simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܟܝܢܝܐ̈ ܠܐ ܡܨܛܚܝܢܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ : ܠܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܝܠ ܚܫܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ : ܘܠܐ ܡܬܪܡܐ ܠܦܘܪܫܐ : ܗ̇ܘ ܕܠܚܫܐ̈
SevAnt:LuqJul . ܒܗ ܕܝܢ ܫܪܝܗܝ ܠܗܢܐ . ܘܗX ܕܝܢ ܐܣܒܪܬ ܐܢܐ ܕܣܟܠܘܬܐ ܗ̣ܝ ܡ̇ܢ ¹³ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ . ܕXXܘ ܕܝܢ ܕܡܢ ܡܘܬܐ ܘܩܒܘܪܬܐ ܡܩܒܠܢܐ
SevAnt:LuqJul ܚܘܝܬܗ ܗ̇ܝ ܕܢܬ ܒܒܣܕ̇ ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܕܕܢܬܡܚܠ ܠܐ ܝܕܥ̇ . ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܡܬܐܡܪ ܣܘܥܪܢܐ ܡܛܠ ܕܕ ܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܗ . ⁵ܡܕܝܢ ܒܪܢܫܐ
SevAnt:LuqJul ܐܫܬܘܬܦ ܒܚܫܐ̈ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܟܬܪ ܘܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ⁷ܐܡܪܝܢ ܠܗܘܢ . ܬܘܒ ܡܦܪܫܝܢ ܠܗܘܢ . ܡܠܦܝܢ ܓܝܪ ܕܗ̇ܘ
SevAnt:LuqJul ܗܘ ܓܝܪ ܡܢ ܐܘܢܓܠܣܛܐ̈ : ܐܘ ܡܢ ܡܠܦܢܐ̈ ܕܡܠܐ̈ ܚܠܝܡܬܐ̈ : ܡ̇ܢ : ܐܠܐ ܚܝܠܐ ܕܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܕܒܚܫܐ̈ ܕܦܓܪܐ ܡܐܪܢܝܬܐ ܀
SevAnt:LuqJul ܓܝܪ ܡܫܬܐܠ ܗܘܐ ܟܐܢܐܝܬ ܐܝܟ ܠܐ ܚܛܝܐ : ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܗܘ ܘܠܘ ܦܢܛܣܝܐ . ܡܢ ܬܡܢ ܝܨܝܦ ܗܘܐ ܕܢܚܘܝܘܗܝ . ܡܢ ܚܛܝܬܐ
SevAnt:LuqJul ⁷ܐܘ ܚܒܪܢ ܡܡܠܠ ܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܐܡܪ ܕܒܘܠܒܠܐ ܘܡܘܙܓܐ ܡ̇ܢ ܒܗ̇ܘ : ܡܡܠܠܐ ܕܥܠ : ܗܝ : ܕܚܕ ܡܫܝܚܐ ܗܟܢܐ . ܐܡܪ ܝܬܝܪܐܝܬ
SevAnt:LuqJul ܕܠܚܕ ܡܪܝܐ ܘܐܠܗܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܦܠܓܝܢ ܡܢ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡ̇ܢ ܡܚܪܡ ܀ ܡܟܣܢܘܬܐ : ܘܡܦܩ : ܒܪܘܚܐ : ܕܐܪܬܕܘܟܣܐ : ܕܠܐ
SevAnt:LuqJul ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܡܫܬܡܗ ܡܢܟܘܢ ܐܝܟ ܐܪܝܐ ܕܚܝ̣ܠܐ : ܐܝܟ ܕܥܠ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܝܘܡܢܐ ܘܡܚܕ̇ ܘܠܗ̇ܘ ܕܬܠܬܐ ܡܫ̇ܬܡܠܐ ܐܢܐ ܀ ܥܠ ܗܪܘܕܣ
SevAnt:LuqJul ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܠܐ ܚܛܗ̇ . ܐܝܕܐ ܗ̣ܝ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܒܠܐ ܡ̇ܢ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܕܠܐ ܩܝܢܕܘܢܘܣ ܐܡ̣ܪ ܟܕ ܠܐ ܡܦܪܫ ܕܐܝܕܐ ܗ̣ܝ
