simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:Ethic ܬܠܬܐX ³ܙܢܝܐ̈ ܓܢܣܢܝܐ̈ ܕܨܘܡܐ . ܒܕܪܒܝܥܝܐ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܐܘ̇ ܒܙܢܐ . ܘܠܘ ܒܙܒܢܐ . ܐܘ̇ ܒܙܒܢܐ ܘܙܢܐ ܐܟܚܕܐ . ܘܗܠܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܟܘܢ ܡܩܒܠ ܠܝ ܗ̤ܘ ܡܩܒܠ ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܚܢܢ ܟܕ ܠܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܂ ܕܡܢ ܕܡܩܒܠ ܢܒܝܐ ܒܫܡ ܢܒܝܐ ܂ ܐܓܪܐ ܕܢܒܝܐ ܢܣ̇ܒ ܂ ܢ ܘܬܘܒ
Ps-Zach:EccHist ܕܠܝܠܢ ܂ ܩܝܡܢ ܕܝܢ ܘܡܥܟܪܢ ܠܟܘܢ ܆ ܕܬܬܦܢܘܢ ܘܬܕܥܘܢ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܂ ܂ ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܫܟܚܐ ܬܒܥܬܐ̈ ܝ ܇ ܕܠܗ
BarEbr:CandSanc ܒܬܪܝܗܘܢ ܥܠܡܐ̈ ܡܩܕܝܢ ܢܝܚܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܠܘ ܪܝܗܘܢ . ܡ̇ܢ ܕܝܬܝܪ ܛܘܒܬܢܝܢ̈ ܗ̣ܘܘ ܡܢ ܢܟܦܐ̈ ܘܥܢܘܝܐ̈ . ܝ . ܕܗ̇ܢܘܢ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܣܗܕܐ ܠܗ ܠܒܣܠܝܘܣ ܩܪܝܢܢ ܂ ܐܡ̇ܪ ܓܝܪ ܒܐܓܪܬܐ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܒܟܠ ܝܝ · ܝX· ܐܝܬܘܗܝ ܪܒܐ ܘܢܨܝܚܐ ܂ ܩܕܡܝܬ
MiaphysiteDocs ܕܠܓܡܪ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܢܘܟܪܝܝܢ̈ ܠܡܠܦܢܘܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܟܪܛܝܣܐ ܐܬܬܨܚ ܃ ܐܝܟ ܕܐܫܬܘܦ ܪܢ̈ ܘܠܐ ܡܢ ܡܬܘܡ ܃ ܐܝܟ
SevAnt:madHym ܕܠܐ ܢ̣ܦܕ ܘܢ̇ܝ̣Xܝ ܡܢ ܕܘܡ̣ܝܐ ܕ ܡܝܬܪܬܗXܘ . ܘܟܘܬX ܐܦ ܡ̇ܢ : ܘܟܠ ܝ ܥܡ̣ܠܐ ܕ ܝܫXܝXܬ̈ ܐ ܡ̇ܚܘܝܢ ܚܢܢ ܆ ܐܝܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܕܢܫܪܝܗ̇ ܠܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܘܢܚܝܨ ܂ ܘܗܝ ܠܫܝܢܐ ܃ ܐܝܩܪܐ ܡ̇ܢ ܐܦܬܛܢ ܒܟܠܗܝܢ ܡܕܝܢܬܐ̣̈ ܂ ܘܝܬ ܂ ܪܐܝܬX ܝ ܒܐܡܕ ܂ ܐܝܟ
IšoAdiab:Epist ܐܝܟ ܩܢܘܢܐ ܐܣܠܝܬ ܂ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡܫܒܚܢܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܃ ܡ̇ܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܂ ܕܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܗܝ̇ ܐܝܬܝܗ̇ ܃ ܐܝܕܐ ܕܐܒܗܘܬܟ
PhiloxMab:epMonksSen ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܘܣܓܝܕܐ ܆ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܕܡܢ ܡܪܝܡ ܒܪ ܡ̇ܢ ܥܡ ܒܣܪܗ̣ ܒܚܕܐ ܣܓܕܬܐ . ܘܐܦ ܠܐ ܬܪܝܢ̈ ܒܢܝܐ̈ ܇ ܚܕ
