simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܡܠܬܐ ܡܢ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܢܦܠ̣ܬ ܒܝܢܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܃ ܝܝ ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܠܡ ܕܝܕܥ ܗܘܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܥܒܕܘܢ ܠܟܘܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡ̇ܢ ܕܪܢܝܡܝܬܘܢ ܂ ·ܟܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܗ̣ܘ ܣܒܐ̣ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܫܩܠ ܦܪܪܣܝܐ̣ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܘܠܒܝܫܐ ܝX ܡܢ ܡ̇ܢ ܕܚ̇ܛܦ ܠܗ ܩܛܝܪܐܝܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܥܒ̣ܕ ܠܟܘܢ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܟܝܝܢ 1ܒܟܘܢ ܪܝܫܐ̣
Ps-Dion:ChronZuq ܠXܢܣܝ ܘܠܫܪܒܬܝ ܘܕܒܪܬ ܡ̇ܢ ܐܢܐ ܟܪܣܛܝܢܝܬܐ ܘܐܦ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܡ̣ܪ ܃ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܫܬܘܬܦ ܝ ܒܚܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܐܠܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܡܠܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܡܫܬܘܬܐ
Ps-Dion:ChronZuq XX ܕܝܢ̣ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܕܐ ܠܐ ܡܨܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܐܡܬܝ ܕܨܒܐ̣ ܘܒܝܕ ܡ̇ܢ ܕܨ̇ܒܐ ܂ ܘܠܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܫܘܠܛܢܐ̈ ܃ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܒܐܝ̇ܕܐ ܕܗ̣ܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܂ ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܕܐ ܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܘܬ̣ ܂ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܥܕܟܝܠ ܚ̣ܝ ܕܫܠܕܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܦܩ̇ܕ ܗܘܐ ܥܠ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܕܡܬܚܪܐ ܗܘܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܠXܬܪܗ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕ ܂ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܒܗܘܢ̇ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܝܬܘܢ ܠܗܘܢ ܙܘܙܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܘܒܕܪܬܐ̈ ܃ ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܝ̇ܗܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܪܝܦܐ ܃ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢܪܡܐ ܐܝ̣ܕܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܝܘܚܢܢ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܡܕ̣ ܡ̇ܢ ܕܝܪܐ ܕܩܪܬܡܢ̈ ܬܐܕܘܪܐ