simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܕܗ̣ܘ ܢܦܠ̣ܬ ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܕܚܝܝܢ̈ ܂ ܕܐܢ ܡܫܬܕܝܢ ܩܘܩܐ̈ ܠܡ ܡ̇ܢ ܗܘܘ ܘܢܓܚܟܘܢ ܒܫܢܝܘܬܗܘܢ ܕܒܢܝܢܫܐ̣̈ ܂ ܡܠܬܐ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܡ ܕܝܕܥ ܗܘܐ ܠܗ ܠܗܢܐ ܓܝܘܪܓܝ̣ ܂ ܩܪܒ ܂ ܨ ܂ ܕ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܐܟܣܢܝܘܬܐ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܡܬܗ̇ܦܟ ܗܘܐ ܠܗ ܃ ܝܝ ܘܐܝܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܪܢܝܡܝܬܘܢ ܂ ·ܟܕ ܐܘܪܗܝܐ̣̈ ܠܗܕܐ ܐܦܠܐ ܕܢܫܡܥܘܢܝܗ̇ ܡ̇ܢ ܂ ܐܠܐ Xܫܒܩܘܢ ܠܝ̣ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܂ ܘܥܒܕܘܢ ܠܟܘܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܫܩܠ ܦܪܪܣܝܐ̣ ܂ ܐܬܚܝܠ ܘܐܡ̣ܪ ܠܡܪܝܐ ܃ ܘܗܕܐ ܡܢ ܐܝܟܐ ܡ̇ܢ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܠܐ ܐܫܬܘܬܦ ܒܡܚܫܒܬܗܘܢ̈ ܂ ܘܗ̣ܘ ܣܒܐ̣ ܐܝܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܚ̇ܛܦ ܠܗ ܩܛܝܪܐܝܬ ܂ ܥܡ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܒܝܬ ܫܢܐ̈ ܐܦܩ ܂ ܘܐܗܦܟ ܡ̇ܢ ܠܡܙܡܪܘ ܘܠܡܐܡܪ ܆ ܕܦܨܝ ܡܪܝܐ ܠܡܝXܟܢܐ ܘܠܒܝܫܐ ܝX ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܟܝܝܢ 1ܒܟܘܢ ܪܝܫܐ̣ ܘܣܩ̣ܘ ܂ 2ܟܕ ܠܡ ܡܬܚܫܚ ܠܘܬܗܘܢ ܡ̇ܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܬܡܢ̣ ܂ ܦܩ̣ܕ ܠܗܘܢ̣ ܂ ܕܥܒ̣ܕ ܠܟܘܢ ܗ̇ܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܢܐ ܟܪܣܛܝܢܝܬܐ ܘܐܦ ܫܪܟܐ ܕܝXܘܕܝܬܐ X X ܠܘܩܒܠ ܛܘܪܐ̈ ܡ̇ܢ ܝ ܘܚܢܦܬܐ̣̈ ܝܝ ܫܡ̣ܥܝܢ̈ ܂ ܠXܢܣܝ ܘܠܫܪܒܬܝ ܘܕܒܪܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡܫܬܘܬܦ ܝ ܒܚܕ ܡܢ ܦܘܪܣܝܢ ܠܣܓܕܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܐܘ ܠܕܒܚܐ̈ ܡ̇ܢ ܘܗܪܣܝܣ ܕܢܐܘܐܛܘܣ ܐܩܝܡ ܂ ܗܢܐ ܕܝܢ ܢܐܘܐܛܘܣ ܐܡ̣ܪ ܃ ܕܟܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܢܡܠܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܡܫܬܘܬܐ ܂ ܘܟܕ ܛܒ ܒܟܠܗ̇ ܨܒܘܬܐ ܡܦܣ ܡ̇ܢ ܗܘ̣ ܦܬܓܡܐ ܃ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܠܐ ܢ̇ܦܩ ܐܢܐ ܂ ܐܠܐ ܐܝܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܗܕܐ ܠܐ ܡܨܐ ܐܢܐ ܕܐܥܒܪ ܂ ܂ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ̣ ܕܣܦܩܢ̈ ܐܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܂ XX X - ܠܢܐܪܘXܐXܘܢ ܂ XX X - Xܢܝܢ ܂ XX ܕܝܢ̣ ܐܝܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܨ̇ܒܐ ܂ ܘܠܐ ܣ̇ܦܩܝX ܥܠܡܘܗܝ̈ ܥܠܝܐ̣̈ ܘܠܐ ܬܚܬܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ̣ ܂ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܨܒܐ̣ ܘܐܡܬܝ ܕܨܒܐ̣ ܘܒܝܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܗ̣ܘ ܒܐܝ̇ܕܐ ܕܗ̣ܝ ܩܪܝܬܐ ܃ ܕܢܩ̇ܒܠ ܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܘ ܢܥܘܠ ܡ̇ܢ ܩܫܝܐ ܂ ܝ ܘܟܕ ܩ̣̇ܕܡ ܐܬ̣ܟܬܒ ܠܟܠܗܘܢ ܫܘܠܛܢܐ̈ ܃ ܕܟܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܟܝܠ ܕܐ ܬ ܠܗ ܐܕܢܐ̈ ܕܢܫܡܥ ܢ̇ܫܡܥ ܃ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ̤ ܝ ܂ ܝ ܡ̇ܢ ܐܠܦ ܠܢ ܡܪܢ ܒܣܒܪܬܗ ܃ ܕܨ̇ܠܘ ܕܠܐ ܬܥܠܘܢ ܠܢܣܝܘܢܐ ܂ ܂ ܐܠܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܥܕܟܝܠ ܚ̣ܝ ܕܫܠܕܐ̈ ܕܒܝܬܗ̣ ܢ̇ܦܩ ܂ ܟܕ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܡ̇ܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܡܕܡ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܝ ܂ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ̣ ܂ ܕܟܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܗ̣ܘ ܕܡܬܚܪܐ ܗܘܐ ܠܩܘܒܠܗ ܂ ܕܒ̣ܪ ܗܘܐ ܣܝܥܬܐ 7ܡܢ ܕܝܪܐ ܡ̇ܢ ܬܘܒ ܐܝܟܐ ܕܡܬܠ[ܚܡ ]ܝ ܗܘܐ ܘܐܒܕܢܐ ܓܡܝܪܐ ܦܩ̇ܕ ܗܘܐ ܥܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܕ ܂ ܂ ܂ ܘܡܢܐ Xܡܟܝܠ ܐܝܬ ܠܝ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܕܥܒܪܢ̈ ܠܬܘܢܝܐ ܡ̇ܢ ܂ ܘܐܦ̣ ܠܫܪܟܐ ܕܐܚܪܢܝܬܐ ܂ ܘܦ̣ܢܐ ܂ XܘX ܠXܬܪܗ ܂ ܐܝܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܢܝܬܘܢ ܠܗܘܢ ܙܘܙܐ̈ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܟܠ ܡܐ ܕܩܢܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܟܦܢܐ ܘܡܢ ܩܘܪܐ ܘܡܢ ܡܚܘܬ̈ ܐ ܕܡܫܬܢܕܝܢ ܗܘܘ ܒܗܘܢ̇ ܂ ܐܝܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝ̇ܗܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܙܘܙܐ̣̈ ܠܒܓܠܐ ܐܘ ܠܪܟܫܐ ܐܦܩ ܡ̇ܢ ܗܘܘ ܒܗܘܢ ܂ ܘܢܢܒܫܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܝX ܒܒܬܐ̈ ܘܒܕܪܬܐ̈ ܃ ܘܟܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܠܐ ܢܪܡܐ ܐܝ̣ܕܐ ܘܢ̣ܫܠܡ̣ ܂ ܢܐܫܕܘܗܝ ܝܝ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܡ̇ܢ ܒܗ ܒܐܢܕܝܩܛܘܢ ܗ̇ܘ ܕܟܬ̣ܒ ܂ ܟܕ ܐܦܩ ܦܘܩܕܢܐ ܚܪܝܦܐ ܃ ܕܟܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܪܐ ܕܩܪܬܡܢ̈ ܬܐܕܘܪܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܚܐܪܬܐ ܝ ܕܢܥܡܢ ܀ ܡ̇ܢ ܕܐܘܪܗܝ̣ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܦܣܝܠܬܐ ̈ ܝܘܚܢܢ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܡܕ̣