simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComPs ܕܗܐ ܡܢ ܟܕܘ ܫܐ̇ܠ ܆ ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܪ . [14X]ܩܪܝܬܟ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒ ܡ̇ܢ X[ . . . ] ܒܝܕ ܐܪܝܟܬܐ̈ ܠܡܥܒܕܗ̇ ܠܫܐܠܬܗ ܆ ܐܘ ܐܝܟ
ThdrMops:ComPs ܡ . ܨܠܚܝܢ ܘܡܩܘܝܢ ܒܗܝܢ ܒܛܒܬܗܘܢ . ܐܠܐ̈ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܐܐܢܐ ܡ̇ܢ ܟܝܠ ܝܗܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܛܘܒܐ ܠܟܗܝܢܘܬܗܘܢ ܗܕܐ ܆ ܐܝܟ
ThdrMops:ComPs ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܥܡܐ ܡܡܠܠܝܢ ܗܘܘ ܗ̇ܢܘܢ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܒܐܝܠܝܢ ܡ̇ܢ ܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܓܘܐ ܥܒ̇ܕ ܠܗܝܢ ܠܡܠܘܗܝ̈ . ܐܝܟ
ThdrMops:ComPs XXX 84 ܕܥܠ ܡܪܢ ܘܥܕܬܐ ܐܡܝܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̇ܕ̇ ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܒܢܝ̈ ܕܡܘܬܐ ⁹ܕܫܘܒܚܗ . ܐܝܟ X ܕܗܘܬ ܝܕܝܥܐ ܠܟܠ ܆ ܕܠܘܐܝܟ
ThdrMops:ComPs ܕܣܪܝܩܐܝܬ ܟܕ ܠܐ ܣܒܠܘ ܗܘܘ ܡܢܗ ܡܕܡ . ܡܫܝܚܝܢ ܠܡܟܝܘܬܗ ) ܡ̇ܢ ܘܢܟܘܠܬܢܐ̈ ܆ ܡܢ ܢܟܝܠܘܬܗܘܢ ܕܒܥܘ̣ܠܐ ܕܠܩܘܒܠܗ . ܐܝܟ
ThdrMops:ComPs ܕܗܫܐ ܠܒܪ ܡܢ ܥܘܕܪ ܕ ܩܐ̇ܡ ܐܢܐ . X[X]ܐܫܡXܥܝܢܝ ܒܨܦܪܐ ܡ̇ܢ ܇ ܘܐܗܘܐ ܠܡ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢ ܡܝܬܐ̈ . ܚܠܦ ܕܢܐܡܪ ܘܐܥܢܪ . . ܐܝܟ
ThdrMops:ComPs ܕܠܘܬ ܟܠ ܡܫܡܠܐ ܠܗ̇ ܐܠܗܐ . ܟܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝܢ̈ ܨܐܕܝܗܘܢ ܡ̇ܢ ܣܓܝܐܐ̈ . ܠܗܕܐ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܥܠ ܓܘܐ ܕܟܠ ܐܡܪܗ̇ . ܐܝܟ
ThdrMops:ComPs ܕܡܫܟܚܐ ܒܪܝܬܐ ܘ . . . ] X 10 XX 37ܒܢ̈ ܩܪX ܩܪܝܢ X 9ܐܩܝܩ X ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܕܫܬܬܥܣܪX ܡܪܬܐ ܠܟܠܢܫ ܠܡܫܬܘܕܥܘ ܠܐܠܗܐ ܆ ܐܝܟ
ThdrMops:ComPs ܕܠܐ ܩܛ̇ܦܬ ܝܘܬܪܢܐ ܡܕܡ ܡܢ ܣܒܪܝ ܕܥܠܝܟ . ܐܥܒܪܝܗܝ ܗܟܝܠ ܡ̇ܢ . ܕܠܐ ܟܕ ܠܓܡܪ ܐܫܬܒܩܬ ܒܗܝܢ ܐܗܘܐ ܚܣܕܐ ܠܚܙܝܝ̈ . ܐܝܟ
ThdrMops:ComPs ܕܡܬܝܚ ܘܡܫܪܬܚ ܒܣܘXܢܐܐ ܕܗܕܡܐ̈ ܇ ܘܒܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܢܬ ܬܡܢ ܐܢܬ . ܚܠܦ ܕܢܐܡܪ ܕܒܟܠ ܕܘܟ ܐܝܬܝܟ ܘܠܐ ܐܝܟ
ThdrMops:ComPs ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܬܬܗ ܢܦܫܗ ܪܚ̇ܡ . ܠܐ ܓܝܪ ܐܢܫ ܡܡܬܘܡ ܣ̇ܢܐ ܦܓܪܗ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܕܐܦ ܥܠ ܐܦܝܗ̇̈ ܓܒ̣ܐ ܠܗ . ܘܟܢ ܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠܐܡ̣ܪ .
