simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi ܓܝܪ ܕܬܠܬܐ ܫܘܘܕܥܐ 16ܗ̣ܝ ܕܣܓܝܐܘܬܐ . ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܥܠ ܐܠܗܐ ܀ 16 , 38ܘܡܠܟܢ ܡ̇ܢ 15ܙܟܝܐ̣ ܐܡ̣ܪ . ܗ̇ܝ
Tim1:DisputCalMahdi ܠܘ ܠܗܠ ܡ̣ܢ ܪܘܫܥܐ ܐܬܚܫܒܬ̈ 4ܘܡܬܚܫܒܐ . ܐܢ ܓܝܪ ܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܐܢܐ ܐܡ̇ܪܬ ܐܘ | 384|ܡܠܟܢ : ܥܒ̣ܕܐ ܘܒܪܝܐ 3ܢܬܐܡܪ ܆ ܠܝ
Tim1:DisputCalMahdi ܪܒܬܐ 29ܕܚܘܒܗ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬ ܟܠ . ܟܕ ܓܝܪ ܡ̣ܢ 30ܒܪܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܝܘܬܘXܐ . 9 , 10 28ܒܬܪ ܟܢ ܕܝܢ . ܘܡܛܠ ܕܬܚܘܝܬܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܘܡܫܝܚܐ ܚܕ ܗܘ̣ . ܡܘܠܕܐ̈ 19ܕܝܢ ܕܝܠܗ ܬܪܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ . 3 ܡ̇ܢ ܕܐܬܝܠܕ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܐܬܝܠܕ ܡ̣ܢ |ܩ|M 96 18ܡܪܝܡ . ܒܪܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܪܚ̇ܡ 1ܐܠܗܐ ܐܡ̣ܪ |M 116b|ܠܝ ܐܝܕܐ ܡ̣ܢ ܬܪܬܝܗܝܢ ܐܡ̇ܪ ܡ̇ܢ ܕܐܩܝܡܗ ܡ̣ܢ ܒܝܬ 41ܡܝܬܐ̈ ܘܠܫܡܝܐ ܐܣܩܗ ܀ 9 , 61ܘܡܠܟܢ
Tim1:DisputCalMahdi : ܠܘ ܕܝܢ 9ܕܓܠܐܝܬ ܡܬܐܡܪ ܡܠܬܗ ܘܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ . 19 , 3 ܡ̇ܢ ܗܝ̈ . ܘܠܐܠܗܐ ܐܟܚܕ ܘܠܡܠܬܗ 8ܘܠܘܪܚܗ . ܐܢ ܗܘ̣ ܕܒܫܪܪܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܚܙ̇ܐ : ܗܢܐ ܕܝܢ ܡܬܚܙܐ ܀ 18 , 17ܐܢܐ ܕܝܢ 38ܦܢܝܬ ܡ̇ܢ : 36ܘܒܪܘܚܩܐ ܡܕܡ ܣܝܡܝܢ ܕܚܕܕܐ̈ : ܕܗܟܢܐ 37ܗܘ̇
Tim1:DisputCalMahdi ܕܪܟܝܒ ܚܡܪܐ ܇ 7ܠܗܘ̇ ܕܝܢ ܕܪܟܝܒ ܓܡܠܐ ܐܡ̣ܪ ܀ 8 , 33ܚܢܢ ܡ̇ܢ ܕܒܒܠܝܐ̈ ܀ 8 , 32ܘܡܠܟܢ ܡ̇ܢ ܐܡ̣ܪ . X ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܠܗܘ̇
Tim1:DisputCalMahdi . ܕܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܠܫܢܐ ܢܗܘܐ 37ܠܡܐܡܪ ܀ 19 , 7ܠܠܫܢܟ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܘܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܘܢܫܐ ܗܘ̇ 36ܕܢܩ̇ܦ ܠܘ ܕܝܠܝ
Tim1:DisputCalMahdi ܕܚܕ ܕܐܡܪܝܢܢ 17ܥܠ ܐܠܗܐ ܆ ܠܘܬܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܒܦܘܪܫܢܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܙܥܘܪܐ ܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܠܘܬ X 1ܐܠܗܐ . 17 , 10ܘܐܦ ܗ̇ܝ ܓܝܪ
