simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܕܠܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܩ̣ܢܝܢܢ XX ܚܒܝܒܝ̈ : ܘܒܥܒ . . . ܕܐ ܡ̇ܢ ܇ ܥܠ ܣܒܪܐ ܪܘܚܢܝܐ . ܝܝ XX X [2]ܐܠܐ ܕܝܢ ܙܕܩ̇ ܠܢ ܐܝܟ
Sahd:BookPerf ܕܠܫܡܗ̇ ܡܬܪܓܪܓ ܆ ܕܒܗ ܢܚܘܕ̇ ܘܠܕܝܠܗ ܢܩܢܐ . ܕܡܐ ܕܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܫܡܝܢܐ . ܕܬܠܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܒܗ ܡܫܡܠܝܢ̈ ܗܘܝ̈ . ܘܙܕܩ̇ ܠܟܠ
Sahd:BookPerf ܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܆ ܕܗܐ ܠܡ ܐܢܐ ܠܐ̇ܐ ܐܢܐ ܒܥܡܠܐ̈ ܕܕܘܒܪܐ̈ ܡ̇ܢ ܝܬܝܪܐ ܐ̇ܡܪ ܦܘܠܘܣ̣ ܐܠܐ ²⁰ܛܝܒܘܬܗ ܕܥܡܝ . [39]ܦܢܛܘܣ
Sahd:BookPerf ܚ̇ܙܐ ܐܝܟ ܥܝܢܐ̣̈ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܟܠܗ ܓܘܐ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܟܕ ܡ̇ܝܩܪܝܢܢ ܚܕ ܠܚܕ X ܘܛ̇ܥܢܝܢ ܝܘܩܪܐ ܕܚܕܕܐ̈ . ܟܕ ܗܢܐ
Sahd:BookPerf ܕܡ̣ܠܟ ܠܢ̣ ܕܗ̣ܘ ܢܓܡܘܪ . XX7]ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܘܠܢ ܢܢܛܪ ܡ̇ܢ ܘܢܚܡܣܢ ܒܬܘܕܝܬܐ X ܕܣܒܪܢ̣ ܘܠܐ ܢܨܛܠܐ . ܡܗܝܡܢ ܗܘ ¹ܓܝܪ
Sahd:BookPerf ܕܗܕܝܘܛ ܘܒܨܝܪ ܡܢܗ ܒܚܟܡܬܐ ܢ̇ܫܬܩܠ ܇ ܘܐܝܟ ܒܣ̣ܝܐ ܡ̇ܢ ܠܐ ܬܘܒ ܡ̇ܢ ܕܢܨܝܚ ܠܗ ܫܪܪܐ ܘܚܟ̣ܝܡ ܘܪܕܐ ܒܝܕܥܬܐ ܇ ³⁰ܥܠ
Sahd:BookPerf ܕܡ̇ܫܚܪ ܠܗ ܟܕ ܠܐ ܡܬܚܪܐ ܇ -ܣܟܐ ܕܠܐ ܢܩܘܡ ܠܘܩܒܠ ܒܝ̣ܫܐ ܡ̇ܢ ܠܫܘܩܦܐ ܠܕܡ̇ܚܐ ܠܗ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܇ ܘܕܢܐ̇ܙܠ ܚܕ ܒܬܪܝܢ̈ ܥܡ
Sahd:BookPerf ܕܢܣ̇ܛܐ ܠܒܗ ܡܢ ܡܪܝܐ . Xܝ X X ܘܒܥܠܡܐ ܕܥ̇ܒܪ ܢܗܘܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܠܘܬܗ ܆ ܡܬܬܠܝܛ ܐܢܬ ܡܢܗ ܕܢܒܝܐ̣ ܩܫܝܐܝܬ . ܠܝܛ ܗܘ ܠܡ
Sahd:BookPerf ܕܢܦ̣ܩ ܠܡ̇ܙܪܥ ܒܟܠܙܒܢ ܩܐ̇ܡ ܙܪܥ̇X ܠܡܠܬܗ . ܘܚܐ̇ܪ ܡ̇ܢ ܒܣ̣ܒܪܐ ܕܥܠ ܡܪܢ . ܘܢ̇ܟܪܘܒ ܠܒܢ ܠܙܪܥܐ ܕܕܚܠܬܗ . ܗܐ ܓܝܪ
