simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:madHym ܕܠܐ ܢ̣ܦܕ ܘܢ̇ܝ̣Xܝ ܡܢ ܕܘܡ̣ܝܐ ܕ ܡܝܬܪܬܗXܘ . ܘܟܘܬX ܐܦ ܡ̇ܢ : ܘܟܠ ܝ ܥܡ̣ܠܐ ܕ ܝܫXܝXܬ̈ ܐ ܡ̇ܚܘܝܢ ܚܢܢ ܆ ܐܝܟ
SevAnt:madHym ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܗ̇ܘܝܐ ܡܢ ܒܪܢܫܐX . ܫܡܒ ܒ ܗ̇ܘ ܕܠܓܪܡܘXܘܝ̈ ܡ̇ܢ ܫܪܝܪܐ ܘܡܬܝܕܥܢܐ . ܝܝ : X ܝ · ܝܝܝ : Xܪ . ܫܡܐ ܐ ܟܠܗ̇
SevAnt:madHym ܠܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܕܫܪܪܐ ܐܟ̣ܣX ܘܢܟ̣ܐ . . ܒܗ̇ܝ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܨܠܡܐ ܐܘܟܝܬ ܘXܝ̣ܩܘܐ ܐܬ̇ܥܠܝX ܕܪܒܐ ܡܘܫܐ . ܟܕ ܒܗ̇ܘ
SevAnt:madHym ܕܝܕ̇ܥ X ܗܘܐ ܕܩܪܝܬܗX ܐܠܗܝܬܐ ܪܡ̇ܐX ܗܝ ܡܝܢ ܡ̇ܢ ܕܥ̇ܡܪX ܘܡ̇ܗ̣ܠܟ ܒܗ̇ܢܘܢ ܕܐܬ̇ܢܗܪܘ ܒܝܕ ܥ̇ܝXܝܕ ܐ ܐܝܟ
SevAnt:madHym ܕܢܚܘܬ ܘܢ̣ܥܡܕ ܒܝXܢܐ ܡܢ ܝܘܚܢܢ . ܐܢܓܝܪ ܟܕ ܒ ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܕ ܢ̇XܝX ܠܚܝܒܐ̈ X²ܘܐܬ̇ܐ ܠܘܬ ܝܘܪܕܢܢ ܢXܪܐ ܐܝX
SevAnt:madHym ܐܘ̣ܒܫ̣ ܐܝܟ ܚ ܚܝ . ܪ̇ܝ : ܝ . . ܝXXX X X - ܝܝ . ܡܘܫܐ . X ܡ̇ܢ ܠܣܝܡܬܐ ܐܠXܝܬܐ ܕܗܠܝܢ ܟܠܘܝܢ ܐܟܚܕܐ ܩ̇ܒ̣ܠ . ܟܕ ܠܝܡܬܐ
SevAnt:madHym ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܪܘܘܗ ܕ ܓܢܣܢ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܀ ܝ - ܝ - ܘ - ܝ̣ ܡ̇ܢ . ܡܪܝܐ ܥܡܟܝ ܒܪܝܟܬ ܒܢܫܐ̈ . ܠܗ ܘܚܢܢ ܢܫܒܚ ܘܢܘܕܐ . ܐܝܟ
SevAnt:madHym ܐܝܟ ܫܘܬܦܐ ܘܒܪ ܐܘܣܝܐX ܕܐܒܘܗܝX ܠܐ̣ ܡ̣ܬܚܙܝܢܐ ܇ ܕ ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܠܝX ܘܗ̣ܘܐ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܫܪܝܪܐܝܬXX ܒܪܢܫܐ : ܘܐܡ̇ܪX
SevAnt:madHym ܕܐܝܬܘܘܝ ܒܟܝܢܐ ܗ̣ܘ ܡܒܘܥܐ ܕ ܚܝܐ̈ . ܠܐܒܐ ܕܝܢ ܕ ܡ̇ܙܥ̣ܩ ܡ̇ܢ . . ܘܠܘܘܢ ܠܡܝܐ̈ ܡ̇ܫܡܠܐ ܡܥܒܕܝ̈ ܚܝܐ̈ ܇ ܐܝܟ
SevAnt:madHym ܒܦܣ : ܐ ܕܩܕܝܫܐẌ Xܟ̇ܩܘ ܘܐܢܝܚ . ܘܥܠ ܟܠܢX ܕ ܝܢ ܐܬ̇ ܡ̇ܢ ܡ̇ܫܡܠܝܢܢ ܆ ܒܥ̇ܝܢ ܝܢܢ ܡܢܟ X ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ ܆ ܕܠܘ̇ܘ
