simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܡܗ ܂ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܠܫܘܪܐ̈ ܗܓܡ ܕܐܝܪܝܚܘ
Tim1:Epist ܂ ܐܠܐ ܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܐ ܟ ܨܒܝܢܗ
Tim1:Epist ܡܪܒܥܐ ܃ ܟܝܢܗ̇ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܘܩܢܘܡܗ̇ ܝܕ
Tim1:DisputCalMahdi 28ܓܝܪ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܡ̇ܢ ܕܥܠ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܗܠܝܢ
SevAnt:CathHom ܟܝܢܐ : ܘܚܘܪܐ ܡ̇ܢ ܒܓܘܢܐ : ܦܨܝܚܐ
AnṭTagr:FifBookRhet X1XX 37ܘܐܛܝܩܝܐ ܘܕܫXܝܪXܐ ܡ̇ܢ X ܗܢܐ ܢܗܘܐ
SevAnt:Epist ܟܕ ܡ̇ܒܝܬܐ ܠܗ ܡ̇ܢ ¹ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ̇ .
MiaphysiteDocs ܬܪܝܨܐܝܬ ܃ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܟܝܢܗ̇ ܕܐܠܗܘܬܐ
SevAnt:CathHom X X ܐܢܫܝܢ̈ ܡ̇ܢ . ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܗܝܡܢܐ̈ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܪܫ ܓܘܫܡܢ ܡܫܝܚܐ
BarBahl:SyrLex ܡܫܚܠܦܢ̈ . ܣܦܬ̇ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܬܐܡܪܐ ܡܐ
SevAnt:CathHom ܥܒܘܕܐܝܬ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܘܝ ܡܠܬܐ ܕܐܒܐ
SevAnt:LuqJul ܣܟܠܘܬܐ : ܕܚܕ ܡ̇ܢ : ܕܠܐ ܟܐܬܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܙܘܓܗ ܡܝܟܐܝܠ ܂ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܩ̣̇ܒ̤ܠ 3ܠܗ
Tim1:Epist ܗ̇ܘ ܕܚܝܒ ܗܘ̣ܐ ܡ̇ܢ ܘܛܠܡ ܂ ܂
Eph:madFaith ܠܐ ܘ̇ܠܐ ܠܡܒܨܐ ܡ̇ܢ ܢܡܪܚ ܢܒܨܐ¹ ܒܝܬ
IšoMerv:ComPs . ܠܐ ܦܪܥ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܘܝܕ ܘܢܒܝܐ
SynWestSyr : XX¹̈ ܐܢ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܣܘܟܝܐ ܕܩܝܢܕܘܢܘܣ
SynWestSyr ܘܐܦܝܣܘ : ܕܢܣܬܒܪܘܢ ܡ̇ܢ ܕܒܫܢܕܐ̈ ܐܬܪܡܝܘ :
SevAnt:LuqJul ܠܗ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܩܕܝܫܐ ܗ̣ܘ ܒܟܝܢܗ