simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܐܡ̇ܪ : ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܡܫܪܐ ܘܡܬܪܒܐ ܘܡܬܕܪܓ
SynOr ܐܡ̇ܪ : ܕܟܝܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܬܪܝܢ̈ . ܐܠܗܐ
SynOr ܡܘܒܕܝܢ . ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܐܠܗܝܐ . ܐܒܝܕܝܢ
SynOr ܠܡܫܝܚܐ ܀ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܘܩܠܝܠ ܒܦܣܝܩܬܐ̈
SynOr . ܕܡܫܚܠܦܝܢ ܐܢܘܢ ܡ̇ܢ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܬܘ ܠܚܕܝܘܬܐ