simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܐܡܠܟ ܥܡ ܕܕܗ ܡ̇ܢ 3ܐܢܘܪܝܘܣ ܫܢܝܐ̈ ܂
ChronMin ܒ̣̇ܪܝܐ ܀ ܐܚܝ̈ ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܙܘܥ ܡ̇ܢ
ChronMin ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܙܘܥ ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܕܚܠ ܂
ChronMin ܒܫܘܩܐ̈ ܂ ܘܠܝܬ ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܒܪ ܀ ܘܐܙ̣ܕܒܢ
ActsMiaphysites ܠܟܪܘܙܐ ܕܫܪܪܐ ܂ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܫ̇ܠܡ ܠܟ̣
ActsMiaphysites ܚܢܢ ܆ ܕܬܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ 13ܟܝܢܐ̈ ܐܬܚ̇ܝܕܘX 1ܐܡ̇ܪܝܢ
ActsMiaphysites ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܛܠ̣ 15ܠܗ ܡܢ
ActsMiaphysites ܪܕܝܢ ܂ ܟܠ ܡ̇ܢ ܡܕܝܢ ܕܠܒܝܫ ܕܣܥܪܐ
ActsMiaphysites ܕܪܓܠܗ ܘܢܗ̇ܠܟ ܇ ܡ̇ܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܬܟ̇ܢܫܘ ܒܣܩܪܝܛܪܝܢ
ActsMiaphysites ܠܗܘ ܢ ܂ ܡ̇ܢ ܪ ܂ ܠܚ
ActsMiaphysites ܒܛܟܣܗ X ܂ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܬܓܡܐ̈
ActsMiaphysites ܂ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܬܓܡܐ̈ 10 ܕܟܪܝܣܛܝܢܐ̈
ActsMiaphysites ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ ܂ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܫܡ̇ܥܝܢ ܗܘܝܬܘܢ
ActsMiaphysites ܐܢܐ ܂ ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܐ ܟ X
ActsMiaphysites ܦܐܝܬܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܘܕܘܢ ܡܬܕܒܪܝܢ ܗܘܘ
ActsMiaphysites ܐܦܠܐ ܡܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܫܩ̣ܠ ܡܕܡ
ActsMiaphysites ܕܪܚ̣ܡܘ ܦܘܪܦܥܐ̈ ܛܒ ܡ̇ܢ ܡܘܠܟܢܐ̈ ܥܬܝܕܐ̈ ܆
ActsMiaphysites ܕܥܠܡܐ̣ ܕܢܫ̣ܦܪ ܠܗܘ̇ ܡ̇ܢ ܕܓܒܝܗܝ ܂ ܘܬܘܒ
ActsMiaphysites ܂ ܇ ܠܟܠ̇ ܡ̇ܢ ܕܫ̇ܩܠ ܢܝܪܟ ܒܛܠܝܘܬܗ
ActsMiaphysites ܕܡܬܩܪܝܢ̈ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܨܝܪܢ̈ ܘܠܐ ܡܫܡܠܝܢ̈