simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:memSolitar ܕܝܡܝܢܐ̣ ܗܢܝܝܘܬܐ . ³ܒܗ̇ܘ⁴ ܕܝܢ ܕܣܡܠܐ̣ ܥܙܝܙܘܬܐ . ܡ̇ܢ ܚܫܘܫܘܬܐ . ²ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܠܥܠ ܫܒܝܚܘܬܐ . ܘܒܓܒܐ
Sahd:memSolitar ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܒܩܝܡܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ . ܘܐܝܟ ܕܡܫܬܠܚ ܡ̇ܢ ܗܟܢܐ ܟܦܘܪܘܬܐ ܗܝ ܠܗ ܐܢ ܢܗܦܘܟ ܡܢ ܛܟܣܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ . ܗ̇ܝ
Sahd:memSolitar ܒܗܬ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ . ܘܒܕܓܘܢ ܐܦ ܐܠܗܐ ܟܕ ܩܒܠ ܗܕܐ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܥܠ ܒܝܬܗ ܆ ܐܣܟܡܐ ܡܕܡ ܕܬܝܒܘܬܐ ܚܘܝ ܠܘܬ ܐܠܗܐ XX ܕܟܐܡܬ
Sahd:memSolitar ܕܒܥ̣ܐ ܡܢܗ ܕܢܘܕܥܗ ܥܠ ܕܘܟܬܗ ܐܝܟ ܕܠܡܐܬܐ ܠܘܬܗ . ܡ̇ܢ ܘܕܒܘܝܐܐ ܠܗܘܐ ܥܡܟ̣ ܡܝܢ . XX [1]ܐܓܪܬܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܆ ܠܘܬ
Sahd:memSolitar ܫܦܝܪܝܢ̈ ܗܘܘ . ܟܕ ܛܒ ܕܡܚܝܠܘܬ ܬܪܥܝܬܐܐܝܬܝܗܘܢ ܘܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܩܕܡܐܝܬ ܐܬܪܥܝܬ ܐܢܘܢ ܡܢ ܩܕܡ ܕܬܩܪܘܒ ܠܕܘܒܪܐ ܛܟ
Sahd:memSolitar ܕܗܢܐ ܣܘܥܪܢܐ ܕܢܕܬܐ ܣ̇ܥܪ . ܘܠܟܠܢ ܆ ܕܢ̇ܬܒ ܒܐܒܠܐ ܥܠ ܡ̇ܢ ܕܒܗ̣ ܠܐ ܫܬ̣ܝܩܐ . ܐܠܐ ܩ̇ܥܝܐ ܘܡܩܛܪܓܐ ܆ ܘܕܝܢ̇ܐ ܠܗ̇ܘ
Sahd:memSolitar ܒܚܕܕܐ̈ ܡܥܘܠܝܢ . ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ̣ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܡ̇ܨܛܪܝܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܓܝܪ . . . ܐ ܘܙܢܝܐ̈ . ܐܢ ܠܐ ܐܦ ܝܬܝܪ ܡܢܗܘܢ . ܥܠ ܕܗܠܝܢ
Sahd:memSolitar ܕܠܥܠܡܐ ܗܢܐ ܣܢܘ X ܘܐܪܦܝܘ ܆ ܘܐܦ ܠܚܪܬܐ ܠܥܠ ܡܢܗ ܡ̇ܢ ܗܪܟܐ ܗܘܐ ܐܢܬ̣ ܐܟܘܬܗܘܢ . X ܘܐܦ ܠܗܠ ܡܬܦܪܥ ܐܢܬ . ܗ̇ܢܘܢ
Sahd:memSolitar ܟܕ ܠܟܣܦܐ ܘܠܩܢܝܢܐ ܕܥܠܡܐ ܐܬܪܓܪܓܘ : ܘܠܛܟܣܐ ܡ̇ܢ ܘܝܗܘܕܐ ܡܢ ܬܪܥܣܪܬܐ̈ ܘܕܐܡܐ XX ܡܢ ܦܘܠܘܣ . ܗ̇ܢܘܢ
Sahd:memSolitar ܩܕܡܝܬܐ̣ ܕܠܐ ܩܢܛܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܚܪܝܬܐ ܆ ܡ̇ܢ ܐܘ ܠܢܦܫܗ ܒܠܚܘܕ : ܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܕܛܒ ܓܠܝܐ ܠܦܪܘܫܐ̈ . ܕܗ̇ܝ
