simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܢܐ ܂ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܘܕܐ ܚܕ ܒܬܠܬܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܥܠ ܩܢܘܡܐ ܕܐܢܫ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܒܪܢܫܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܦ ܬܡܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܪܒ ܗܘܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܐܘ ܟܘܠ ܡ̇ܢ ܕܨ̇ܒܐ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܢ̇ܒܝܒܐ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܕܘܟܬ ܫܡܐ ܡܡܠܝܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܘܦܠܗܕܘ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܠܘ ܠܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܕܒܨܝܪ ܡܢܗܘܢ̇
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܬܐܡܪܬ ܂ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܬܝܠܕ ܗ̇ܘܐ ܝܝ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܘܥܠ ܗܕܐ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܨ̇ܒܐ ܡܢ ܕܘܡܝܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܢܣܒ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܨ̇ܒܐ ܝܘܠܦܢܐ ܐܦ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܟܬܝܒ ܂ ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܒܩܠܝܠܘܬܐ ܕܠܐ ܡܬܠܒܟܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܠܘ ܠܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܕܗܘ̣ ܕܢܣܝܒ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܟܘܠܢ ܂ ܡ̇ܢ ܂ XX ܕܢܩܦ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܒܗܝ̇ ܕܗܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܡܨܝܐ ܗܘܬ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܠܘ ܓܝܪ ܠܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܕܗܘ̣ ܕܐܬܓܒܠ ܒܟܪܣܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗ̣ܘ ܝܘܠܦܢܐ ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܐܬܩܪܝ ܂ ܕܒܢ̇ܕ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܝ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܬܝܠܕ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܗ̇ܘ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܫܟܚ ܠܗ ܒܫܬܩܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܪܢ ܂ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܪܚ̇ܡ ܠܝ ܡܠܬܝ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܠܐ ܐܦ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢ̣ܛܪ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܂