simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܕܡܚܝܠܐ ܐܝܬܝ ܂ ܟܠܗܝܢ ܥܣܩܬܐ̈ ܕܓܕܫܢ ܠܝ ܆ ܡܛܘܠ ܒܘܨܪܐ̈ ܡ̇ܢ ܬܬܐܠܨ ܂ ܐܘ ܕܬ̇ܩܢܐ ܒܘܣܡܐ ܙܒܢܝܐ ܕܚܛܝܬܐ ܂ ܐܢܐ ܓܝܪ
Ps-Zach:EccHist 3ܕܚܕܬ ܘܟܬܒ ܒܛܘܡܣܐ ܂ ܒܕܓܒܪܐ̈ X ܗܠܝܢ ܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܡ̇ܢ ܕܢܬܡܛܘܢ ܠܪܗܘܡܐ ܠܘܬ ܠܐܘܢ ܘܢܪܬܘܢܝܗܝ ܂ ܡܛܠ
Ps-Zach:EccHist 2ܒܫܘܪܝܐ ܂ ܕܠܐ ܢܩܒܠ ܝ ܣܘܢܗܕܣ ܒܝܘܡܝ̈ ܗܢܐ ܡܠܟܐ ܂ ܟܕ ܡ̇ܢ ܓܒܪܐ ܗܢܐ ܚܟܝܡܐ ܕܡܛܫܐ ܪܓܫܬܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܂ ܘܥܙܝ ܗܘܐ
Ps-Zach:EccHist ܢܟܣ ܆ ܠܗܠܝܢ ܕܝܢ ܢܪܬ ܐ ܂ ܝ ܘܠܗܠܝܢ ܢܫܕܠ ܂ ܘܡܢ ܐ̤ܠܝܢ ܡ̇ܢ - ܂ ܐܠܐ ܫܦܝܪ ܠܗ ܕܠܐ ܢܬܚܬܚܬ ܘܢܫܬܩܠ ܂ ܐܠܐ ܠܗܠܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܠܘ ܡܛܠ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܫܐܠܬܟ ܒܥܒܕܐ ܣܥܪܬ ܂ ܐܠܐ ܕܐܥܒܕܟ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܗܘܬ ܂ ܟܕ ܩܒܠܬ5 ܒܥܘܗܕܢܐ ܙܥܘܪܐ ܗܠܝܢ ܕܟܬܒܬ ܂ ܟܕ ܐܢܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܐ̇ܡܪ ܕܐܚܪܢܐ ܗܘ Xܗ̇ܘX ܝ ܕܡܢ ܩܕܡ ܥܠܡܐ̈ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܂ X ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ 7ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܒܒܣܪܗ ܚܫ ܐܝܟ ܕܟܬ ܒ̣ ܢܗܘܐ ܚܪܡ ܀
Ps-Zach:EccHist ܐܢܬܝ ܂ 7ܥܓܠ ܐܘܕܥܝܢܝ ܂ ܘܐܡ̣ܪܬ ܂ 2ܐܢܐ ܐܝܬܝ ܥܠܝܡܬܟ ܡ̇ܢ ܂ ܘܚܙܗ̇ ܝܘܣܦ̣ ܘܬܡܗ ܘܐܦ ܗ̣ܘ ܒܫܘܦܪ-ܗ̇ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ ܂
Ps-Zach:EccHist 7ܕܫܢܝ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܂ ܕܩܕܡ ܐܣܬܟܠ̣ ܠܐ ܐܫܟܚܗ ܂ ܐܫܥܝܐ ܕ ܢ ܡ̇ܢ ܠܦܛܪܘܣ ܛܒܝܒܐ ܘܠܐܫܥܝܐ ܕܝܪܝܐ ܝܝ ܦܪܩܛܝܩܣ ܂ ܘܠܦܛܪܘܣ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܡܪܚ ܕܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܢܓ̇ܢܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܡܠܬܟܘܬܐ ܘܢܟܠܐ ܕܗܘ̣ܐ ܠܗ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܓܒܗ ܕܢܣܛܪ ܣ ܂ ܐܝܟ