Sahd:BookPerf ܕܠܪܓܝܓܬܐ̈ ܘܠܢܝܚܐ̈ ܐܨܛܠ̣ܝ ܆ ܪܚܝܩܐ ܗ̣ܘܐ ܡܢ ܡ̇ܢ Xܢ ܩܒ̣ܠ̣ ܐܘܒܕ . ܘܛܥ̣ܐ ܠܒܗ ܡܢ ܐܠܗܐ . ܘܣܟܐ ܟܠ
Sahd:BookPerf ܓܝܪ ܕܒܓܘܐ ܐܬ̣ܒܩܝ ܘܐܬ̣ܒܚܪ : ܐܢ ܢ̇ܡܛܘܢ ܥܠܘܗܝ ܡ̇ܢ ܒܨܝܪܢ̈ . ܡܦܠܬܗ̈ ܕܝܢ ܛ̇ܒ ܪܘܪܒܢ̈ ܘܩܫܝܢ̈ . X24|ܗ̇ܘ
Sahd:BookPerf ܡ̇ܩܪܒ ܐܢܬ ܥܡܝ ܒܦܘܪܣܐ̈ ܡܕܪܡܐ̈ ܕܨܢܥܬܟ̈ ܆ ܘܐܢܐ ܡ̇ܢ ܢܐܡܪ ܒܚܟܡܬ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܢ̇ܦܩ ܒܩܪܒܐ ܠܩܘܒܠܗ . ܕܐܢܬ
Sahd:BookPerf ܕܒܢܟܠܗܘܢ ܠܐ ܡܦ̣ܣ : ܘܒܒܝ̣ܫܬܗܘܢ XX ܠܐ ܪܓܝ̣ܫ : ܡ̇ܢ . ܘܟܠ ܪܓܝܓܢ̈ ܒܓܘܗܝܢ ܟܕ ܣܝ̣ܡܢ̈ . X1 8]ܗ̇ܝܕܝܢ ܗ̇ܘ
Sahd:BookPerf ܕܗ̣ܢܝܢ̈ ܟܕ ܗ̣ܢܝܢ̈ ܬ̇ܢܐ ܘܐ̇ܡܪ . Xܝ [25]ܡܕܝܢ ܘܐܦܠܐ ܡ̇ܢ ܚܠܝܛ . ܘܒܕܓܘܢ ܠܐ ܡ̇ܬܥܕܠ ܐܝܢܐ ܕܗܟܢ ܡܡܠܠ ܇ ܐܝܟ
Sahd:BookPerf ܕܢܦܪܢܣ ܒܟܐܢܘܬܐ ܘܛ̇ܒܘܬܐ ܩܢܝܢܗ ܠܦܘܪܥܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܣܡܐ ܠܡܚܠܡܘ ܫܘܚܢܐ̈ ܕܥܒܝܐ̈ ܕܥ̇ܠܘܒܘܬܐ X ܠܗܢܐ
Sahd:BookPerf ܕܓܡ̣ܝܪ ܢܫܘܛ . ܠܐ ܗܘܐ ܥܦܪܐ ܗܘ Xܝ ܡܢ X ܥܦܪܗ ܕܐܕܡ . ܡܢ ܡ̇ܢ ܗܕܐ . ܡܢ̣ܘ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܕܠܢܦܫܗ ܢܪܝܡ ܇ ܘܠܬܝܒܘܬܐ ܐܝܟ
Sahd:BookPerf ܢܕܪܟ . ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܠܪܘܡܗ̇ ܪܒܐ ܡܢ̣ܘ ܢ̇ܬܡܛܐ . ܠܐ ܡܫܘܚܬܐ ܡ̇ܢ ܆ ܥܠ ܡܟܝܟܘܬܐ ܡܥܠܝܬܐ ܀ [X]ܠܥܘܡܩܐ ܕܡܟܝܟܘܬܐ̣
Sahd:BookPerf ܕܡ̇ܐܟ ܡܢܗ ܘܐܝܬ ܒܗ ܡܘܡܐ ܕܒܘܨܪܐ̈ . [92] ²⁵ܘܠܐ ܬܘܒ ܡ̇ܢ ܆ ܘܠܐ ܡ̇ܢ ܕܫܦܝܪ ܕܘܒܪܗܘܕܠܐ ܡܘܡ ܒܐܘܪܚܗ ܐܝܬܘܗܝ ܇ ܥܠ
Sahd:BookPerf ܕܗ̣ܘ ܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܬܪܣܝܘܬܟ . ܘܣܐ̇ܡ ܐܢܬ ܠܟ ܣܝܡܬܐ̣̈ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܕܓܠܐ ܠܗ ܚܫ̇ܒ ܐܢܬ ܇ ܟܕ ܝ̇ܨܦ ܐܢܬ ܠܡܟܢܫܘ ܠܢܦܫܟ ܇ ܐܝܟ
Sahd:BookPerf ܐܝܟ ܠܫܢܐ ܡܬܪܓܡ ܩܕܡܘܗܝ ܝܘܠܦܢܐ ܕܚܝܐ̈ . ܗܢܐ XܝXXXܝX ܡ̇ܢ ܓܘܐ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܐܝ̣ܕܝܐ̈ ܦ̇ܠܚ ܘܡܢ̣ܝܚ ܓܘܐ . ܗܢܐ