SevAnt:LuqGramm ܗ̇ܘ ܕܢܦܫܐ ܆ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܦܓܪܐ ܂ ܐܠܐ ܟܕ ܒܚܘܫܒܐ̈ ܡ̇ܢ ܂ ܬܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܘܥܠܘܗܝX ܡܫܬܘܕܥܝܢܢ ܟܝܢܐ̈ ܂ ܚܕ
SevAnt:CathHom ܆ X ܨ̇ ܒܝܢ ܗܘܘ ܕܢܫܬܘܬܦܘܢ ܗܘܘ ܒܗ ܒܥ̇ܒܕܐ ܇ ܟܕ ܡ̇ܘܝܢ ܡ̇ܢ ܒܪܒܪܝܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܚܕܪܝܗܘܢ̈ ܥ̇ܡܪܝܢ ܗܘܘ ܆ ܩܕܡܐܝܬ
MiaphysiteDocs ܒܟܝܢܐ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܃ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܒܛܝܒܘܬܐ ܠܒܪܢܫܐ ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܒܬܪ̈ ܢ ܟܝܢܝܢ̈ ܂ ܬܘܒ ܕܝܢ ܟܕ ܡܥܠܝܢ ܒܡܡܠܠܗܘܢ ܃ ܒܪܐ ܚܕ
SevAnt:CathHom ܡܢ̇ܦܫܐ ܐܡ̇ܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܬܒ̇ܣܪ ܡܪܢ : ܕ ܓܠܝܙ ܕܝܢ ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܕܐܦܘܠܝܢܐܪܝܘܣ ܡ̇ܘܕܝܢ ܢܫܐ̇ܠ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ̣ . ܒ̣ܣܪܐ
IšoMerv:ComOT ܕܛܥܝܢ ܗܢܝܢܐ ܒܪܫܢܘܬܗ ܠܣ̣ܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܥܡܐ . ܚܢܢܐ ܆ ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܫܒܢܐ . ܘܕܡܝܐ ܕܠܗ ܠܫܒܢܐ¹ ܣܘܟܬܐ ܩ̇ܪܐ ܕܡܘܬܢܐܝܬ . ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܘ ܐܝܟ ܕܗ̣ܘ ܥܠܘܗܝ ( ¹¹0 ) ܡ̇ܢ . ܘܟܕ ܥܠ̣ܬܐ ܗܘ ܕܗܘܝܐ ܕܟܠ ܆ ܗܘ̣ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܝܟ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܕܡܢ ܟܕܘ ܗܝܡܢܘ̣ ܂ ܝ ܫܐܠܝܢ ܗ̇ܝ ܕܡܣܬܬܐ̣ ܂ ܘܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܩܒܠܘ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܐܫܬܘܕܥܘ ܠܫܪܪܐ ܂ ܠܗ̇ܢܘܢ
SevAnt:LuqJul ܠܚܐ ܟܕ ܩܢܛ ܡܢ ܡܟܣܢܘܬܐ . ܠܗܠܝܢ ܕܝܢ ܬܢܐ ܟܕ ܡܫܥܒܕ ܡ̇ܢ . ܟܕ ܡܫܘܕܥ ܕܗ̣ܘ ܒܗ ܥܡ ܚܘܫܒܐ ܕܝܠܗ ܡܬܟܬܫ . ܘܠܗܠܝܢ
BarEbr:CandSanc ܕܠܒܘܫܐ ܘܦܫܪܗܘܢ ܕܛܘ̣ܪܐ̈ ⁷ܘܡܬܟܪܟܢܘܬܗܘܢ ܕܫܡܝܐ ܡ̇ܢ . ܘܠܘ ܠܒܘܛܠܗ ܟܠܢܝܐX ܘܓܡܘܪܝܗ ܕܠܓ̣ܡܪ . ܒܗ̇ܝ ܕܒܠܝܗ
IšoMerv:ComOT ܕܒܬܪܗ̇ ܐܬܢܣܒܬ ܡܛܠ ܡܓܙܝܘܬܗ̇ . Xܝ [5]ܗ̇ܝ ܕܡܪܝܐ ܡ̇ܢ ܕܚܢܐ ܥܩܪܬܐ ܗܘܬ . ܘܥܠ ܗܕܐ ܩܪܗ̇ ܠܦܢܐ ²ܒܬܪ ܚܢܐ . ܐܝܟ