simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܫܠܡܢܝ ܠܟ ܪܒܐ ܗ̣ܝ ܢܛܝܬܗ ܡ̣ܢ ܕܝܠܝܟ ܂ ܡܕܓܠ ܐܢܬ ܠܡ ܂ ܡ̇ܢ ܘܟܠܗܘܢ ܒܨܝܪ ܩܠܝܠ ܒܓܙܪ ܕܝܢܐ̈ Xܫܝܝܠ̇Ẍ ܡܛܠܗܢܐ ܗ̇ܘ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܝ ܕܐܦ ܣܓܝܐܐ̈ ܡ̣ܢ ܝܗܘܕ̈ ܐ ܠܗܘܢ ܡܬܕܢܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܥܠܗܕܐ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܃ ܒܝܘܠܦܢܗ ܕܢܡܘܣܐ ܡܫܬܒܗܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡ̣ܢ ܟܕܘ ܐ̣ܬ ܐ ܗܘ̣ܐ ܡܪܢ ܃ X ܘܒܝܢܬ ܟܢ̇ܫܐ̈ ܡܬܗܦܟ ܡ̇ܢ ܡܬ ܂ ܕܥܐ ܃ ܐܡ̇ܪ ܗܘ̣ܐ ܠܗܝܢ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܃ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܩܕܡܝܐ ܒܝܕ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܩ̣̇ܒܠܗ ܠܡܘܠܕܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܇ ܒܗ̇ܝ ܕܩܕܡ ܟܠ ܩ̣ܡ ܘܐܢ ܐܝܟ ܕܒܛܘܦܣܐ ܇ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ̈ ܂ ܦ ܗ̣ܘ ܐܣܗܕ ܥܠ ܗܠܝܢ ܂ ܘܬܘܒ ܟܕ ܡܘܪܒ ܡܠܬܗ ܐܡ̇ܪ ܃ ܕܐܦ ܡ̇ܢ ܡܒܕܩܢ̈ ܥܠ ܩܝܡܬܐ ܕܥܬܝܕܐ ܇ ܘܐܬܥܗܕ ܠܝܘܚܢܢ ܝX ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܓܝܪ ܕܒ̇ܝܕ ܡܢܘܬܘܬ ܐ ܐXܠܟܬ̣ ܗܕܐ ܆ ܘܬܘܒ ܡܛܠܬܗ̇ ܐܬܚܝܨ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܡܘ̇ܬܗ ܂ ܒXܝ̇ Xܒܚܫܗ ܗܘ̣ ܒ̣ܛܠܗ̇ ܠ ܂ ܚܛ ܂ ܝܬ ܐ ܂ ܐ ܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡܠܐܟܐ̈ ܐܡܝܢܝܢ ܨܐܕܘܗܝ ܃ ܟܕ ܣ̇ܠܩܝܢ ܘܢܚ̇ܬ ܂ ܢ ܂ ܟܕ ܡ̇ܢ ܗܕܐ ܫܦܝܪ ܐ̣ܡܪ ܕܪܘܪܒܢ̈ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܥܬܝܕܝܢ ܠܡܚܙܐ ܂ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܠܗܐ ܥܡܗ ܂ ܡ̣ܢ ܩܘܠܣܐ̈ ܐܩܦ ܒܪܫ ܡܠܘܗܝ̈ ܂ XX ܡܥܕܝܢ ܡ̇ܢ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܗ ܂ ܠܝܢ ܐܬܘܬܐ̈ ܠܡܥܒܕ ܕܐܢܬ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܃ ܐܠܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܩܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܘܠܝܬ ܡܕܡ ܂ X X ܂ ܩܕܡܘܗܝ ܂ ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܡܕܡ ܡ̇ܢ ܥܠܬܐ ܘܪܫܝܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܗܘ̣ܝ̈ ܆ ܐܡܪܘ ܕܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܃ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕX ܐ̣Xܐ Xܘ ܝܡܕ ܃ ܡܚܘܐ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܕܗܢX ܗ̣ܘ ܐܡܪܗ ܕܐܠXܐ ܂ · ܡ̇ܢ ܝ̇ܣܒܝܢ ܠܗ̇ ܂ ܕܠܐ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ ܕܡ̣̇ܢܘ ܂ ܗܫܐ ܂ ܕܝܢ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܛܒ ܛܥ̇ܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܒܗܝ ܕܢܒܝܘܬܐ ܇ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܐܡܪܐ ܗܘܬ̣ ܡ̇ܢ ܆ ܕܐܚܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܡܫܝܚܐ ܆ ܘܐܚܪܢܐ ܢܒܝܐ ܆ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܢܬ ܂ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܠܥܠ ܝ ܕ ܘܚܢܢ ܣ̣ܗܕ ܥܠܘܗܝ ܘܩܥ̣ܐ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܡ ܇ ܟܗܢܐ̈ ܘܠܘܝܐ̈ ܕܢܫܐܠXܢܝܗܝ ܂ ܐܢܬ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܒܥ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܕܢܦܣܥ ܥܠܘܗ̣ܝ ܃ ܒܘܠܝܬܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܂ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܥܠ ܦܘܩܕܢܗ ܕܢܡܘܣܐ XX ܐܕܟܪܬܗ ܇ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܫܕܪܢܝ ܂ ܘܬܒܥܘܢܢܝ ܘܠܐ ܬܫܟܚܘܢܢܝ ܃ ܘܐ ܟܐ ܕܐܢܐ ܐܝܬܝ ܡ̇ܢ ܠܗܘܢ ܆ ܩܠܝܠ ܬܘܒ ܙܒܢܐ ܥܡܟܘܢ ܐܢܐ ܂ ܘܐܙ̇ܠ ܝܝ ܂ ܐܢܐ ܨ ܂ ܕ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡܦܣ ܗܘ̣ܐ ܕܐܦܠܐ ܚܡܪܐ ܐܚܪܢܐ ܐܝܬ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܆ ܘܕܢܥܩܒ ܡ̇ܢ ܒܬܪ ܕܫܡ̣ܥ ܗܘ̣ܐ ܕܚ̣ܣܪ ܚܡܪܐ ܢܦ̣ܠ ܗܘ̣ܐ ܒܦܘܫܟܐ ܇ ܐ ܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܩ̣̇ܒܠ ܐܡܪܗ̇ ܂ ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܝX ܡ̇ܢ ܕܐܫܬܪܪ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܐܒܘܗܝ ܘܗܝܡܢ ܂ ܐܠܐ ܓܠܝܐ ܗ̣ܝ ܕܠܗܠ ܗ̇ܝ ܕܗܝܡܢ ܇ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡܗܝܡܢ ܒܝ ܒܐܝܕܝ̈ ܠܐܒܐ ܡܫܬܘܕܥ ܂ ܠܐ ܗܟܝܠ ܬܣܒܪܘܢ ܡ̇ܢ ܗܘ̇ ܠܡ ܡܥܠܐ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܃ ܗܢܐ ܗܘ̣ ܠܡ ܢܝܫܐ ܕܡܠܝ̈ ܂ ܡܕܝܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܝ ܗܝܡܢܘ ܃ ܕܫܪܪܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܠܘܗܝ̈ ܇ ܡܠܦܢܐ ܡ̇ܢ ܗܝܡܢܘ ܗܘ̣ܘ ܆ ܐ̇ܡܪ ܗܪܟܐ ܃ ܐܟܡܐ ܕܙ̇ܕܩ ܂ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܝXܚܢܢ Xܡܪܗ̇ ܬ̣ܢܗ̇ ܂ ܗܪܟܐ ܗܟܝܠ ܝܠ̇ܦܝܢܢ ܝܘܠܦܢܐ ܡ̇ܢ ܗܘ̇ ܕXܬܘX · ܝX· ܒܝܘܒܐ ܕܐܒܘܗܝ ܗ̣ܘ ܐܫܬܥܝ ܂ ܐܦ ܗܕܐ Xܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܠܗܢ̇ܘܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܡܒܨ̇ܪܢ̈ ܗ̣ܘܝ̈ ܀ ܗ̣ܘ ܠܡ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܠܐ ܡ̇ܢ ܠܗܝܢ ܆ ܐܘ ܐܝܠܝܢ ܕܐܠܨܐܝܬ ܘܠ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܕܢܐܡܪ ܐܢܝܢ ܇ ܐ ܟ