ܆ ܠܗ̇ܘ
SynOr ܕܩ̇ܢܐ ܠܡܦܝܕܐ ܕܩܢܘܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܚܫ̇ܚܝܢ ܠܚܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܠܟܘܬܐ ܡܫܒܚܬܐ ܡܪܬ ܡܠܟܘܬܐ̈ ܆ ܘܥܠ ܥܠܡܐ ܣܒܐ ܆ ܘܥܠ ܟܠ
SynOr ܡܫܪܓܠܢ̈ ܟܕ ܢܣܓܝܢ̈ . ܘܡܫܬܒܩܢ̈ ܕܝܢ ܒܬܪ ܕܡܬܩܢܝܢ̈ . ܡ̇ܢ . ܝܡܝܢܝܬܢܝܐ̈ ܒܝܬܝܪܘܬܗܝܢ̈ ܝܬܝܪ ܡܙܕܩܢ̈ . ܒܕ ܗܢܝܢ̈
SynOr ܕܗܘ ܥܠ ܘܐܬܩܒܠ ܒܕܘܟ ܕܘܟ . ܘܐܬܠܒܟ ܡܢ ܠܐ ܙܗܝܪܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܬܟܣܝܢܢ . ܗܢܝܢ ܕܟܠ ܐܝܟܢ ܕܗܘ ܡܢ ܟܠ
SynOr ܕܚܕ ܐܢܘܢ ܀ ܫܘܐܠܐ ܩܕܡܝܐ ܀ ܪܫ ܟܠܗܘܢ ܟܝܬ ܫܘܐܠܝܟ̈ ܡ̇ܢ ܬܒ̇ܥܝܢ . ܘܐܝܬ ܡܢܗܘܢ ܕܢܩܝܦܘܬܐ ܕܠܐ ܦܣܩܐ ܒܥ̇ܝܢ : ܐܝܟ
SynOr ܕܓܠ̇ܐ ܐܪܙܐ . ܘܟܕ ܝܬܝܪ ܡܟܚܕ ܐ̇ܡܪ : ܐܢ ܫܡܥܬ ܡܠܬܐ ܬܡܘܬ ܡ̇ܢ ܓܠ̇ܐ ܐܪܙܐ . ܘܕܓ̇ܠܐ ܐܪܙܐ ܡܘܒܕ ܗܝܡܢܘܬܗ . ܘܒܪ ܚܣܕܐ
SynOr ܕܟܐܡܬ ܬܡܢ ܝܬܝܪ ܡܫܟܚܝܢ ܠܗ ܠܐܠܗܐ : ܐܠܐ ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܠܗܘܢ ܕܐܦ ܥܘܡܪܐ̈ ܕܠܒܪ ܡܢ ܐܬܪܘܬܗܘܢ̈ ܢܣܥܪܘܢ ܆ ܠܘ ܐܝܟ
SynOr ܕܒــܝــܕ 193 ܗܠܝܢ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܦܬܚܘ ܬܪܥܐ̈ ܠܘܬ ܦܘܠܚܢܐ ܡ̇ܢ ܠـܗܘܢ ܐܫܬܘܝܘ ܡــܢ ܡܕܒܪܢܝܗ̇̈ ܕܥܕܬܐ . ܐܝــܟ
SynOr . ܕܗܠܝܢ ܫܦܝܪܢ̈ ܘܐܠܨܐܝܬ ܡܣܬܥܪܢ̈ : ܘܗܠܝܢ ܥܕܝܠܢ̈ ܡ̇ܢ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܡܠܦܢܐܝܬ ܐܘ ܡܟܣܢܐܝܬ ܐܘ ܡܟܘܢܐܝܬ . ܡܠܦܢܐܝܬ
SynOr ܕܗܘ . ܦܫܝܛܐܝܬ ܗܟܝܠ ܘܠܒܪ ܡܢ ܟܠܗ ܢܟܠܐ ܘܚܪܥܘܬܐ ܙ̇ܕܩ ܡ̇ܢ ܘܕܠܐ ܒܘܝܢ ܐܬܕܒܪܘ ܕܠܐ ܥܘܩܒ ܟܠ ܐܝܟܢ ܕܗܘ ܒܬܪ ܟܠ
SynOr ܒܫܘܝܘܬ ܟܝܢܐ : ܡܦܪܫܝܢ ܕܝــܢ ܒܦܘܪܫܢ ܩܢܘܡܐ̈ . ܚــܕ ܡ̇ܢ . ܢܩܝܦܝܢ ܘܠܐ ܡܚܠܛܝܢ . ܕܡܝܢ ܘܡܫܚܠܦܝܢ . ܕܡ̇ܝܢ
SynOr ܒܒܣܪ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܗܘ ܟܕ ܗܘ . ܒܟܝܢܐ ܕܝܢ ܕܐܠܗܘܬܗ ܡ̇ܢ ܦܢܛܝܘܣ ܦܝܠܐܛܘܣ ܘܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܠܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ . ܚܫ
SynOr ܕܠܐ ܫ̇ܠܡܝܢ ܠܗܝܢ̈ ܒܪܥܝܢܝܗܘܢ̈ . ܘܣܬ̇ܪܝܢ ܡ̇ܢ ܕܒܗܝܢ̈ ܡܬܓܠܝܐ ܘܡܬܒܕܩܐ ܬܪܝܢܘܬ ܟܝܢܘܗܝ̈ ܕܒܪܐ . ܐܝܟ
SynOr ܕܟ̇ܦܪ ܒܟܝܢܐ ܕܐܠܗܘܬܗ ܘܒܟܝܢܐ ܕܐܢܫܘܬܗ ܡ̇ܢ . ܟܕ ܡܚܪܡܝܢܢ ܘܡܢ ܟܠܗ ܚܘܠܛܢܢ ܡܢܟܪܝܢܢ ܆ ܠܟܠ