simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܕܝܠܢ ܘܡ̣ܢ ܝ-X ܘܡܬܢ̈ ܕܚ̇ܝܢܢ ܠܗ̇ ܃ ܠܙܒܢܐ̈ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ ܃ ܠܩܢܘܡܝܢ̈ ܕܝܢ ܓܠܙܝܢܢ ܡܢܗ̇ ܆ ܘܡ̣ܢ ܙܒܢܝܢ̈
Tim1:Epist ܡ̣ܢ ܟܘܪܗܢܐ̈ X 25ܠܘX ܠܐ ܡܬܐܣܝܢ̇ܐ . ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܠܓ̇X ܡ̇ܢ ܘܐܦ ܗܢ̇ܘܢ ܕܚܟܝܡܝܢ 24ܡ̣ܢ ܐܣܘܬܐ̈ ܕܦܓܪܐ : ܕܡܢܗܘܢ
Tim1:Epist ܢܩܛܘܠ ܃ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܢܬܩܛܠ ܂ ܡ̣ܢ ܝܬܝܪܘ ܓܝܪ ܡܬܚܙܐ ܗܘ̣ܐ ܡ̇ܢ ܘܕܦܘܣܩܢܗ ܢܡܘܣܐ ܂ ܘܐܦܠܐ ܬܘܒ ܠܐ ܝ ܡܫܟܚܐ ܗܘ̣ܬ ܆ ܕܗ̇ܘ
Tim1:Epist ܡܪܝܐ ܠܬܪܝܢ ܡܪܘܢ̈ ܂ ܠܚܕܐ ܕܝܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܠܚܕ ܡ̇ܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ̈ ܣ̇ܕܩ ܃ ܠܗܢܐ ܐܠܨܐ ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܐ ܃ ܕܐܦ ܠܚܕ
Tim1:Epist ܕܡܪܢ ܃ ܠܟܝܢ ܐܢܫܘܬܗ ܕܝܢ ܩ̇ܪܝܢ ܥܒܕܐ ܂ ܠܩܢܘܡ ܐܢܫܘܬܗ ܡ̇ܢ ܡܥܒܪܝܢ ܠܫܘܡܗܐ ܕܥܒܕܘܬ ܐ ܘܕܥܒܕܐ ܂ ܠܘ ܠܩܢܘܡ ܐܢܫܘܬܗ
Tim1:Epist . ܡܪܟܒܐܝܬ ܕܝܢ . ܘܠܘ ܫܪܝܐܝܬ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܕܠܐ ܦܘܠܓܐ . ܡ̇ܢ XܫܘܘXܥܐ Xܩܢܘܡܐ̈- XX ܕܐܬܝܠܕ ܒܒܣܪ ܆ ܠܘ ܦܫܝܛܐܝܬ
Tim1:Epist ܐܪܐ ܕܙܕܝܩܐ̈ ܒܬܪ ܕܢܦܩܢ̈ ܡ̣ܢ ܦܓܪܐ̈ ܒܝܕܥܬܗܝܢ ܟܝܬ ܡ̇ܢ ܓܒܝܐ ܘܐܦ ܡܣܠ̇ܝܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܗܕܐ ܗܟܢܐ ܐܝܬ ܂ ܗ̇ ܃ ܢܦܫܬܐ̈
Tim1:Epist ܕܝܠܟ . ܡܠܦܐ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝܟ ܘܬܗܘܐ . ܠܦܝܣܐ ܕܝܢ ܡܠܘܢ ܡ̇ܢ ܕܥܠ ܟܠ . 10 , 1ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܐܘ ܐܚܘܢ ܆ ܠܘܬ ܪܒܘܬ ܚܟܡܬܟ
Tim1:Epist ܥܒܕܐ ܐܝܟ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܝܗܘܕ·ܬ ܐ ܂ ܘܐܢ ܡܛܠ ܟܝܢܐ ܕܓܘܐ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܢܘܗܪܐ ܕܥܠܡܐ ܘܪܕܘܦܐ ܕܕܝܘܐ̈ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܡܬܩܪܐ
Tim1:Epist ܠܐ ܗܘܐ ܠܪܘܚܐ ܡ̇ܢ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܂ ܠܢܦܫܗ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܢܡܠܠ ܡ̣ܢ ܪܥܝܢ ܢܦܫܗ ܃ ܐܠܐ ܟܠ ܕܢܫܡܥ ܗ̇ܘ ܢܡܠܠ ܂ ܒܗ̇ܝ
