simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܂ ܐܢܐ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܕܡܚܝܠܐ ܐܝܬܝ ܂
Ps-Zach:EccHist ܘܢܪܬܘܢܝܗܝ ܂ ܡܛܠ ܡ̇ܢ 3ܕܚܕܬ ܘܟܬܒ ܒܛܘܡܣܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܥܙܝ ܗܘܐ ܡ̇ܢ 2ܒܫܘܪܝܐ ܂ ܕܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܐܠܐ ܠܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܢܟܣ ܆ ܠܗܠܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܟܕ ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܠܘ ܡܛܠ ܡܕܡ
Ps-Zach:EccHist ܢܗܘܐ ܚܪܡ ܀ ܡ̇ܢ ܕܐ̇ܡܪ ܕܐܚܪܢܐ ܗܘ
Ps-Zach:EccHist ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ ܂ ܡ̇ܢ ܐܢܬܝ ܂ 7ܥܓܠ
Ps-Zach:EccHist ܦܪܩܛܝܩܣ ܂ ܘܠܦܛܪܘܣ ܡ̇ܢ 7ܕܫܢܝ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ
Ps-Zach:EccHist ܣ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܡܪܚ ܕܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ
Ps-Zach:EccHist ܥܒ̇ܕ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܀ ܡ̇ܢ ܕܐ̇ܡܪ ܕܒܡܣܒܪܢܘܬܐ ܐܬܚܙܝ
Ps-Zach:EccHist 5ܘܢܬܠܒܟ ܂ ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܬܚܘ·ܬܐ̈ ܙ XX
Ps-Zach:EccHist ܂ ܗܠܝܢ ܝ ܡ̇ܢ ܟܕ ܡܟܢܫ ܐܢܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܦܝܠܐ̈ ܂ ܐܢܘܓܪܐ ܡ̇ܢ ܡܕܝܢܬ X ܡܠܟܐ
Ps-Zach:EccHist ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܂ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܒܗ ܂ ܘܐܢܐ ܡ̇ܢ ܐܣܒܪܬ ܕܛܘܥܝܝ ܗܝ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܟܕ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܒܟܝܢܗ ܐܠܗ ܐ̣
Ps-Zach:EccHist ܢܗܘܐ ܚܪܡ ܀ ܡ̇ܢ ܝ ܕܐ̇ܡܪ ܕܡܫܬܚܠܦܢܐ
Ps-Zach:EccHist ܢܗܘܐ ܚܪܡ ܀ ܡ̇ܢ ܕܐܡ̇ܪ ܕܡܢ ܙܪܥܐ
Ps-Zach:EccHist ܦܪܘܩܢ ܂ ܘܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܩܕܡܝܐ ܕܡܢ ܐܪܥܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܠܐ ܚܫܘܫܐ ܡ̇ܢ ܒܗܝ̇ ܕܒܪ ܟܝܢܐ