simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܙܕܩ̇ ܠܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܩ̣ܢܝܢܢ
Sahd:BookPerf . ܘܙܕܩ̇ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܠܫܡܗ̇ ܡܬܪܓܪܓ ܆
Sahd:BookPerf ܕܥܡܝ . [39]ܦܢܛܘܣ ܡ̇ܢ ܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܆
Sahd:BookPerf . ܟܕ ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܚ̇ܙܐ ܐܝܟ ܥܝܢܐ̣̈
Sahd:BookPerf ܡܗܝܡܢ ܗܘ ¹ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܕܡ̣ܠܟ ܠܢ̣ ܕܗ̣ܘ
Sahd:BookPerf ܒܝܕܥܬܐ ܇ ³⁰ܥܠ ܡ̇ܢ ܕܗܕܝܘܛ ܘܒܨܝܪ ܡܢܗ
Sahd:BookPerf ܚܕ ܒܬܪܝܢ̈ ܥܡ ܡ̇ܢ ܕܡ̇ܫܚܪ ܠܗ ܟܕ
Sahd:BookPerf ܠܝܛ ܗܘ ܠܡ ܡ̇ܢ ܕܢܣ̇ܛܐ ܠܒܗ ܡܢ
Sahd:BookPerf . ܗܐ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܕܢܦ̣ܩ ܠܡ̇ܙܪܥ ܒܟܠܙܒܢ
Sahd:BookPerf . ܘܣܟܐ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܠܪܓܝܓܬܐ̈ ܘܠܢܝܚܐ̈ ܐܨܛܠ̣ܝ
Sahd:BookPerf ܘܩܫܝܢ̈ . X24|ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܒܓܘܐ ܐܬ̣ܒܩܝ
Sahd:BookPerf ܠܩܘܒܠܗ . ܕܐܢܬ ܡ̇ܢ ܡ̇ܩܪܒ ܐܢܬ ܥܡܝ
Sahd:BookPerf X1 8]ܗ̇ܝܕܝܢ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܒܢܟܠܗܘܢ ܠܐ ܡܦ̣ܣ
Sahd:BookPerf ܡܡܠܠ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܢܝܢ̈ ܟܕ ܗ̣ܢܝܢ̈
Sahd:BookPerf ܕܥ̇ܠܘܒܘܬܐ X ܠܗܢܐ ܡ̇ܢ ܕܢܦܪܢܣ ܒܟܐܢܘܬܐ ܘܛ̇ܒܘܬܐ
Sahd:BookPerf ܇ ܘܠܬܝܒܘܬܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܓܡ̣ܝܪ ܢܫܘܛ .
Sahd:BookPerf ܀ [X]ܠܥܘܡܩܐ ܕܡܟܝܟܘܬܐ̣ ܡ̇ܢ ܢܕܪܟ . ܗ̇ܢܘ
Sahd:BookPerf ܐܝܬܘܗܝ ܇ ܥܠ ܡ̇ܢ ܕܡ̇ܐܟ ܡܢܗ ܘܐܝܬ
Sahd:BookPerf ܠܢܦܫܟ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܠܐ ܡܫܟܚ
Sahd:BookPerf ܓܘܐ . ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܠܫܢܐ ܡܬܪܓܡ