Tim1:Epist ܗܟܝܠ ܢܣܛܘܪܝܣ ܆ |ܩ |T110ܒܡܠܐ̈ ܕܕܐܝܟ ²⁶ܗܠܝܢ ܐܬܚܫܚ ܡ̇ܢ : ܘܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܠܗ ܪܒ ܟܘܡܪܐ̈ ܚܫܘܫܐ . 9 ²⁵ܛܘܒܬܢܐ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܆ ܗܢܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܪܡܬܐ̈ ܘܡܥܠܝܬܐ̣̈ ܚܬܝܬܐܝܬ . ܗܢܝܢ̈ ܡ̇ܢ . ܘܥܠ ܡܪܢ ܐܟܚܕܐ ܘܥܠ ܡܩܒܝܐ̈ . |X 143b|ܥܠ ܡܪܢ
Tim1:Epist ܗܟܝܠ ܗܪܛܝܩܐ 4ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܆ ܠܘ ܐܝܟ ܕܠܐܪܬܕܘܟܣܘܣ ܡ̇ܢ ܕܝܘܕܘܪܘܣ ܡܬܘܡ ܟ̇ܠܐ ܗܘ̣ܐ 3ܡܟܣܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܆ 7 , 7ܐܠܘ
Tim1:Epist ¹³⁷ܓܝܪ ܠܪܘܡܐ ܒܥܢܢܐ̈ |T84b|ܕܢܘܗܪܐ ܡܥܠܐ : ܠܒܝܫܐ̈ ܡ̇ܢ ܘܦܐܝܘܬ ¹³⁶ܐܠܗܐܝܬ ܡܡܠܟ ܘܝܬܒ . ܘܗ̇ܘ ܕܠܛܒܐ̈
Tim1:Epist ܕܦܓܪܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܕܢܦܫܬ̇ܗܘܢ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܨܥܪܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ . 4 , 9ܘܗ̇ܝ ܐܚܪܬܐ ܬܘܒ ܕܒܗܦܟܐ . ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ . ܐܢ ܨܥܪܐX³
Tim1:Epist ܒܦܝܣܐ ܘܒܨܠܘܬ ܐ ܐܝܟ ܥܒܕܐ̈ ܂ ܕܝܠܗ ܕܝܢ ܒܦܘܩܕܢܐ ܡ̇ܢ ܂ ܝ- ܝ ܇ ܙܢܐ ܕܝܢ ܘܐܝܕܝܘܬܐ ܠܘ ܕܓܘܐ ܡ̇ܢ ܂ ܐܠܐ ܕܗ̇ܢܘܢ
Tim1:Epist ܘܥܒ̣ܕ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ : ܕܗܘܐ̈ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܟܬܝܒܐ . ܘܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܆ ܐܠܐ ܬܢܢ ܘܒܡܠܬܐ ܕܡܛܠ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܆ ¹²ܠܘ ܕܒܪܐ
Tim1:Epist ܗ̇ܝ ܕܢܟܦܘܬܟ ܩܒܠܢܢ ܂ ܕܡܝܩܪܐ̈ ܕܝܢ ܂ ܙ X ܂ ܡܪܙܒܢܐ ܡ̇ܢ ܩܫܝܫܐ ܘܡܠܦܢܐ ܂ ܛܝܡܬܐܘܣ ܝ ܚܛܝܐ ܫܠܡܗ ܕܡܪܢ ܀ ܐܓܪܬܐ
Tim1:Epist ܕܗܒܝܠ ܫܢܝܬ̤ ܢܦܫܗ ܡ̣ܢ ܦܓܪܗ ܃ ܟܠ ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܒܦܘܩܕܢܗ ܡ̇ܢ ܂ ܐܢܗ̣ܘ ܕܝܢ ܕܩ̇ܐܝܢ ܡ̇ܢ ܩܛܠܗ ܠܗܒܝܠ ܐܚܘܗܝ ܃ ܒܩܛܠܗ
Tim1:Epist . ܕܡܘܬܐ ܕܝܢ ܡܠܘܢ X ܘܒܦܪܚܬܐ : XܩX ܘܒܦܙܚܢܐ̈ XX . X ܡ̇ܢ ܒܨXܡXܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ . ܨܠܡܐ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ . ܘܠܘ ܐܝܟ ܕܡܘܬܐ