simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܓܝܪ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܐܬܗܝܡܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܢܦܫܬܐ̈ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܬܓܥܠ ܡ̇ܢ ܡܦܣܢܘܬܐ ܕܥܠ ܗܕܐ ܆ ܕܐܢ ܘ̇ܠܐ ܕܢܫܡܠܘܢ ܨܒܝܢܗܘܢ . ܐܢ
SynOr ܝ̇ܗܒ ܠܝ ܓܦܐ̈ ܩܠܝܠܐ̈ ܐܝܟ ܕܝܘܢܐ ܫܒܪܬܐ ܘܬܡܝܡܬܐ : ܡ̇ܢ ܗܝ̇ ܩܕܝܫܬܐ ܐܡܠܝܐ ܗܘܬ ܥܘܠܐ ܘܪܫܘܥܐ ܘܐܡܪ ܗܟܢܐ .
SynOr ܕܗܘ ܕܢܥܒܪ ܥܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܐܢ ܓܒܪܐ ܗܘ ܆ ܠܐ ܢܚܙܐ ܡ̇ܢ ܆ ܐܘ ܒܚܕ ܡܢ ܙܢܝܢ̈ ܕܡܦܪܓܠ ܒܗܘܢ ܒܟܬܝܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ : ܘܗ̇ܘ
SynOr ܕܗܢܘܢ ܗܘܘ ܚܙܝܐ̈ ܕܝܠܢ ܒܗܠܝܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܡܟܪܙܝܢ ܗܘܘ ܡ̇ܢ ܘܠܡܟܫܠܘ ܐܢܘܢ ܒܢ . ܘܠܘ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܫܡܕܐ̈ ܫܡܥܘ ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ
SynOr ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܘܩܠܝܠ ܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܡܢ ܡܡܠܠܐ ܕܐܢܫܝܢ̈ ܡܢ ܡ̇ܢ ܠܡ ܕܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢ ܆ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܐܢܘܢ ܠܡܫܝܚܐ ܀ ܗܠܝܢ
SynOr ܕܗܘ ܟܠܢ ܡܚܪܡܝܢ ܚܢܢ ܠܗ . ܘܢܘܟܪܝܐ ܠܬܫܡܫܬܗ ܘܠܕܪܓܗ ܡ̇ܢ ܨܒܝܢܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܬܦܩܕ ܐܘ ܡܬܦܣܩ ܡܢ ܦܛܪܝܪܟܝܣ ܆ ܠܗ̇ܘ
SynOr ܕܗܘ ܒܩܪܝܒܘܬܐ ܕܬܠܬܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܟܕ ܣܓܝ ܒܨܝܪ ܆ ܟܕ ܐܝܬ ܡ̇ܢ ܕܢܐܬܘܢ ܆ ܫܠܡܘܬܗܘܢ ܒܟܬܝܒܬܐ̈ ܢܫܕܪܘܢ . ܘܢܬܬܣܝܡ ܗܘ̇
SynOr ܒܡܠܬܐ ܦܩܘܕܬܐ ܆ ܡܪܝܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܆ ܨܝܕ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܝܬ ܐܕܡ ܡ̇ܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܦܘܕܐ ܥܒܕܢ ܠܗ ܡܢ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܘܠܘܩܕܡ
SynOr ܬܪܝܢ̈ . ܐܠܗܐ ܘܒܢܫܐ . ܒܒܢܝܐ̈ ܕܝܢ ܠܘ ܬܪܝܢ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܡ̇ܢ ܕܒܩܠܝܠ ܡܬܐܡܪ ܗܟܢܐ ܀ ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܪ : ܕܟܝܢܐ̈