Sahd:memSolitar ܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܆ ܕܟܠ ܥܢܝܢܐ ܠܕܝܠܗ ܬ̇ܒܥ̣ ܘܠܘܬܗ ܢ̇ܬܦ ܆ ܐܢ ܡ̇ܢ . ܘܒܗܐܝܟ ܬܚܦܝܬܐ ܡܕܡ ܠܐܣܟܡܐ ܐܚܪܢܐ ܥܠ ܠܒܐ ܪܡ̇ܐ . ܐܢܐ
Sahd:memSolitar ܦܓܪܐ ܒܥܘܩܣܘܗܝ̈ ⁸ܡܒܛܠ ܦܘܠܚܢܗ . ܘܒܙܒܢ ܢܦܫܐ ܡ̇ܢ ܇ ܟܠ X ܐܡܬܝ ܕܒܦܘܠܚܢܐ ܕܝܠܗ ܢܨܒܐ ܕܢܬܐܡܢ . ܒܙܒܢ
Sahd:memSolitar ܬܘܒ ܡܚܪܪܐ X ܡܢ ܡܪܢܝܬܐ ܘܝ̇ܗܒܐ ܫܠ̣ܝܐ X XX ܠܚܘܫܒܐ . ܡ̇ܢ ܠܐܝܢܐ ܕܒܨܝܪ X ܒܝܕܥܬܐ ܘܒܕܘܒܪܐ̈ . X [38ܘܗ̇ܝ
Sahd:memSolitar ܒܡܠܬܐ̣ ܘܙܥܘܪܝܐܝܬ . ܐܠܐ ܛܒ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܒܦܪܝܫܘܬ ܡ̇ܢ ܒܡܨܥܬ ܫܪܒܐ̈ ܕܡܪܬܝܢܘܬܐ ܥܠܝܗܝܢ ܡܠܠܬ . ܚܒܝܟܐܝܬ
Sahd:memSolitar ܠܡ ܓܝܪ² ܕܪܚ̇ܡ ܠܥܠܡܐ ܆ ܚܘ̣ܒܗ ܕܐܒܐ ܠܝܬ ܒܗ . ܐܦ ܓܝܪ ܡܢ ܡ̇ܢ ܕܗܕܐ ܣ̇ܥ̣ܪ . ܕܒܪܚ̣ܡܬ ܥܠܡܐ ܡܢ ܚܘ̣ܒܐ ܕܐܠܗܐ ܡ̇ܬܓܠܙ .
Sahd:memSolitar ܝܗܒ ܐܢܐ ܛܘܒܐ ܠܩܕܡܝܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܐܘܠܨܢܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܡ̇ܢ ܚܘܒܠܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܡܛܠ ܢܝܚܐ ܙܥܘܪܐ Xܝ ܕܪܓܬܐ . [ XX]ܐܢܐ
Sahd:memSolitar ܕܓܡܝܪܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܗܠܝܢ ܡܬܥܠܝܢ ܆ ܠܐ ܣܢܝܩܝܢ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܗ̣ܢܘܢ ܠܐ Xܝ ܐܕܪܟܘܗܝ̈ . ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܐܝܟ
Sahd:memSolitar ܘܗܢܘܢ ܆ ܘܗ̣ܘ ܬܘܒ ܒܝܕ ܚܝܠܗ ܠܢܒܗܐ³ܟܝܢܝܐ . ܐܠܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܐܡܪܢܐ ܕܠܐ ܡܥܝܪܝܢ̈ ܐܦ ܪܓܫܐ̈ ܠܙܘܥܐ . X ܡܥܝܪܝܢ̈
Sahd:memSolitar ܕܓܒܝܗܝ . ܘܐܢ ܡܬܟܬܫ ܐܢܫ ܠܐ ܡܬܟܠܠ ܐܢ ܒܐܓܘܢܗ ܠܐ ܡܬܟܬܫ ܡ̇ܢ ܦܠܚ ܘܡܬܦܟܪ ܒܨܒܘܬܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܇ X ¹ܘܡܫܟܚ ܕܢܫܦܪ ܠܗ̇ܘ
Sahd:memSolitar ܠܡ ܕܠܟܘܢ ܡܝܩܕ̇ ܠܝ ܗܘ ܡ̇ܝܩܪ . ܘܡ̇ܢ ܕܠܟܘܢ ܛ̇ܠܡ ܠܝ ܗܘ ܡ̇ܢ ܚܒܘܫܐܝܬ ܣܡܗ̣̇ Xܝ ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܓܒܐ̈ . ܘܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