SevAnt:madHym ܐܝܟ ܕ ܫܘ̇ܝXܢ ܡX ܚܛܗܝܢ̈ ܣܢܐ̣̈ ܐ̇ܒܕܝܢܝܢ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܡ̇ܢ . X ܩܪܢܗܘܢ . ܘܐܢ ܗܟܝܝ ܬܫܒܘܩ ܠܝܢ ܘܬܪܚܩ ܡXܢ . . ܚܝܢ
SevAnt:madHym ܐܠܗܐ ܟܕ ܡܢ ܐܪܥܐ ܓܒ̣ܠ . X ܩܟܓ ܐ ܟܠܟܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܨܒ̇ܝܢ ܡ̇ܢ ܟ-ܠ ܐܡܬܝ ܕܐܢ ܠܘܬܟܝ ܝ̇ܠ̣ܝܕܬ̇ ܐܠܗܐ . X ܩܟܒ ܘ ܡܝܢ ܩܕܝܡ
SevAnt:madHym ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܒܐܘܣܝܐ : ܘܐܝܟ X ܕ ܡܛܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܢܒ̣ܐ ܡ̇ܢ ܆ ܠܐ ܒܚܕ ܡܢ ܢ ܢܝܢ̈ ܢ̇ܦܪܫ ܠܬܪܝܢ̈ . ܐܠܐ ܠܘX ܟܕ ܠܗX ܘܐܝX
SevAnt:madHym ܕܡܬ̣ܚܬX ܠܫܡܝܐX ܐܝܟ ܝܪܝܥܬܐ ܇ ܘܒܫܘ̣ܥܠܐ ܕܝܡܝܢܟ X ܡ̇ܢ ܐܝܠܘܠ . ܙ . ܕܫܢܬ . ܣܒ ܀ ܪܢܘ - ܐ - ܒ - ܝܪ̇ : ܝܝܝܪ̇ ܡܪܝܐ
SevAnt:madHym ܕܠܒܘܪܟܬܐ ܫܒܝܚܬ ܐ ܗ̇ܝ ܕܡܠ̣ܝܟܐ ܗܘܬ ܠXܘ ܢܣ̣ܒܬ̇ . ܡ̇ܢ ܡ̇ܝܝܩܪܬܐX ܠܟܠܗܘܢ ܩܕܝܫܐ̈ . ³ܠܐܒܗܬܐẌ ܆ ܐܝܟ
SevAnt:madHym ܕ ܐܕ ܫ̇ܪX ܝ : ܚܚ ܝ ܝܝXܝܝܝ ܝ . ܝ : ܥܝ ܝܝ ܝ̣ܝX . ܘܠܐ ܐ . ܫ̣ܡܥ ܡ̇ܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܀ ܪܨܙ - ܗ - ܘ - ܝܝ ܪ : ܝ : ܝܚ . X ܐ̇ ܥܘܠܬ ܘܢ̇Xܝܬ ܐܝX
SevAnt:madHym ܕܥܠ ܕܘ̇ܟܝܐ ܣܢܝܩ ܗܘܐ ܆ ܐܠܐ ܕܗ̣ܘ - ܝ . ܚ̈ . ܝ XX X - . ܝ ܪ̇ܝ ܡ̇ܢ ܠ̣ܚܛܝܬܐX ܆ ܥܡ ܫܪܟܐ ܒܝܘܪܕܝܢ ܢXܪܐ ܥܡ̇ܕ . ܠܘ ܐܝܟ
SevAnt:madHym ܗܕܡܘܗܝẌ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܇ ܕ ܪܘܚܢܝܬ ܐ ܕ ܝܢ ܘܕܫܡܝܐ ܡ̇ܢ ܆ ܒܘ̇ܠܝܬ ܐ ܐܦ̣ܪܓX ܐܦ ܒܝܕ ܕܘܒܪܐ ܫܠܝܚܝܐ . ܟܕ ܐܡ̣ܝܬX
SevAnt:madHym ܒܝܕ ܥܡܠܐ̈ ܕܥܢܘܝܘܬܐ ܕܝ̣̇ܒ ܇ ܒܗܘܢܐ ܕܝܝܢ ܥܪܛܠܝܐ ܡ̇ܢ ܪܘ̣ܛ ܠܒܝܒܐܝܬ ܘܐܬ̣ܐ ܇ ܘܢܡܘܣܐܝܬ ܐܬܟܬܫ ܇ ܘܠܦܓܪܘX
SevAnt:madHym ܐܝܬ ܕ ܣ̇Xܩ ܕ ܢ̣ܬܢܐ ¹ܐܟ ܕܫ̇ܘܝܢX ܠܐܓܘܢܘܗܝ̈ ܐܝܝܝܢ ܕ ܡ̇ܢ ܟܗܢܐ̈ ܇ ܐܝ̇ܕܐ ܡܠܬܐ ܡ̣̇ܨܝܐX ܚ̇ܝ̣ܠܐ ܠܡܫ̇ܒܚܘ . ܐܘ