simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܡܬܢܛܪܝܢ ܢܡܘܣܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܝܠܕܐ ܒܣܪܢܝܐ ܕܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܠܐ ܐܝܕܥܬܐ ܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܢܦܫܐ ܡܬܚ̇ܡ ܐܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܠܝܢ ܝܠܦܢܢ ܥܠܬܐ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ . ܐܠܐ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܓܪܝܓܪܝܘܣ ܐܫܬܕܪ ܡ̇ܢ . ܐܠܐ ܐܝܟ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܗܠ ܓܝܪ ܐܚܪܢܐ ܡ̇ܢ ܘܐܚܪܢܐ ܕܠܐ ܠܩܢܘܡܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܓܝܪ ܡܕܢܚܝܐ̈ ܩܕܡܝܐ ܡ̇ܢ ܦܘܠܐ ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܕܡ ܕܒܪܢܫܐ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܚܠܦ ܡܪܫܘܬܐ̈ ܐܡ̇ܪ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܘܕܠܐ ܚܘܣܪܢܐ ܡ̇ܢ ܠܓܡܪ ܘܠܐ ܡܫܚܠܦܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܬܚܙܝܐ . ܒܗܝܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܡܚܫܒܬܐ̈ ܒܝܕ
SevAnt&SergStyl:Corres ܩܘܪܝܠܘܣ ܚܟܝܡܐ ܕܛܪܩܐܝܬ ܡ̇ܢ ܒܝܕ ܠܫܢܟܘܢ ܟܗܢܝܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܬܪܫܡ . ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܒܩܒܘܬܐ ܕܡܕܗܒܐ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܘܡܢܗܘܢ ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܐܠܗ . ܗܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܢ ܐܘܣܝܐ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟ ܕܒܛܘܦܣܐ ܢܐܡܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܛܠ ܕܐܡܪ ܕܗܢܐ ܡ̇ܢ ܐܠܗ ܗܢܐ ܕܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܝ . ܕܥܝܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܩܦܣ ܡܢ ܢܘܗܪܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܦܓܪܐ . ܘܗܢܐ ܡ̇ܢ ܡܢܗܘܢ ܡ̇ܦܪܓ ܒܬܕܡܪܬܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܢܦܘܩܐܝܬ . ܘܐܢܬ ܡ̇ܢ ܐܬܥܣܩܬ ܒܣܘܪܛܐ̈ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܣܟܠܬܐ ܐܬܚܫܒܬ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܡܪܚ ܐܢܫ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܝ ܫܘܘܕܝܐ̈ ܕܣܦܝܢܬܐ ܡ̇ܢ ܕܬܪܥܝܬܐ ܚܬܝܬܬܐ ܠܝܬ