simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܐܗܪܘܢ ܇ ܠܚܕ ܡ̇ܢ ܡܢ ܨܦܪܝܐ̈ ܠܕܒܚܬܐ
JacSer:Epist ܠܐ ܡܥܩ̇ܒܝܢ ܂ ܡ̇ܢ ܕܒ̇ܥܐ ܕܢܚܘܐ ܕܪܚ̇ܡ
Tim1:DisputCalMahdi ܐܠܗܐ . ܐܢܗܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕ ܣܓܕ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܠܝܢ ܕܡܬܥܒܕܢ̈ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܒܪܫܝܬ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܘ ܫܘܪܝܐ ܗܘ̣ܐ
Tim1:DisputCalMahdi 8 , 38ܒܚܡܪܐ ܡ̇ܢ ܐܪܐ 28ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܡܕܝ
BarṢal:ComGosp [ XX ] ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܐܕܢܐ̈
Ath:HomEpist ܣܘܢܘܗܕܘܣ . ܐܫܘ̣ܝܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܢܟܬܒܘܢ
Ath:Treatises ܠܘܬ ܦܓܪܐ . ܡ̇ܢ ܗܘ ܕܝܢ ܠܡ
JnEph:EccHist ܥܕܬܢܝܐ̈ ܂ ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܒܐ̣ܝܕܥܬܟ ܘܒܦܘܩܕܢܟ ܫ̇ܪܐ
BarṢal:ComGosp ܩܕܝܫܐ̈ ܀ ܒܐܪܒܥܐ̈ ܡ̇ܢ ܆ ܥܠ ܕܒܗ
SevAnt:LuqJul ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ : ܒܢܒܢ- ܡ̇ܢ ܡܘܕܥ ܠܗ̇ܝ ܕܩܕܝܫX
Tim1:DisputCalMahdi , 22 23ܫܘܚܠܦܐ ܡ̇ܢ ܡܨܝܐ ܕܢܫܬܟܚ ܒܡܠܐ̈
Eph:ComGen&Exd . ܥܕܡܐ ܕܢܐܬܐ ܡ̇ܢ ܕܕܝܠܗ ܗ̣ܝ ܡܠܟܘܬܐ
JnEph:EccHist ܘܢ̇ܩ̣ܪܒ ܂ ܘܢ̇ܕܥ ܡ̇ܢ ܙܟ̇ܐ̣ ܘܡ̇ܢ ܡ̣ܙܕܟܐ
BarEbr:CandSanc ܢܘܚ . ܢܘܚ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܬܠܬ ܡܢܘܢ̈
PhiloxMab:TenMem ܐܫܬܡܥܬ . ܐܘ ܡ̇ܢ ܟܬܒ ܘܐܡܪ ܗܟܢܐ
Ath:ExposPs ܡܠܟܘܬܗ̇ . ܘܠܐܚܐ̈ ܡ̇ܢ ܘܩܪܝܒܐ̈ ܕܥܡܪܝܢ ܒܗ̇
Tim1:Epist ܃ ܗ̇ܘ ܕܒܡܦܩܗ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܣܘܦܝ̈ ܫܡܝܐ
SilwQard:ScholUrmApp ܫܐܘܠ . ܘܐܝܬ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܢXܝܢܐ ܩܠܝܠ