simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܕܢܫܐܠܝܘܗܝ ܐܟܡ̇ܢ ܕܢܩܪܐ ܒܗ . ܐܘ̇ ܕܢܬܪ ܡܢܗ . ܐܘ̇ ܡ̇ܢ ܘܠܒܢܝ̈ ܓܢܣܗ . ܘܠܐ ܫܠܝܛ ܐܢܫ ܕܢܙܒܢܝܘܗܝ . ܘܟܠ
SynWestSyr ܕܐܢܫ ܢܩܛܪܓ ܐܦܝܣܩܘܦܐ XX ܕܝܠܗ . ܠܐ ܙ̇ܕܩ ܕܢܬܩܒܠ ܡܢܗ . ܡ̇ܢ ܢܬܒܝܐܘܢ ܀ ]ܩܢܘܢܐ̈[ ܩܢܘܢܐ ܩܕܡܝܐ . ܕܐܢܗ̣ܘ
SynWestSyr ܕܐܝܬ ܠܗ ܥܠܬܐ ܐܠܨܝܬܐ ܢܐܡܪ ܠܪܝܫ ܕܝܪܐ . ܘܐܢ ܡXܦܣ ܠܗ ܡ̇ܢ ܠܕܝܪܐ . ܥܕܡܐ ܕܡܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܨܘܡܐ ܝܪܚܐ . ܕ܏ܟܙ . ܐܠܐ
SynWestSyr ܕܕܩܝܣܐ ܐܢܘܢ ܨܒܘܬܐ ܕܫܟܝܚܐ ܒܐܬܪܐ ܕܢܥܠܘܢ ܡ̇ܢ ܡܢ ܒܪܒܪܝܐ̈ . ܘܠܐ ܝܕܝܥܝܢ ܕܐܢ ܡܫܝܚܝܢ ܐܘ̇ ܠܐ ܐܢܗ̣ܘ
SynWestSyr ܗ̇ܘ ܛܒܐ ܘܒܣܝܡܐ ܘܝܨܘܦܐ ܕܓܒܝܠܬܗ ܚܒܝܒܝ̈ ܆ ܒܝܨܝܦܘܬܗ ܡ̇ܢ ܘܪܘܚܗ ܚܝܐ ܘܩܕܝܫܐ ܘܡܥܒܕ ܚܝܐ̈ ܠܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ ܀ XX ܐܠܗܐ
SynWestSyr ܕܗ̣ܘ ܥܒ̇ܪ ܥܠ ܚܡܪܐ . ܙܒܢܬܐ ܡ̇ܢ ܩܕܡܝܬܐ ܢܬܟܘܢ . ܘܢܗܘܐ ܡ̇ܢ ܗܟܢ ܢܬܚܝܒ . XX ܩܢܘܢܐ ܕܥܣܪܝܢ̈ . ܟܗܢܐ̈ ܘܩܠܝܪܝܩܐ̈ .
SynWestSyr ܗܟܝܠ ܠܓܒܝܬܐ ܕܓܘܐ ܕܟܠܗܘܢ ܆ ܟܕ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܘܠܝܬܐ ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܪܒܬܐ ܆ ܕܗܢܐ ܠܐ ܙ̇ܕܩ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦܝܣܩܘܦܐ . XX ܐܢ
SynWestSyr ܗ̇ܝ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܆ ܕܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̇ܪ ܢܡܘܣܐ ܆ ܠܗܠܝܢ ܡ̇ܢ . ܕܡܫܬܒܩ ܗ̣ܘ ܠܡܣܒ ܒܬܪ ܡܘܬܗ̇ . ܠܘܬ ܕܝܢ ܗܕܐ ܠܘܩܕܡ
SynWestSyr ܡܡܪܚ ܘܥܒ̇ܪ ܥܠ ܬܚܘܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܢܢ X ܠܟܘܢ ܐܬܬܣܝܡܘ . ܡ̇ܢ ܩܕܝܫܬܐ . ܟܕ ܗܠܝܢ ܬܛܪܘܢ ܫܦܝܪܬܗܘܘܢ . ܐܢܕܝܢ ܐܢܫ
SynWestSyr ܕܝܪܬ̈ . XXX ܩܫܝܫܐ ܠܐ ܝܪܬ̈ ܥܡ ܐܒܐ . 10 XXX ܘܐܒܐ ܝܪܬ̈ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ ܒܢܝܐ̈ ܦܠܓܐ dddd ܬܪܥܐ ¹ܐܚܪܢܐ ܕܡ̇ܢ ܠܐ ܝܪܬ̈ ܥܡ
