simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi 20ܡܕܝܢ ܘܐܦܠܐ ܣܠܩ̈ ܡ̇ܢ ܕܫܥܬܐ ܠܫܡܝܐ .
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܢ ܘܬܘܒ ܡ̇ܢ ܕܠܟܘܢ ܡܩܒܠ ܠܝ
JnEph:ActsEastSaints ܐܡ̣ܪ . ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܐܘ ܪܡ̇ܐ ܕܘܫܐ
SevAnt:LuqJul ܕܚܣܝܘܬܟ . ܚܕܝܬ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܫܠܡܐ
Tim1:Epist ܆ ܘܡ̣ܢ ܙܒܢܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܕܝܠܢ ܘܡ̣ܢ ܝ-X
MiaphysiteDocs ܡܬܘܡ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܓܡܪ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܢܘܟܪܝܝܢ̈
SevAnt:madHym ܚܢܢ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢ̣ܦܕ ܘܢ̇ܝ̣Xܝ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܐܢܐ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܕܡܚܝܠܐ ܐܝܬܝ ܂
IšoAdiab:Epist ܃ ܐܝܕܐ ܕܐܒܗܘܬܟ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܩܢܘܢܐ ܐܣܠܝܬ
Ath:Inc ܠܒܪ ܡܢ ܟܘܠܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܘܣܝܐ .
SevAnt:LuqGramm ܂ ܘܡܚܘܐ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܗ̣ܘ ܠܗ ܡܫܝܚܐ
BarṢal:ComGosp ܕܢܗܪܝ̈ ܂ ܠܠܝܐ ܡ̇ܢ ܕܫܒܬܐ ܂ ܐܝܡܡܐ
MiaphysiteDocs ܃ ܒܪܐ ܚܕ ܡ̇ܢ ܒܟܝܢܐ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ
SevAnt:CathHom ܆ XX ܠܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܚܛܗܐ̈ ܐܡ̣ܪ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܛܝܬܐ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܠܬ ܒܝܫܬܐ ܐܝܬܝܗ̇
Tim1:Epist ܕܗܘ̈ : X⁹ܢܗܘܐ ܡ̇ܢ ܚܝܒ ܪܒܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈
AntiTriThWrit ܝܛ-ܐ ܕܡܚܪܡܝܢܢ ܝܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܡ̇ܪ ܐܘܣܝܣ̈ ܒܚܕ
SevAnt:LuqJul ܟܕ ܗ̣ܘ ܕܒܒܣܪ ܡ̇ܢ ܚܫ ܒܐܠܗܘܬܐ ܕܝܢ
SevAnt:CathHom ܐܣܟܡ ܇ ܕܒܩܢܘܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܕܡ ܕܦܪܙܠܐ ܐܘ
Sahd:BookPerf ܡܢܗ ܆ ܘܠܐ ܡ̇ܢ ܕܫܦܝܪ ܕܘܒܪܗܘܕܠܐ ܡܘܡ