SynOr ܕܗܘ ܡܠܦܢܐ ܆ ܒܥܐܕܐ̈ ܐܘ ܒܚܕܒܫܒܐ̈ ܐܘ ܒܕܘܟܪܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܩܕܡ ܓܘܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ : ܡܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܕܘܟܬܗ ܐܘ ܡܢ ܐܢܫ
SynOr ܕܚܕ ܐܢܘܢ ܀ ܫܘܐܠܐ ܩܕܡܝܐ ܀ ܪܫ ܟܠܗܘܢ ܟܝܬ ܫܘܐܠܝܟ̈ ܡ̇ܢ ܬܒ̇ܥܝܢ . ܘܐܝܬ ܡܢܗܘܢ ܕܢܩܝܦܘܬܐ ܕܠܐ ܦܣܩܐ ܒܥ̇ܝܢ : ܐܝܟ
SynOr ܒܫܘܝܘܬ ܟܝܢܐ : ܡܦܪܫܝܢ ܕܝــܢ ܒܦܘܪܫܢ ܩܢܘܡܐ̈ . ܚــܕ ܡ̇ܢ . ܢܩܝܦܝܢ ܘܠܐ ܡܚܠܛܝܢ . ܕܡܝܢ ܘܡܫܚܠܦܝܢ . ܕܡ̇ܝܢ
SynOr ܕܩ̇ܢܐ ܠܡܦܝܕܐ ܕܩܢܘܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܚܫ̇ܚܝܢ ܠܚܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܠܟܘܬܐ ܡܫܒܚܬܐ ܡܪܬ ܡܠܟܘܬܐ̈ ܆ ܘܥܠ ܥܠܡܐ ܣܒܐ ܆ ܘܥܠ ܟܠ
SynOr ܐܝܢܐ ܕܗܘ ܫܡܐ ܕܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ : ܠܗܢܐ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܐ ܡ̇ܢ ܕܩܠܪܘܣ ܘܕܥܡܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܕܐܝܬ ܒܡܕܝܢܬܗ ܓܢܒ ܘܚܛܦ
SynOr ܕܗܘ ܐܢ ܗܘ ܕܒܒܣܬ ܠܐ ܢܬܩܒܠ . ܘܠܐ ܒܪܫ ܥܡܐ ܘܒܥܕܬܐ ܒܛܟܣܐ ܡ̇ܢ . ܘܒܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܢܫܬܠܛ ܠܡܣܡ ܝܡܝܢܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܥܠ
SynOr ܕܐܬܩܕܫܘ ܚܕܐ ܙܒܢ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܡܫܝܚܐ : ܘܐܬܦܪܫܘ ܡܢ ܡ̇ܢ : ܘܢܛ̇ܪܝܢ ܙܗܝܪܐܝܬ ܢܦܫܗܘܢ ܡܢ ܚܘܝܒܐ ܕܠܢܡܘܣܐ̈ . ܐܝܟ
SynOr ܕܢܫܬܘܬܦ ܠܗܘܢ ܘܢܩܒܠ ܐܢܘܢ ܘܢܨܠܐ ܥܡܗܘܢ ܘܢܥܠ ܐܢܘܢ ܡ̇ܢ ܕܢܗܘܘܢ ܐܣܝܪܝܢ ܘܡܚܪܡܝܢ ܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ : ܘܟܠ
SynOr ܕܐܦ ܐܠܗܐ ܝܕܥ̇ ܕܟܣܐ ܒܗ ܐܡܪ . ܟܘܪܣܝܟ ܕܝܠܟ ܐܠܗܐ ܠܥܠܡ ܡ̇ܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܒܪܝܟ̈ . ܟܕ ܥܠ ܐܢܫܘܬܗ ܐܡܪ ܗܠܝܢ . ܘܐܝܟ
SynOr ܪܘܚܢܐ̈ ܆ ܡܣܬܠܝܢܘܬܐ ܕܡܢ ܐܝܩܪܐ ܘܣܚܝܦܘܬܐ ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܠܠܐ ܡܫܬܡܥܢܘܗܝ̈ ܆ ܒܬܒܥܬܐ ܕܟܐܢܘܬܗ . ܠܟܝܢܐ̈
SynOr ܕܒܥܕܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܢ ܩܫܝܫܐ̈ ܘܠܐ ܡܢ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܘܐܦܠܐ ܡ̇ܢ ܠܓܡܪ ܒܚܫܡܝܬܐ̈ ܆ ܠܐ ܒܝܬ ܒܟܐ̈ ܘܠܐ ܒܚܢܘܬܐ̈ : ܟܠ