SevAnt:LuqJul ܓܝܪ ܡܫ̣ܬܐܠ ܗܘܐ ܟܢܐܝܬ ܐܝܟ ܠܐ ܚܛ̇ܝܐ : ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܘܠܘ ܦܢܛܣܝܐ ܆ ܡܢ ܬܡܢ ܝܨܝܦ ܗܘܐ ܕܢܚܘܐ . ܡܢ ܚܛܝܬܐ
SevAnt:LuqJul ܕܐܝܬ ܠܗ ܫܘܠܛܢܐ : ܡܟܝܠ ܩܕ̇ܕܗ ܀ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܘܒܚܝܪܐ ܡ̇ܢ : ܩܒ̇ܠ ܕܝܢ ܓܙܪ ܕܝܢܐ ܒܙܩܝܦܐ . ⁴ܬܡܢ ܗܟܝܠ ܩܒܥܗ . ܘܐܝܟ
SevAnt:LuqJul ܒܡܠܦܢܘܬܐ : ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܒܐܬܘܬܐ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܝ XX⁸ ܡ̇ܢ ܕܡܫܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܠܐܟܠܩܪܨܐ ܒܝܗܘܕ ܘܒܓܠܝܠܐ ܆ ܒܙܒܢ
SevAnt:LuqJul ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ]ܘܐ]⁴[ܐܦ ⁵[ܠܐ ܣܟ ]ܒܪܐ]⁶[ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܠܡܨܥܬܐ ܕܢ]ܒܚ[ܢ X ܐܢܝܢ . ܡܕܝܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܨܐܕܝܟ . ܐܠܗܐ
SevAnt:LuqJul ܕܢܐ XXX XX0ܐܒܫܠܘܡ ܩܛܠ ܠܐܒܘܗܝ . ܕܢܛ̇ܪ ܗ̣ܘ ܠܢܡܘܣܐ ܡ̇ܢ ܟܬܒܐ̈ ܐܠܗ̈ ܘܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ . ܐܡܪ ܕܬܒ̇ܥ ܠܗܝܢ . ܐܝܟ
SevAnt:LuqJul ܐܡܪܝܢ̈ . ܕܐܣܝܘܬܐ X-- ⁸ܩܕܝܫX--⁷ܕܒܗ ܡ̇ܢ ܡܩܕܡܝܢ ܡܙܗܪܝܢ̈ . ܘܟܠܝܢ ܠܢ ܡܢ ܡܡܠܠܐ ܒܝܫܐ . ܘܒܙܒܢ
SevAnt:LuqJul ܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܐܢܫܐ . ܡܠܐ ܡܢ ܪܘܓܙܐ ܕܝܢ ܗܢܘ ܕܝܢ ܚܝܒܐ ܡܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܛܒ ܡܚܘܝܢ . ܟܕ ܗܟܢܐ ܨܝܕ ܐܠܗܐ ܐܡ̇ܪ ܗ̣ܘܐ . ܕܙܥܘܪ ܙܒܢܐ
SevAnt:LuqJul ܘܢܝܕܐ . ܡܨܛܪܝܢ ܗܘܝ̈ ܕܝܢ ܟܐܦܐ̈ ܕܠܥܠ ܡܢܗ̇ . ܡܘܕܐ ܡ̇ܢ ܗ̣ܘܐ . ܕܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܒܗ ܡܪܗ̇ ܕܡܒܙܥ ⁶ܒܨܝܨܐ̈ . ܘܙܝܥܐ ܗܘܬ
SevAnt:LuqJul ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܕܚ̣ܠ ܡܢ ܡܘܬܐ . XX XXX 1 ܒܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ . ܚ]ܙ̇ܐ ܐܢ[ܬ ²ܐܝ]ܟܢܐ³[ ܠܗ ]ܟܕ ³ [ܠܗ ܐܡ̣ܪ ܕܒܗ̇ܝ
SevAnt:LuqJul ܐܝܟ ܐܠܗܐ . ܒܚܪܬ ܙܒܢܐ̈ ܕܝܢ ܡܛܠܬܢ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܗܘܐ ܡ̇ܢ . ܐܠܐ ܚܘܝ ܕܟܕ ܗ̣ܘ ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܩܕܡ ܥܠܡܐ̈