simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܟܘܢ ܡܩܒܠ ܠܝ ܗ̤ܘ ܡܩܒܠ ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܚܢܢ ܟܕ ܠܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܂ ܕܡܢ ܕܡܩܒܠ ܢܒܝܐ ܒܫܡ ܢܒܝܐ ܂ ܐܓܪܐ ܕܢܒܝܐ ܢܣ̇ܒ ܂ ܢ ܘܬܘܒ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܡܩܛܪܓ ܠܟܘܢ ܂ ܡܘܫܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܣܒܪܝܬܘܢ ܂ ܘܬܘܒ ܕܡܘܫܐ ܡ̇ܢ ܂ ܘܬܘܒ ܣܒܪܝܬܘܢ ܕܐܢܐ ܡܩܛܪܓܢܐ ܠܟܘܢ ܩܕܡ ܐܒܐ ܂ ܐܝܬܘܗܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܨܒܝܢܗ ܒܛܒܬܐ ܨܒ̇ܐ ܘܒܡܟܝܟܐ̈ ܥܡ̇ܪ ܃ 2ܩܢܘ ܡ̇ܢ ܐܡܪ ܢܒܝܐ ܂ ܐܠܐ ܒܢܝܚܐ ܘܒܡܟܝܟܐ ܕܐܢܫܐ̈ ܂ ܘܐܢܗ̤ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܗ̇ܘ ܕܥܒܕ ܒܝܫܬܐ̈ ܒܪܗ ܕܐܟܠܩܪܨܐ ܡܫܬܡܗ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܕܐܠܦ ܐܢܘܢ ܕܐܒܘܢ ܂ ܗܕܐ ܨ ܒ̣ܐ ܕܢܚܟܡ ܐܢܘܢ ܂ ܘܐܢܗ̤ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܐ ܢܣ̇ܒ ܢܐܙܠ ܂ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܃ ܡܫܡܫܢܐ ܕܢܩܒܠܘܢ ܥܡܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܐܦ ܗ̇ܘ ܕܛܥܝܢ ܨܠܝܒܐ ܃ ܟܪܘܒܐ ܕܛܥܝܢ ܡܪܟܒܬܐ ܃ ܐܡ̇ܪ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܫܘܪܐ̈ ܗܓܡ ܕܐܝܪܝܚܘ ܃ ܒܩܠܐ ܕܩܪܢܬܐ̈ ܘܩܥܬܗ ܕܥܡܐ ܂ ܡ̇ܢ ܝ ܙܟܝܗܝ ܂ ܠܡܘܬ ܐ ܕܝܢ ܟܕ ܚܝܬ ܠܫܝܘܠ ܘܐܩܪܒ ܥܡܗ ܂ ܗ̇ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܐܪܙܐ ܚ̇ܙܝܢܢ ܒܦܠܐܬܐ̈ ܂ ܗܝܕܝܢ ܕܝܢ ܐܦܝܢ̈ ܠܘܩܒܠ ܡ̇ܢ ܝܕܥ̇ܬ ܩܠܝܠ ܡ̣ܢ ܣܓܝ ܂ ܗܝܕܝܢ ܐܕܥ ܐܟܡܐ ܕܐܬܝܕܥ̇ܬ ܂ ܗܫܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܕܡܫܓܢܝ ܗ̣ܘ ܡܢܢ ܂ ܐܚܪܬܐ ܕܝܢ ܕܩ̣ܡ ܗ̣ܘ ܩܕܡܝܢ ܝ ܒܥܒܕܐ ܡ̇ܢ ܘܩ̣ܡ ܂ ܗܟܢܐ ܘܚܢܢ ܢܫܒܘܩ ܠܥܡܕܢ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܗ ܂ ܚܕܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܪܫܐ ܂ ܗܢܐ ܕܝܢ ܡܠܝܠܐ ܂ ܗ̇ܘ ܡܕܒܪܢܐ ܠܘܝܐ ܂ ܗܢܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܚܠܦ ܟܗܢܐ ܂ ܩܘܪܒܢܐ ܚܠܦ ܩܘܪܒܢܐ ܘܐܡܪܐ ܚܠܦ ܐܡܪܐ ܂ ܗ̇ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܢܘܢ ܠܐ ܝܕܥܝܢܢ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ ܡܪܢ ܂ ܕܥܝܢܐ ܠܐ ܚܙܬ̣ ܡ̇ܢ ܡܥܠܝܢ ܠܕܫܘܝܢ ܠܡܠܟܘܬܐ ܓ̣ܠܐ ܠܢ ܂ ܛܘܒܐ̈ ܕܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܬܝܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐܚܪܢܐ ܡܣܟܢܐ ܂ ܘܗܢܐ ܚܟܝܡܐ ܗܘ̣ ܂ ܡ̇ܢ ܘܡܟܐ̈ ܂ ܝ ܟܕ ܢܦ̇ܩܝܢ ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ ܩܢ̇ܝܢ ܫܘܚܠܦܐ ܂ ܘܗܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܦ ܩܪܝܒܐ ܡܐܬܝܬܗ ܕܡܪܢ ܂ ܢܥܒܕ ܠX ܫܘܪܝܐ ܙܥܘܪܐ ܂ ܡ̇ܢ Xܪܟܐ ܒܙܡܝܪܬܐ̈ ܂ ܐܘ ܒܩܠܐ̈ ܐܘ ܒܦܫܝܛܐ̈ ܂ ܟܐܢܐܝܬ ܂ ܐܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܢܟܠܬ̤ ܠܐܒܘܗ̇ ܘܠܐܠܗܐ ܂ ܠܐܒܘܗ̇ ܡ̇ܢ ܕܓܢܒܬ̤ ܨܠܡܐ̈ ܡ̇ܢ ܟܘܫܪܐ̈ ܡ̣ܢ ܪܚܝܠ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ̣ ܡ̣ܢ ܙܪܥܐ ܫܪܝܪܐ ܂ ܗܝ̇
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܟܘܢ ܡܩܒܠ ܠܝ ܡܩܒܠ ܂ ܘܡ̇ܢ ܕܠܝ ܡܩܒܠ ܡܩܒܠ ܠܡܢ ܕܫܠܚܢܝ ܡ̇ܢ ܒܗܘܢ ܠܫܠܝܚܐ̈ ܫܦܪܝܢܢ ܃ ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܐܡ̣ܪ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܬܒܪ ܠܠܘܚܐ̈ ܕܐ ܬܝ ܂ ܡܛܠ ܕܙܟ̣ܐ ܣܛܢܐ ܘܢܦ̣ܠ ܥܡܐ ܂ ܗܢܐ ܕ ܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܘܐ ܫܘܐ ܨܘܡܐ ܠܨܘܡܐ ܂ ܘܕܝܬܩܐ ܠܕܝܬܩܐ ܂ ܗܘ̇ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܬܠܝܬܐܝܬ ܠܘܬ ܐܒܪܗܡ ܂ ܐܦ ܕܝܢ ܨܝܕ ܡܘܫܐ ܘܚܒܠܐ ܕܢܒܝܐ̈ ܂ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܕܡܫܝܚܐ ܃ ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܫܬܡܫ ܐܪܙܗܝܢ ܬܘܒ ܠܘܬ ܢܘܚ ܃ ܐܦ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܠ ܢܒܝܘܬ ܐ ܕܡܬܓܠܝܢܘܬܗ ܂ ܒܕܘܟ ܕܝܢ ܒܚܙܬܐ ܕܓܠܝܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܣܓܝܐ̈ ܐ ܘܒܐܣܟܡܐ̈ ܢܬܚܘܐ ܠܗ̇ ܒܪܘܝܢ ܘܝܨܘܦܢ ܂ ܒܙܒܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܪܡܐ ܗܕܐ ܝ ܕܝܬܩܐ ܕܡܠܝ ܓܒܪܝܠ ܡ̣ܢ ܛܟܣܗ ܕܡܝܟܐܝܠ ܂ ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܕܝܬܩܐ ܕܝܠܗܘܢ ܂ ܘܠܐ ܢܚܠܘܛ ܢܦܫܗ ܥܡܗ ܡܝܟܐܝܠ ܃ ܐܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܩܝܡ ܡܠܟܘܬ ܐ ܂ ܐܚܪܢܐ · ܟܗܢܘܬ ܐ ܂ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܃ ܙܘܪܒܒܠ ܡ̇ܢ ܂ ܐܦ ܚܓܝ ܘܙܟܪܝX ܢܒܝܐ̈ ܂ ܥܠ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܡܬܢܒܝܢ ܂ ܕܗܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܢܒܝܐ̈ ܡܬܩܪܝܢ ܒܗ ܂ ܘܗܢܐ ܫܠܝܚܐ ܘܐܘܢܓܠܝܘܢ ܂ ܘܗܢܐ ܡ̇ܢ ܡܕܢܚܐ ܂ ܒܝܬ ܩܪܘܝܐ̈ ܕܒܓܒܐ̈ ܕܝܡܝܢܐ ܘܣܡܠܐ ܂ ܗܢܐ