simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܠܕܐ ܒܣܪܢܝܐ ܕܝܢ ܡܬܝܠܕ ܐܠܗܐ . ܘܟܕ ܡܙܕܟܐ ܟܝܢܐ . ܡ̇ܢ ܐܒܐ . ܒܗܕܐ ܓܝܪ ܡܬܚܘܝܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܡܬܢܛܪܝܢ ܢܡܘܣܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܢܦܫܐ ܡܬܚ̇ܡ ܐܢܐ . ܘܟܕ ܣ̇ܓܝ ܪܐܓ ܐܢܐ ܕܐܚ̇ܐ ܕܚ̇ܠ ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܣܘܥܪܢܐ ܡܣܒܪܝܢ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܠܐ ܐܝܕܥܬܐ ܡܘܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܠܗܐ . ܐܠܐ ܠܗ ܩܕܡܝܐ ܘܡܨܥܝܐ ܘܐܚܪܝܐ . ܩܕܡܝ ܠܐ ܗܘܐ . ܡ̇ܢ ܚܣܡܝܢ ܒܗ . ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܚܢܢ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܝܠܦܢܢ ܥܠܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܐܠܐ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ . ܥܦܝܦܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐܝ ܡ̇ܢ ܕܒܝܬ ܕܢܚܐ ܐܘ ܕܒܝܬ ܝܠܕܐ ܣܝܡܐ ܗܟܢܐ . ܓܪܝܓܪܝܘܣ ܐܫܬܕܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܐܚܪܢܐ ܕܠܐ ܠܩܢܘܡܐ̈ ܢܒܠܒܠ . ܠܘ ܕܝܢ ܐܚܪܬܐ ܘܐܚܪܬܐ . ܡ̇ܢ ܘܐܚܪܬܐ ܒܗܦܟܐ . ܐܘ ܠܘܬ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܐܝܬ . ܠܗܠ ܓܝܪ ܐܚܪܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܦܘܠܐ ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܕܝܕܘܪܘܣ ܐܝܬܘܗܝ ܡܚܒܠܢܐ ܥܡ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܟܪܝܗܢ̈ ܗܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܟܢܘܫܝܐ̈ ܓܝܪ ܡܕܢܚܝܐ̈ ܩܕܡܝܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܚܠܦ ܡܪܫܘܬܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ . ܐܬ̇ܐ ܐܢܐ ܕܝܢ ܡܟܝܠ ܘܠܘܬ ܡ̇ܢ ܡܟܢܫܝܢ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܣܘܥܪܢܐ ܡܕܡ ܕܒܪܢܫܐ ܗܠܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܓܡܪ ܘܠܐ ܡܫܚܠܦܐ ܒܗ ܐܝܩܪܐ ܕܟܝܢܗ ܡܫܘܙܒ . ܫܩܠ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܒܨܒܝܢܐ ܕܐܒܐ ܒܨܒܝܢܐ ܕܝܠܗ ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ . ܘܕܠܐ ܚܘܣܪܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܓܝܪ ܒܡܚܫܒܬܐ̈ ܒܝܕ ܗ̇ܢܝܢ ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܬܟܬܒ ܘܐܬܟܣܣ ܡ̇ܢ ܬܬܩܪܒ ܠܐܣܝܘܬܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܫܟܚ ܐܝܟ ܕܠܝ ܡܬܚܙܝܐ . ܒܗܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܒܝܕ ܠܫܢܟܘܢ ܟܗܢܝܐ ܡܡܠܠ . ܠܐ ܕܝܢ ܥܕܟܝܠ ܠܝ ܙܥܘܪܐ ܡ̇ܢ ܐܢܐ ܬܘܒ ܛܪܕ ܗܠܝܢ ܕܡܚܫܒܬܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܚܟܝܡܐ ܕܛܪܩܐܝܬ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܝܟ ܕܒܩܒܘܬܐ ܕܡܕܗܒܐ . ܒܙܒܢ ܕܝܢ . ܐܝܟ ܕܒܡܢܢܐ ܕܐܚܝܕ ܡ̇ܢ . ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܡܪܢ ܒܙܢܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܬܡܢ ܡܩܕܡ ܡܬܪܫܡ . ܒܙܒܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܠܗ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܬܐܠܗ . ܐܘ ܠܚܘܠܛܢܐ ܚܕܬܐ . ܐܘ ܠܡܘܙܓܐ ܡ̇ܢ ܚܕ ܡܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܠܩܘܒܠܐ . ܒܣܪܐ ܘܪܘܚܐ . ܘܡܢܗܘܢ ܗܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܝܟ ܕܒܛܘܦܣܐ ܢܐܡܪ ܐܝܟ ܡܐ ܕܒܪܢܫܐ ܣܘܣܝܐ . ܐܠܐ ܠܘ ܡ̇ܢ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܐܡܪ ܒܕܘܟ . ܐܪܝܣܛܛܠܝܣ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܢ ܐܘܣܝܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܠܗ ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܬܐܠܗ ܕܒܣܪܐ ܐܬܐܠܗ ܘܐܬܗܦܟ ܠܐܘܣܝܐ ܡ̇ܢ ܠܐ ܒܚܝܪܐܝܬ ܘܡܣܟܠܢܐܝܬ ܡܣܬܟܠܝܢܢ . ܕܡܛܠ ܕܐܡܪ ܕܗܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܩܦܣ ܡܢ ܢܘܗܪܐ . ܘܟܠ ܟܠܗ ܡܟܝܠ ܠܐ ܡܫܟܚܢ̈ ܗܘܝ̈ ܕܢܢܗܪܢ̈ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܗܝܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܫܘܪܝܐ ܠܟܠ ܬܕܡܘܪܬܐ ܓܕܫܐ ܠܝ . ܕܥܝܢܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦܢ ܗܘܐ ܒܣܪܐ . ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡ̇ܢ . ܒܪܢܫܐ ܕܝܢ ܒܫܪܪܐ ܘܠܘ ܫܚܝܡܐ ܐܟܘܬܢ . ܐܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܢܗܘܢ ܡ̇ܦܪܓ ܒܬܕܡܪܬܐ̈ ܗܢܐ ܕܝܢ ܒܨܥܪܐ̈ ܢ̇ܦܠ ܐܢ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܕܡܠܬܐ ܦܓܪܐ ܕܝܢ ܡܫܡܠܐ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕܦܓܪܐ . ܘܗܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܬܥܣܩܬ ܒܣܘܪܛܐ̈ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܟܕ ܦܩ̇ܪ ܐܢܬ ܥܠ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܡ̇ܢ . ܒܪܐ ܕܝܢ ܝܠܝܕܐܝܬ . ܪܘܚܐ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܢܦܘܩܐܝܬ . ܘܐܢܬ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܠܐ ܡܡܪܚ ܐܢܫ ܕܠܒܪܢܫܐ ܢܐܡܪ ܕܡܬܩܝܡ ܡܢ ܡܠܝܠܐ ܡ̇ܢ ܐܠܐ ܘܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܟܢܘܫܝܐ ܕܕܝܠܝܬܐ̈ ܣܟܠܬܐ ܐܬܚܫܒܬ ܐܝܟ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܬܪܥܝܬܐ ܚܬܝܬܬܐ ܠܝܬ ܠܝ . ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ ܕܝܢ ܥܘܡܩܐ ܕܛܘܦܐ . ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܕܚܙܬܐ ܘܠܘܬ ܦܘܫܟܐ ܚܝܪܝܢ ܠܝ ܫܘܘܕܝܐ̈ ܕܣܦܝܢܬܐ