SynWestSyr ܕܗ̣ܘܐ ܒܪܢܫܐ . ܐܘ̇ܐܝܟ ܕܚܫ ܘܠܐ ܐܝܟ ܐܢܫ ܪܒܟܘܡܪܐ . ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܐܝܟXX ܕܫܟܗܢܐ . ܥܡ̇ܕܝܢܢ ܗܟܝܠ ܒܫܡܐ ܕܐܒܐ ܠܘ ܐܝܟ
SynWestSyr ܕܒܫܢܕܐ̈ ܐܬܪܡܝܘ : ܕܠܗܘܢ ܒܡܣܒܪܢܘܬܐ ܘܒܐܣܟܝܡܐ ܡ̇ܢ : ܘܠܐ ܟܕ ܩܕܡܘ ܐܬܛܝܒܘ ܘܐܨܛܢܥܘ ܘܐܦܝܣܘ : ܕܢܣܬܒܪܘܢ
SynWestSyr ܕܡܫܟܚܝܢܢ ܡܕܡ ܕܥܡ ܗܢܝܐܘܬܐ̈ ܕܝܠܢ ܐܟܚܕܐ ܪܗ̇ܛ ܇ ܬܚܝܬ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܡܐܟܠܬܐ̈ ܡܫܬܥܒܕܝܢܢ . ܠܐ ܓܝܪ ܙ̇ܕܩ ܕܐܢܗ̣ܘ
SynWestSyr ܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܢܬܬܙܝܥܢ̈ ܡ̇ܢ ܇ XX . 1 ܗܠܝܢ ܦ̇ܩܕܐ ܣܘܢܢܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ ܆ ]ܕܩܕ[ܡܐܝܬ
SynWestSyr ܗܟܝܠ ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܐܣܟܝܡܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ ܡܥܛܦܝܢ . ܟܕ ܠܐ ܩܕܡܘ ܡ̇ܢ . ܥܠ ܐܦܝ̈ ܡܬܥܒܪܢܘܬܗܘܢ ܘܡܪܚܘܬܗܘܢ ܀ ܗ . ܣܓܝܐܐ̈
SynWestSyr ܘܠܘ ܒܚܐܦܐ ܓܠܝܐ . ܘܡܢ ܗܢܘܢ ܠܐ ܐܝܬ ܗܘܐX1 ܓܐܘܪܓܝܣ . ܡ̇ܢ . ܐܠܐ ܐܢ ܕܠܝܠܐ̈ ܒܝܘܡܝ̈ ܐܝܘܠܢܘܣ ܪܫܝܥܐ ܡܛܫܝܐܝܬ
SynWestSyr ܒܬܠܬ̈ ܫܢܝܢ̈ ܆ ܢܬܩܒܠܘܢ ܒܕܘܟܬܐ ܕܡܬܬܪܬܝܢܐ̈ . ܒܫܬ̈ ܡ̇ܢ ܠܐܚܐ̈ : ܘܥܠܬܐ ܗܘ̣ܘ ܠܗܘܢ ܕܢܬܐܠܨܘܢ : X0ܗܠܝܢ
SynWestSyr ܐܬܓܠܝ ܐܝܟ ܓܒܪܐ ܥܒ̇ܪ ܒܐܘܪܚܐ . ܠܡܘܫܐ ܕܝܢ ܒܕܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܐܬܓܠܝ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܙܒܢܐ̈ ܡܫܚܠܦܐ̈ . ܟܕ ܠܐܒܪܗܡ
SynWestSyr ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܓܐܘܪܓܝܣ ܣܗܕܐ . ܬܪܥܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܝܬ ܐܪܝܘܣ ܐܝܬ ܡ̇ܢ ܘܗܝܡܢܘܬܗ ܢ̇ܣܒ ܬܡܢ ܦܘܪܥܢܐ . XXXX ܝܘܚܢܢ . ܐܢܫܝܢ̈
SynWestSyr ܦܫܝܩ ܠܗ ܢܬܠܝܘܗܝ ܠܐܢܫ ܐܚܪܝܢ . ܐܢܕܝܢ ܠܐ ܦܫܝܩܐ ܨܒܘܬܐ ܡ̇ܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܪܐܙܐ̈ . ܘܡܛܠ ܬܫܡܫܬܗ ܕܟܣܐ ܬܘܒ ܗܟܢܐ . ܐܢ