simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:Ethic ܐܟܚܕܐ . ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܬܠܬܐX ³ܙܢܝܐ̈ ܓܢܣܢܝܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܢ ܘܬܘܒ ܡ̇ܢ ܕܠܟܘܢ ܡܩܒܠ ܠܝ
Ps-Zach:EccHist ܝ ܇ ܕܠܗ ܡ̇ܢ ܕܠܝܠܢ ܂ ܩܝܡܢ
BarEbr:CandSanc ܝ . ܕܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܒܬܪܝܗܘܢ ܥܠܡܐ̈ ܡܩܕܝܢ
Tim1:Epist ܘܢܨܝܚܐ ܂ ܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܣܗܕܐ ܠܗ
MiaphysiteDocs ܡܬܘܡ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܓܡܪ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܢܘܟܪܝܝܢ̈
SevAnt:madHym ܚܢܢ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢ̣ܦܕ ܘܢ̇ܝ̣Xܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܒܐܡܕ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܕܢܫܪܝܗ̇ ܠܒܥܠܕܒܒܘܬܐ
IšoAdiab:Epist ܃ ܐܝܕܐ ܕܐܒܗܘܬܟ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܩܢܘܢܐ ܐܣܠܝܬ
PhiloxMab:epMonksSen ܒܢܝܐ̈ ܇ ܚܕ ܡ̇ܢ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ
SevAnt:LuqGramm ܟܝܢܐ̈ ܂ ܚܕ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܢܦܫܐ ܆
SevAnt:CathHom ܗܘܘ ܆ ܩܕܡܐܝܬ ܡ̇ܢ ܆ X ܨ̇
MiaphysiteDocs ܃ ܒܪܐ ܚܕ ܡ̇ܢ ܒܟܝܢܐ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ
SevAnt:CathHom ܗܟܝܠ̣ . ܒ̣ܣܪܐ ܡ̇ܢ ܡܢ̇ܦܫܐ ܐܡ̇ܪܝܢ ܐܢܬܘܢ
IšoMerv:ComOT ܕܡܘܬܢܐܝܬ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܛܥܝܢ ܗܢܝܢܐ ܒܪܫܢܘܬܗ
DionAr:MystWritings ܐܝܬܘܗܝ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠ
Cyr:ComLuke ܠܫܪܪܐ ܂ ܠܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܡܢ ܟܕܘ
SevAnt:LuqJul ܡܬܟܬܫ . ܘܠܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܠܚܐ ܟܕ ܩܢܛ
BarEbr:CandSanc . ܒܗ̇ܝ ܕܒܠܝܗ ܡ̇ܢ ܕܠܒܘܫܐ ܘܦܫܪܗܘܢ ܕܛܘ̣ܪܐ̈
IšoMerv:ComOT ܚܢܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܬܪܗ̇ ܐܬܢܣܒܬ ܡܛܠ