Ps-Zach:EccHist ܕܐ̇ܡܪ ܕܒܡܣܒܪܢܘܬܐ ܐܬܚܙܝ ܡܫܝܚܐ ܒܥܠܡܐ ܇ ܘܠܐ ܡܘܕܐ ܠܗ ܡ̇ܢ ܐܢܫܐ̣ ܚܕ ܗܘ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܀ 3 ܕܓܪܝܓܪܝܣ ܥܒ̇ܕ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܀
Ps-Zach:EccHist ܬܚܘ·ܬܐ̈ ܙ XX ܐܡܪܬ ܐܝܟ ܒܪ ܐܢܫܐ ܚܠܫܐ ܐܘ ܝܗܘܕܝܐ ܂ ܡܕܡ ܡ̇ܢ ܘܡܫܬܥܒܕ ܠܚܫܐ ܐ·ܢܐ ܕܡܫܟܢܢ ܕܢܬܩܛܥ 5ܘܢܬܠܒܟ ܂ ܘܗܠܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܟܕ ܡܟܢܫ ܐܢܐ ܒܥܘܗܕܢܐ ܡܢ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܂ ܗܠܝܢX ܕ ܢ ܡ̇ܢ ܂ ܒܪܡ ܐܝܟ ܕܡܨܝܢ ܗܘܝ ܕܢܬܟܬܒܢ̣ ܟܬܒܬ ܂ ܗܠܝܢ ܝ
Ps-Zach:EccHist ܡܕܝܢܬ X ܡܠܟܐ ܕܓܙܪܬܐ ܝ ܪܒܬܐ ܂ ܝ ܂ ܘܓܙܪܬܐ̈ ܣܝܡܢ ܡ̇ܢ ܘܩܢܟܝܢܘܢ ܘܟܠ ܓܢܣܢܝܢ̈ ܂ ܘܡܪܥܝܬܐ̈ ܕܦܝܠܐ̈ ܂ ܐܢܘܓܪܐ
Ps-Zach:EccHist ܓܝܪ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܫܘܦܪܘܗܝ̈ ܗܟܘܬ ܝ ܃ ܡܒܪܩ ܂ ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܦܩܩܐܝܬ ܂ ܒܕܠܐ ܝܕܥܐ ܗܘܝܬ ܕܝܘܣܦ ܒܪܗ̣ ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܐܣܒܪܬ ܕܛܘܥܝܝ ܗܝ ܕܟܬܝܒܐ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܕܢܫܬܪܐ ܚܪܝܢܐ ܟܕ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܕ ܢ ܕܡܘܬܐ ܘܕܩܒܘܪܬܐ ܕܫܪܪܐ ܂ ܘܒܛܠ ܐܢܝܢ̈ ܒܗ ܂ ܘܐܢܐ
Ps-Zach:EccHist ܒܟܝܢܗ ܐܠܗ ܐ̣ ܠܐ ܡܬܢܟܐ ܗܘܐ ܂ ܐܘ ܡܫܥܒܕ ܗܘܐ ܠܚܫܐ 1ܠܓܡܪ ܡ̇ܢ ܘܡܟܢ ܒܒܣܪܐ ܘܒܢܦܫܐ ܂ ܘܒܝܠܕܐ ܘܒܚܫܐ ܘܒܨܠܝܒܐ ܂ ܟܕ ܗ̣ܘ
Ps-Zach:EccHist ܝ ܕܐ̇ܡܪ ܕܡܫܬܚܠܦܢܐ ܗܘ 5ܐܘ ܡܫܬܓܢܝܢܐ ܗܘX ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܠܐ ܡ̇ܢ ܠܗ ܕܗ̣ܘܐ ܒܕܡ̣ܘܬܢ ܒܟܠ ܡܕܡ ܇ ܣܛܪ ܡܢ ܚܛܝܬܐ ܢܗܘܐ ܚܪܡ ܀
Ps-Zach:EccHist ܕܐܡ̇ܪ ܕܡܢ ܙܪܥܐ ܕܓܒܪܐ ܗܘܐ ܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܠܚܪܬ ܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܃ ܕܡܫܝܚܐ ܐܬܡܠ ܘܝܘܡܢ̣ ܢܗܘܐ ܚܪܡ ܀
Ps-Zach:EccHist ܩܕܡܝܐ ܕܡܢ ܐܪܥܐ ܗܘܐ̣ ܒܟܠܗ̇ ܝ̇ܡܝܩܪܬܐ̈ ܂ ܠܫ ܂ XX X ܡ̇ܢ ܘܒܢܦܫܐX ܪXܘܫܬܢܐܝܬ ܢܬܝܠܕ ܡܫܝܚܐ ܦܪܘܩܢ ܂ ܘܒܪܢܫܐ
Ps-Zach:EccHist ܒܗܝ̇ ܕܒܪ ܟܝܢܐ ܕܐܒܐ ܂ ܚܫܘܫܐ ܕܝܢ ܒܒܣܪ ܂ ܒܗܝ̇ ܕܒܪ ܟܝܢܐ ܡ̇ܢ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܂ ܝ · ܡܢܝܢܐ ܕܐܪܒ ܂ ܝܥܝܘܬܐ ܂ ܘܠܐ ܚܫܘܫܐ