simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܆ ܘܡ̣ܢ ܙܒܢܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܕܝܠܢ ܘܡ̣ܢ ܝ-X
Tim1:Epist ܕܦܓܪܐ : ܕܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܟܘܪܗܢܐ̈ X
Tim1:Epist ܗܘ̣ܬ ܆ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܢܩܛܘܠ ܃ ܗ̇ܘ
Tim1:Epist ܃ ܕܐܦ ܠܚܕ ܡ̇ܢ ܡܪܝܐ ܠܬܪܝܢ ܡܪܘܢ̈
Tim1:Epist ܠܘ ܠܩܢܘܡ ܐܢܫܘܬܗ ܡ̇ܢ ܕܡܪܢ ܃ ܠܟܝܢ
Tim1:Epist ܆ ܠܘ ܦܫܝܛܐܝܬ ܡ̇ܢ . ܡܪܟܒܐܝܬ ܕܝܢ
Tim1:Epist ܗ̇ ܃ ܢܦܫܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܪܐ ܕܙܕܝܩܐ̈ ܒܬܪ
Tim1:Epist ܠܘܬ ܪܒܘܬ ܚܟܡܬܟ ܡ̇ܢ ܕܝܠܟ . ܡܠܦܐ
Tim1:Epist ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܡܬܩܪܐ ܡ̇ܢ ܥܒܕܐ ܐܝܟ ܡܣܒܪܢܘܬܐ
Tim1:Epist ܢܡܠܠ ܂ ܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܠܐ ܗܘܐ ܠܪܘܚܐ
Tim1:Epist . 9 ²⁵ܛܘܒܬܢܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܢܣܛܘܪܝܣ ܆
Tim1:Epist |X 143b|ܥܠ ܡܪܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܆ ܗܢܝܢ̈
Tim1:Epist 7 , 7ܐܠܘ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܗܪܛܝܩܐ 4ܝܕܥܝܢ
Tim1:Epist . ܘܗ̇ܘ ܕܠܛܒܐ̈ ܡ̇ܢ ¹³⁷ܓܝܪ ܠܪܘܡܐ ܒܥܢܢܐ̈
Tim1:Epist . ܐܢ ܨܥܪܐX³ ܡ̇ܢ ܕܦܓܪܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܕܢܦܫܬ̇ܗܘܢ̈
Tim1:Epist ܂ ܐܠܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܒܦܝܣܐ ܘܒܨܠܘܬ ܐ
Tim1:Epist ܆ ¹²ܠܘ ܕܒܪܐ ܡ̇ܢ ܘܥܒ̣ܕ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ
Tim1:Epist ܕܡܪܢ ܀ ܐܓܪܬܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܢܟܦܘܬܟ ܩܒܠܢܢ
Tim1:Epist ܐܚܘܗܝ ܃ ܒܩܛܠܗ ܡ̇ܢ ܕܗܒܝܠ ܫܢܝܬ̤ ܢܦܫܗ
Tim1:Epist ܘܠܘ ܐܝܟ ܕܡܘܬܐ ܡ̇ܢ . ܕܡܘܬܐ ܕܝܢ