Tim1:DisputCalMahdi ܟܠܗܘܢ ܥܠ ܚܕ ܐܠܗܐ 31ܐܠܦܘ : ܥܠ ܚܕ |M 133b|ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ . ܘܒܫܒܝܠܐ ܕܪܚܡܝ̈ ܐܠܗܐ 30ܐܙ̣ܠ . 15 , 4ܐܢ ܓܝܪ ܢܒܝܐ̈
Tim1:DisputCalMahdi ܐܡ̣ܪ X ܠܝ . ܘܣܓܕ ܟܠ ܟܠܗ ܘܨܠܝ ܡܫܝܚܐ ܀ 6 , 20ܚܢܢ ܕܝܢ | ܡ̇ܢ ܆ ܒܦܢܝܬܐ ܕܢܘܗܪܐ 39ܢܣܬܓܕ ܘܢܫܬܒܚ ܀ 6 , 19ܗܝܕܝܢ ܡܠܟܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܗܟܢܐ . 9 , 89 1ܘܡܨܐ ܗܘ̣ܐ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܕܢܫܘܙܒ ܢܦܫܗ 2ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܡܝܬܐ̈ ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܠܓܡܪ 41ܢܐܒܕ ܨ ܠܒܘܗܝ . ܘܗܕܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܢܪܡܐ 8ܕܢܣܒܝܗ̇ ܠܡܪܓܢܝܬܐ : 21 , 2ܢܦܠܬ̈ |ܩ |L 78ܕܝܢ ܡ̇ܢ : ܘܟܠܗܘܢ ܢܪܓܫܘܢ 7ܒܗ̇ ܒܡܪܓܢܝܬܐ ܗ̇ܝ : ܘܟܠ ܐܢܫ
Tim1:DisputCalMahdi . ܚܕ ܐܠܗܐ ܒܬܠܬܐ |M 108b| 34ܩܢܘܡܝܢ̈ ܐܠܦ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܡ̇ܢ . ܡܕܝܢ ܡܚܡܕ ܠܘ ܦܪܩܠܛܐ 33ܐܝܬܘܗܝ 7 , 39ܘܦܪܩܠܛܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܓܝܪ ܘܢܒܝܐ̈ ܟܢܝܫܐܝܬ ܆ ܐܝܟ 4ܕܒܩܠܐ ܕܪܥܡܐ ܩܥ̇ܝܢ ܡ̇ܢ 2ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܡܫܚܠܦܝܢ ܗܘ̣ܝܢ ܠܟܬܒܐ̈ . 13 , 29 3ܐܘܪܝܬܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܓܝܪ 12ܡܬܝܠܕ : ܗܘ̇ ܕܝܢ ܢܦ̇ܩ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܘܐܒܐ : 13ܠܘ ܡ̇ܢ ܚܡܝܡܘܬܐ ܨܡܚܐ ܆ 4 , 55 11ܗܟܢܐ ܘܡܠܬܐ ܐܟܚܕ ܘܪܘܚܐ : ܗܘ̇
Tim1:DisputCalMahdi . ܒܐܠܗܘܬܐ ܕܝܢ . 16 , 9 31ܐܦ ܓܝܪ ܒܡܠܐ̈ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܆ 16 , 8ܘܬܠܝܬܝܐ ܬܘܒ ܚܕ ܐܠܗܐ 30ܡܘܕܐ ܐܢܐ . ܠܘ ܒܩܢܘܡܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܥܠ ܫܘܚܠܦܘܗܝ̈ : 38ܬܡܝܗܐ̈ ܕܣܗܪܐ : ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܥܠ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܥܠ ܡܦܪܓܘܬܐ ܕܙܠܝܩܘܗܝ̈ 37ܕܫܡܫܐ : ܘܡܢܗܘܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܡ̣ܢ ܗܘ̇ |364|ܬܪܝܢܐ . 14ܬܪܝܢܐ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܗܘ̇ ܚܕܢܝܐ ܡ̇ܢ ܕܐܡ̇ܪܬ . ܬܠܬܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܚܕ 13ܡܩܝܡܝܢ ܆ ܡܛܠ ܕܬܠܝܬܝܐ