simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܟܪܝܐ ܠܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܘܠܛܟܣܐ ܕܬܫܡܫܬܗܘܢ ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܘܘܠܝܬܐ̈ ܡܬܩܪܝܢ ܆ ܐܝܟ ܥܝܕܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܠܐ ܢܬܒܥܘܢ . ܐܝܟ
SynOr ܕܡܫܡܫܢܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܬܫܒܘܚܬܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܘܒܝܬܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܛܟܣܐ ܬܩܢܐ ܘܕܘܒܪܐ ܡܩܠܣܐ ܆ ܐܦ ܒܡܥܠܐ ܐܦ ܒܡܦܩܐ : ܐܝܟ
SynOr ܕܐܢ ܢܟܕܒܘܢ ܒܩܝܡܐ ܕܫܘܬܦܘܬܗܘܢ : ܐܝܬ ܗܘ ܠܗܘܢ ܬܒܘܥܐ ܡ̇ܢ ܘܡܫܟܢܢܐ ܕܦܘܪܩܢܢ ܬܢܘܝ ܕܡܟܝܪܐ̈ ܘܕܡܟܝܪܬܐ̈ . ܐܝܟ
SynOr ܕܐܬܩܕܫܘ ܚܕܐ ܙܒܢ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܡܫܝܚܐ : ܘܐܬܦܪܫܘ ܡܢ ܡ̇ܢ : ܘܢܛ̇ܪܝܢ ܙܗܝܪܐܝܬ ܢܦܫܗܘܢ ܡܢ ܚܘܝܒܐ ܕܠܢܡܘܣܐ̈ . ܐܝܟ
SynOr ܪܘܚܢܐ̈ ܆ ܡܣܬܠܝܢܘܬܐ ܕܡܢ ܐܝܩܪܐ ܘܣܚܝܦܘܬܐ ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܠܠܐ ܡܫܬܡܥܢܘܗܝ̈ ܆ ܒܬܒܥܬܐ ܕܟܐܢܘܬܗ . ܠܟܝܢܐ̈
SynOr ܕܕܝܠܗ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ : ܘܠܗ ܢܣܟܘܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ . ܘܪܒܐ ܡ̇ܢ ܫܒܛܐ ܡܢ ܝܗܘܕܐ ܘܡܒܕܩܢܐ ܡܢ ܒܝܬ ܥܛܡܬܗ̈ ܆ ܥܕܡܐ ܕܢܐܬܐ
SynOr ܕܐܦ ܐܠܗܐ ܝܕܥ̇ ܕܟܣܐ ܒܗ ܐܡܪ . ܟܘܪܣܝܟ ܕܝܠܟ ܐܠܗܐ ܠܥܠܡ ܡ̇ܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܒܪܝܟ̈ . ܟܕ ܥܠ ܐܢܫܘܬܗ ܐܡܪ ܗܠܝܢ . ܘܐܝܟ
SynOr ܥܠ ܐܢܫܘܬܗ . ܘܥܠ ܐܠܗܘܬܗ ܬܘܒ ܪܡ̇ܙ : ܕܡܦܩܗ ܠܡ ܡܢ ܪܫܝܬܐ ܡ̇ܢ ܡܢܟܝ ܓܝܪ ܢܦܘܩ ܡܠܟܐ : ܕܗܘ ܢܪܥܝܘܗܝ ܠܥܡܝ ܝܣܪܝܠ . ܗܠܝܢ
SynOr ܕܬܪܝܗܘܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܝܬܐ ܒܗ ܒܡܫܝܚܐ ܙܕܩܐܝܬ . ܕܠܐ ܫܘܪܝ ܡ̇ܢ : ܒܪ ܟܝܢܐ ܕܐܒܘܗܝ . ܘܕܡܬܩܪܐ ܒܐܢܫܘܬܗ ܒܪ ܐܢܫܐ . ܐܝܟ
SynOr ܕܡܫܪܐ ܘܡܬܪܒܐ ܘܡܬܕܪܓ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ . ܐܦܢ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܆ ܘܠܗܝܟܠܗ ܡܩܝܡ ܀ ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܪ : ܕܗ̇ܘ
SynOr ܬܪܝܢ̈ . ܐܠܗܐ ܘܒܢܫܐ . ܒܒܢܝܐ̈ ܕܝܢ ܠܘ ܬܪܝܢ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܡ̇ܢ ܕܒܩܠܝܠ ܡܬܐܡܪ ܗܟܢܐ ܀ ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܪ : ܕܟܝܢܐ̈
SynOr ܐܠܗܝܐ . ܐܒܝܕܝܢ ܡܢ ܦܘܪܩܢܐ . ܐܘ ܐܢ ܠܗ̇ܘ ܐܢܫܝܐ . ܘܕܠܐ ܡ̇ܢ ܕܐܬܘ ܠܚܕܝܘܬܐ . ܠܐܝܢܐ ܟܝ ܡܢ ܟܝܢܐ̈ ܡܘܒܕܝܢ . ܠܗ̇ܘ
SynOr ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܘܩܠܝܠ ܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܡܢ ܡܡܠܠܐ ܕܐܢܫܝܢ̈ ܡܢ ܡ̇ܢ ܠܡ ܕܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢ ܆ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܐܢܘܢ ܠܡܫܝܚܐ ܀ ܗܠܝܢ
SynOr ܟܝܢܐ̈ ܕܐܬܘ ܠܚܕܝܘܬܐ . ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܕܝܢ ܘܕܠܐ ܒܘܠܒܠܐ ܡ̇ܢ ܆ ܟܕ ܡܢ ܫܪܪܐ ܡܬܥܨܐ ܐܡ̇ܪ ܗܟܢܐ . ܕܡܫܚܠܦܝܢ ܐܢܘܢ