simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐ̇ܡܪ : ܦܫܝܩܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܬܗܘܐ ܠܗ ܇ ⁴ܟܕ ܐ̇ܚܕ X ܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܕܬܒ̇ܥ ܢܝܫܗ ܕܫܪܒܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܗܟܢܐ ܬܗܘܐ ܆ ܠܗ̇³
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܒܗܘܢ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ : ܐܟܡܐ ܕܚܘܝܬ ܡܠܬܐ : ܩ̇ܒ̣ܠ ܚܘܕܬܐ ܡ̇ܢ ܇ ܒܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܡܫ ܠܘܬ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ . Xܝ [7]ܕܒܕܓܘܢ ܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܢ ܚܕ ܪܒܟܘܡܪܐ̈ ܕܫܪܪܐ : ܝܫܘܥܡܫܝܚܐ ܆ ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ ܡܢ ܡ̇ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܥܠܝܐ̈ ܠܡܬܕܪܟܘXܢ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܆ ܩܕܡܝܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܒܪ ܒܣܪܟܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܘܒܪ ܟܝܢܟܘܢ ܇ ܕܐܪܓܫܬܘܢ ܒܝܕ ܡ̇ܢ ܕܨܪܝܟܘܬܐ . [XX]ܕܒܕܓܘܢ ܙ̇ܕܩ ܠܟܘܢ ܇ ܕܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܡܪܝܐ : ܡܒܕܩ ܗܘܐ ܥܠ ܦܘܪܫܢܐ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܡ̇ܢ : ܕܫܡܥXܝ ܠܡ ܝܣܪܝܠ : ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܡܪܝܐ ܚܕ ܗܘ . ܟܕ ܒܝܕ ܗ̇ܝ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܕܥܠܠܬܐ̈ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܐܬܚܘܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܐܕܐ ܗܢܐ ܆ ܡ̇ܢ ܕܐܢܐ ܐܝ̣ܬܝ ܇ ܐܢܢܩܐ̈ ܠܡܗܘܐ ܐܦ ܠܡܫܡܫܢܝ . ܕܒܕܓܘܢ ܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܟܝܠ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܠܡܫܬܘܝܘ ܠܐܝܩܪܐ ܘܠܪܒܘܬܐ ܡ̇ܢ : ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܚܫܐ ܨܥܝܪܐ ܕܨܠܝܒܐ ܩ̇ܒ̣ܠ ܗܘܐ . [X]ܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܠܗܐ : ܡܪܐ ܕܟܠ : ܝܕܥܬܐ ܕܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܗ̣ܢܝܢ ܡܟܢܐܝܬ ܡ̇ܢ ܒܬܘܬܐ ܥܒ̣ܕ ܫܪܝܐ ܠܡ̣ܠܟܗ ܩܕܡܝܐ ܕܥܠܝܢ . Xܢ [X]ܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܗܘܝܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܕܕܝܬܩܐ̈ ܥܬܝܩܬܐ ܘܕܚܕܬܐ ܆ ܫܦܝܪ ܡ̇ܢ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܗܘ̣ܬ ܗܘܬ ܩܝܡܬܗ ܕܡܪܢ ܡܫܝܚܐ· [X]ܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܪܫ ܓܘܫܡܢ ܡܫܝܚܐ ܗܘ ܆ ܙܕܩܐܝܬ ܩܒܠܢܢ ܡ̇ܫܠܡܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܒܐܘܪܫܠܡ ܕܒܫܡܝܐ . [X]ܕܒܕܓܘܢ ܘܐܦ ܚܢܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܇ ܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܣ̇ܐܡܢܐ ܪܫܐ̈ ܕܒܗܘܢ ܪܗܛܐX ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢ ܥܠܠܬܐ̈ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܡܢ ܗܪܟܐ ܡܫܝܚܢܐ ܠܡܩܦ ܠܦܘܩܕܢܟܘܢ ܡܕܪܫܢܝ . ܟܕ ܩܕܡܝܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܬܚܝܬ ܚܫܐ̈ ܘܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܥܕܟܝܠ ܟܕܝܢܝܢ ܇ ܘܣ̇ܦܩ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܇ ܕܢܬܬܪܝܡ ܪܥܝܢܗܘܢ ܇ ܐܢܗܘ ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܙܗܝܪܝܢ ܇ ܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܒܪܘܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܇ ܘܠܐ ܣܢܝܩ ܥܠ ܣܘܝܥܐ ܕܡܢ ܠܒܪ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܛܒ ܡܢ ܒܝܫ . ܐܠܗܐ ܓܝܪ ܠܚܘܕ ܩܢܐ ܝܘܠܦܢܐ ܕܟܠ ܝܕܥܢ̈ ܇ ܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܟܕ ܡܡܫܚ ܗܘ̇ܝܬ ܠܗ̇ ܠܪܒܘܬܗ ܕܣܘܥܪܢܐ ܥܡ ܡܚܝܠܘܬܝ ܆ ܡ̇ܢ ܆ ܩܢܛܐ ܐܟܚܕ ܘܕܚܠܬܐ ܒܕܡܘܬ ܥܢܢܐ ܡܕܡ ܟܪܟܘܢܝ . ܕܚܠܬܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܒܝܫܝܢ ܇ ܡܢ ܥܒܕܐ̈ ܕܝܢ ܡܫܠܚܝܢ̈ . [X]ܕܗܪܛܝܩܐ̈ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܡܥܠܝ ܨܘܡܐ ܫܪܝܪܐ ܕܝܠܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܇ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܟܘܢܝܐ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܗ̣ܘ ܗܘ̣ܐ ܪܫܐ ܘܒܘܟܪܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܆ ܗ̣ܘ ܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ ܟܕ ܒܥ̣ܐ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܕܢܕܪܘܫ ܠܢ ܐܘܪܚܐ ܠܫܡܝܐ ܇ ܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܟܝܠ ܕܠܐܠܗܐ : ܡܪܐ ܕܟܠ : ܝܕܥܬܐ X ܡܩܕܡܬܐ ܐܝܬ ܠܗ ܡ̇ܢ ܇ ܘܫܘܢܝܗ ܕܚܢܘܟ ܇ ܘܣܘܠܩܗ ܕܐܠܝܐ ܇ ܥܡ ܫܪܟܐ . [X]ܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܢܓܕܗ ܡܥܬܕܢܗ̇ ܕܡܘܗܒܬܐ ܇ ܘܓܠܙܗ ܗܘܐ ܡܢ ܥܢܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܇ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܢܡܘܣܐ ܡܠܐ ܦܓܘܕܐ̈ ܕܦܘܩܕܢܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ . ܟܕ ܩܕܡܝܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܗܘܝܘ ܒܪܘܝܐ ܕܟܠ ܇ ܘܐܢܫ ܐܚܪܝܢXX ܠܐ ܡܫܘܬܦ ²ܠܗ ܡ̇ܢ ܕܠܗ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܡܬܬܚܝܒ ܐܝܩܪܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܥܒܝܕܐ̈ ܇ ܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts XXܐܝ̣ܟ ܪܘܩܐ ܡܕܡ ܐܝ̣ܬܝܢ ܇ ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܡܬܠܒܫ ܘܡܙܕܩܪ ܇ ܡ̇ܢ ܒܡܘܠܕܢ ܕܡܢ ܟܪܣܐ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܩܝܡܬܐ ܕܡܝܬܐ̈ ܆ ܕܩܕܡܝܬ