simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܬܗܘܐ ܆ ܠܗ̇³ ܡ̇ܢ ܕܐ̇ܡܪ : ܦܫܝܩܘܬܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts Xܝ [7]ܕܒܕܓܘܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܗܘܢ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ :
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܢܝܢܫܐ̈ ܆ ܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ ܡܢ ܚܕ ܪܒܟܘܡܪܐ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܟܘܢ ܇ ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܪ ܒܣܪܟܘܢ ܐܝܬܘܗܝ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܟܕ ܒܝܕ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܡܪܝܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts . ܕܒܕܓܘܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܕܥܠܠܬܐ̈ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܐܬܚܘܝ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܘܐ . [X]ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts . Xܢ [X]ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ : ܡܪܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܡܪܢ ܡܫܝܚܐ· [X]ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܘܝܘ ܟܕ ܗ̣ܘ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܗܝܡܢܐ̈ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܪܫ ܓܘܫܡܢ ܡܫܝܚܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts . ܟܕ ܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ ܣ̇ܐܡܢܐ ܪܫܐ̈ ܕܒܗܘܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܙܗܝܪܝܢ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܬܚܝܬ ܚܫܐ̈ ܘܡܨܛܠܝܢܘܬܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܝܕܥܢ̈ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܪܘܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܟܪܟܘܢܝ . ܕܚܠܬܐ ܡ̇ܢ ܟܕ ܡܡܫܚ ܗܘ̇ܝܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܟܘܢܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܒܝܫܝܢ ܇ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܫܡܝܐ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܗܘ̣ܐ ܪܫܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܫܪܟܐ . [X]ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܕܠܐܠܗܐ :
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts . ܟܕ ܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ ܢܓܕܗ ܡܥܬܕܢܗ̇ ܕܡܘܗܒܬܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܥܒܝܕܐ̈ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܘܝܘ ܒܪܘܝܐ ܕܟܠ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܡܝܬܐ̈ ܆ ܕܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ XXܐܝ̣ܟ ܪܘܩܐ ܡܕܡ