simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܨܒܝܢܗܘܢ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܚܕܐ ܙܒܢ
SynOr ܘܐܡܪ ܗܟܢܐ . ܡ̇ܢ ܝ̇ܗܒ ܠܝ ܓܦܐ̈
SynOr ܗܠܝܢ : ܘܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗܘ ܕܢܥܒܪ ܥܠ
SynOr ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܢܘܢ ܗܘܘ ܚܙܝܐ̈
SynOr ܠܡܫܝܚܐ ܀ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܘܩܠܝܠ ܒܦܣܝܩܬܐ̈
SynOr ܦܛܪܝܪܟܝܣ ܆ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗܘ ܟܠܢ ܡܚܪܡܝܢ
SynOr . ܘܢܬܬܣܝܡ ܗܘ̇ ܡ̇ܢ ܕܗܘ ܒܩܪܝܒܘܬܐ ܕܬܠܬܐ
SynOr ܐܠܗܐ . ܘܠܘܩܕܡ ܡ̇ܢ ܒܡܠܬܐ ܦܩܘܕܬܐ ܆
SynOr ܐܡ̇ܪ : ܕܟܝܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܬܪܝܢ̈ . ܐܠܗܐ
SynOr ܐܘ ܡܢ ܐܢܫ ܡ̇ܢ ܕܗܘ ܡܠܦܢܐ ܆
SynOr ܒܥ̇ܝܢ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܕ ܐܢܘܢ ܀
SynOr ܘܡܫܚܠܦܝܢ . ܕܡ̇ܝܢ ܡ̇ܢ ܒܫܘܝܘܬ ܟܝܢܐ :
SynOr ܆ ܘܥܠ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܢܐ ܠܡܦܝܕܐ ܕܩܢܘܢܐ̈
SynOr ܒܡܕܝܢܬܗ ܓܢܒ ܘܚܛܦ ܡ̇ܢ ܐܝܢܐ ܕܗܘ ܫܡܐ
SynOr ܝܡܝܢܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܥܠ ܡ̇ܢ ܕܗܘ ܐܢ ܗܘ
SynOr ܕܠܢܡܘܣܐ̈ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܬܩܕܫܘ ܚܕܐ ܙܒܢ
SynOr ܘܒܐܪܥܐ : ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢܫܬܘܬܦ ܠܗܘܢ ܘܢܩܒܠ
SynOr ܗܠܝܢ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܐܠܗܐ ܝܕܥ̇
SynOr ܕܟܐܢܘܬܗ . ܠܟܝܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܪܘܚܢܐ̈ ܆ ܡܣܬܠܝܢܘܬܐ
SynOr ܒܚܢܘܬܐ̈ : ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܒܥܕܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