simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn Xܫܝܝܠ̇Ẍ ܡܛܠܗܢܐ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܐܫܠܡܢܝ ܠܟ ܪܒܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܘ̣ܘ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܂ ܝ ܕܐܦ
ThdrMops:ComGospJohn ܡܥܡܕܢܐ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡ̣ܢ ܟܕܘ ܐ̣ܬ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܒܛܘܦܣܐ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܩܕܡܝܐ ܒܝܕ ܡܥܡܘܕܝܬܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܝܘܚܢܢ ܝX ܐܝܟ ܡ̇ܢ ̈ ܂ ܦ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܐ ܟ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܒ̇ܝܕ ܡܢܘܬܘܬ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܡܚܙܐ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܐܡܝܢܝܢ ܨܐܕܘܗܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܢܬ ܃ ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ ܥܡܗ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܗ̣ܘ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܩܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܆
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕX ܐ̣Xܐ Xܘ
ThdrMops:ComGospJohn ܢܒܝܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܛܒ ܛܥ̇ܝܢ ܗܘ̣ܘ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܢܫܐܠXܢܝܗܝ ܂ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܂ ܒܬܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܕܟܪܬܗ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܥ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܕܢܦܣܥ
ThdrMops:ComGospJohn ܨ ܂ ܕ ܡ̇ܢ ܕܫܕܪܢܝ ܂ ܘܬܒܥܘܢܢܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܇ ܐ ܟ ܡ̇ܢ ܕܡܦܣ ܗܘ̣ܐ ܕܐܦܠܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܗܝܡܢ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܩ̣̇ܒܠ ܐܡܪܗ̇ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡܠܝ̈ ܂ ܡܕܝܢ ܡ̇ܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܝ ܒܐܝܕܝ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܦ ܗܕܐ Xܟ ܡ̇ܢ ܕܝXܚܢܢ Xܡܪܗ̇ ܬ̣ܢܗ̇
ThdrMops:ComGospJohn ܇ ܐ ܟ ܡ̇ܢ ܕܠܗܢ̇ܘܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܡܒܨ̇ܪܢ̈