ThdrMops:ComPs ܕܙܕܩܐܝܬ ܘܠܚܡܐܝܬ ܡܬܐܡܪܢ̈ ܥܠ ܐܠܗܐ ܒܬܫܒܚXܐ̈ ܡ̇ܢ ܘܣܓܝܐܐ ܛܝܒܘܬܗ . ܐܡ̇ܪ ܠܗܝܢ ܕܝܢ ܠܗܠܝܢ ܡܦܬܟܐܝܬ . ܐ
ThdrMops:ComPs ܕܡܦܣ ܗܘܝ̇ܬ XX211ܕܥܘܕܪܢܐ ܪ ) ܒܐX[ . . . ] X[ . . . ] ( ܡ̇ܢ ܒܥ̇ܐ ܕܢܐܡܕ̇ ܕܝܨܝܦ ܗܘܝ̇ܬ ܕܢܡܘܣܝܟ̈ . ܚܠܝܨܐܝܬ ܐܝܟ
ThdrMops:ComPs X[ . . . ]ܠܡܣܥܪ ܟܠ ܡܕܡ ܕܒܥܝܢ . [10 XXXXX· 9 ) ]ܢܟܣܐ ܡ̇ܢ ܪܓܬܗ ܕܨܒܝܢܗܘܢ ܇ ⁹[ . . . ]ܪܘܪܒܬܐ̈ ܥܠ ܢܦܫܗܘܢ ܐܝܟ
ThdrMops:ComPs ܕܪܘܪܒܬܐ̈ ܡܣܒܪ ܥܠ ܢܦܫܗ ܡܫܬܘܕܐ ܗܠܝܢ ܆ ܫܦܝܪ ܡܝܬܐ ܡ̇ܢ ܕܐܡܢܥ ܠܓܗܝܬܐ ܡܟܐ ܕܒܝܕ ܦܘܢܝܝ . ܘܕܠܐ ܢܣܬܒܪ ܠܗ ܕܐܝܟ
ThdrMops:ComPs ܕܠܘܬ ܕܝ̇ܢܐ ܟܐܢܐ ܘܕܚܝܠܐ ܡܩܪܒ ܠܗ̇ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܬܟܫܦ ܡ̇ܢ ܆ ܩܒܠ ܫܐܠܬܝ . ܫܦܝܪ ܕܝܢ ܡܠܒܫ ܠܗ̇ ܐܣܟܝܡܐ ܠܒܥܘܬܗ ܆ ܐܝܟ
ThdrMops:ComPs ܕܣܪܝܩܐܝܬ ܐܬܝ̈ ܥܠܘܗܝ ܫ̇ܐܠ ܓܗܝܬܐ ܕܡܢܗܝܢ ܆ ܡܝܬܐ ܡ̇ܢ ܕܡܓܕܦ ܘܡܬܢܛܠ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܡܥܝܩܢܝܬܐ̈ ܕܐܕܪܟܝܗܝ̈ ܘܐܝܟ
ThdrMops:ComPs ܕܒܢܒܝܘܬܐ ܐܬܒܕܩܘ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܒܝܕ ܗ̇ܢܘܢ ܛܘܦܣܢܐܝܬ . ܡ̇ܢ ܕܬܫܥܝܬܐ ܥܒܕܗ̇ ܠܦܠܐܬܐ ܪܦܘܫܩܗ . ܘܠܘ ܬܘܒ ܐܝܟ
ThdrMops:ComPs ܕܡܬܬܢܚܝܢ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܐܚܝܕܝܢ ܒܗܝܢ ܘܫܐܠܝܢ ܡܢ ܡ̇ܢ ܘܚܕܐ . ܥܠ ܥܡܐ ܕܒܒܒܠ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܠܡܙܡܘܪܐ ܗܢܐ . ܐܝܟ
ThdrMops:ComPs ܕܥܗ̇ܢܐ ܠܐܝܢܐ ܕܫܐ̇ܠ ܬܒܥܬܐ ܕܡܢ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ . ܘܬܘܒ ܟܕ ܡ̇ܢ . ܣܓܝ ܕܝܢ ܠܚܡܐܝܬ ܐܝܬܝܗ̇ . ܘܐܦ ܠܬܚܘܝܬܐ ܗܕܐ . ܐܝܟ