simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܡܘܕܐ ܚܕ ܒܬܠܬܐ ܘܬܠܬܐ ܒܚܕ ܂ ܘܠܐ ܡ̇ܦܠܓ ܠܐܝܚܝܕܝܘܬܐ ܡ̇ܢ ܠܚܘܪ- ܝܕܥ ܂ ܕܢܘܕܐ ܒܗ ܂ X X ܂ ܬܪܝܨܐܝܬ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܂ ܟܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗ̣ܘ ܒܪܢܫܐ ܂ ܕܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܢܣܛܘܪܝܢܘ̈ ܒܨܒܝܢܐ ܒܠܚܘܕ ܡ̇ܢ ܥܠ ܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܐܬܐܡܪ ܡܢܗܘ̣ܢ̣ ܂ ܘܠܘ ܥܠ ܩܢܘܡܐ ܕܐܢܫ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܩ̇ܪܒ ܗܘܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܠܦܓܪܗ̣ ܂ ܚܝܠܐ ܡܢܗ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܕܡܥܒܕ ܗܘܐ ܦܓܪܐ ܕܩܢܘܡܗ ܂ ܡܛܠ ܝܝ ܕܐܦ ܬܡܢ ܟܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܨ̇ܒܐ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ ܂ ܐܠܐ ܘ̇ܠܐ ܠܟ ܠܡܗܝܡܢܘ ܒܗܝܢ ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܕܗܘ̣ܐ ܐܠܗܐ ܒܪܢܫܐ ܘܐܬܢܣܝ ܒܚܫܐ̈ ܘܛܥ̣X ܡܘܬܐ ܂ ܐܘ ܟܘܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܕܘܟܬ ܫܡܐ ܡܡܠܝܐ ܗܘܬ ܗ̣ܝ ܚܙܬܐ ܂ ܒܪܢܫܐ ܓܝܪ ܠܟܠܢܫ ܡ̇ܢ ܂ XX ܐܠܐ ܐܡ̣ܪ ܒܠܚܘܕ ܕܗܢܘ ܒܪܝ ܗ̇ܘ ܢ̇ܒܝܒܐ ܂ ܐܝܟ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢ ܥܪܒܐ̈ ܗܢܘܢ ܕܡܣܬܟܠܝܢ ܩܠܗ ܕܪܥܝܐ̣ ܂ ܡ̇ܢ ܂ ܘܦܪܫܘ ܩܠܐ̈ ܚܕ ܡܢ ܚܕ ܂ ܘܢܣܒܘ ܘܒܕܪܘ ܘܦܠܗܕܘ ܂ ܐܝܟ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗ̣ܘ ܕܒܨܝܪ ܡܢܗܘܢ̇ ܗܢܘ ܕܢܦ̣ܩ ܚܕܬܐܝܬ ܡܢ ܒܝܬ ܠܚܡ ܂ ܟܕ ܡ̇ܢ ܂ ܠܗܢܐ ܓܝܪ ܐܬܦܩܕܘ ܐܦ ܡܠܐܟܐ̈ ܠܡܣܓܕ ܂ ܘܠܘ ܠܒܪܢܫܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܡܬܝܠܕ ܗ̇ܘܐ ܝܝ ܠܘܩܕܡ̣ ܂ ܘܟܢ ܡܬܝܠܕ ܘܡܫܬܡܗ ܡܢ ܗܕܐ ܐܦ ܡ̇ܢ ܡܪܝܡ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܂ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܐܬܐܡܪܬ ܂ ܟܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܨ̇ܒܐ ܡܢ ܕܘܡܝܐ ܕܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܝ· ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܡ̇ܢ ܕܝܗܘܢ̈ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܥ̇ܒܕܐ̈ ܡܥܕܝܢ ܡܬܬܩܢܝܢ ܂ ܘܥܠ ܗܕܐ ܟܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܨ̇ܒܐ ܝܘܠܦܢܐ ܐܦ ܥܠ ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܡܬܐܡܪ ܗ̇ܝ ܕܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܣܩܐ ܂ ܒܝܕ ܬܚܘܝܬܐ ܡܥܕ ܡܬ̇ܢܗܪ ܂ ܢܣܒ ܟܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܒܩܠܝܠܘܬܐ ܕܠܐ ܡܬܠܒܟܐ ܐܬ̇ܓܫܡ ܂ ܪܘܚܐ ܕܝܢ ܒܬܕܡܘܪܬܐ ܡ̇ܢ ܝ ܚܝܠܗ ܕܡܪܝܡܐ ܥܡ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܟܬܝܒ ܂ ܗܢܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ ܕܢܣܝܒ ܡܢ ܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܂ ܐܘܪܒ ܘܥܒ̣ܕ ܐܠܗܐ ܂ ܘܠܗ ܡ̇ܢ ܕܒܪܢܫܐ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܠܗ ܠܟܝܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܝܩ̇ܪ ܂ ܘܠܘ ܠܒܪܢܫܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ XX ܕܢܩܦ ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܒܬܘܠܬܐ ܂ ܘܠܘ ܠܐܚܪܢܐ ܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܂ ܘܡܚܒܢܐ̈ ܡܢ ܣܢܐܐ̈ ܂ ܘܒܝܬܝܐ̈ ܡܢ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܂ ܟܘܠܢ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗ̣ܘ ܡܨܝܐ ܗܘܬ ܕܐܠܗܐ ܒܪܢܫܐ ܢܗܘܐ ܂ ܟܒܪ ܡܢ ܫܘܪܝܗ ܝX ܡ̇ܢ ܠܐܠܗܐ ܂ ܗܕܐ ܥܠܘܗܝ ܐܬܟܬܒܬ ܂ ܕܐܠܘ ܒܗܝ̇ ܕܗܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ ܕܐܬܓܒܠ ܒܟܪܣܐ ܢܣ̣ܒ ܐܠܗܐ ܂ ܘܒܗܢܐ ܥܡ̣ܪ ܐܝX ܕܒܚܕ ܡ̇ܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܐܡܪܝܢ ܗܘܐ ܘܐܬܢܣܒ ܡܢ ܡܠܬܐ ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܠܒܪܢܫܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܬܩܪܝ ܂ ܕܒܢ̇ܕ ܡܢ ܫܪܒܐ̈ ܕܥܒܝܕܝܢ ܠܗ̣ ܂ ܐܦ ܠܩܪܝܢܐ ܪ̈ ܡ̇ܢ ܀ ܂ X X XX ܂ ܡ ܂ ܫܬܟܚ ܓܝܪ ܢܣܛܪܝܣ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܝܘܠܦܢܐ ܗܢܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܡܬܝܠܕ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܒܗܘܢ ܟܕ ܒܗܘܢ ܒܫܡܗܐ̣̈ ܐܦ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܠܗ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܒܬܚܠܘܦܐ ܐܚܪܢܐ ܂ ܝ ܂ ܝ ܠܟܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܡܫܟܚ ܠܗ ܒܫܬܩܐ ܝܬܝܪܐܝܬ·ܡܬܚܫܚ ܠܘܬ ܪܐܙܐ ܕܥܠܘܗܝ ܂ ܝ ܡ̇ܢ ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܓܠܝ ܒܒܣܪܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܟܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܪܚ̇ܡ ܠܝ ܡܠܬܝ ܢܛ ܂ ܪ ܂ ܘܐܒܝ ܢܪܚܡܝܘܗܝ ܂ ܘܐܢܐ ܘܐܒܝ ܡ̇ܢ ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢ̣ܛܪ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܂ ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܡܪܢ ܂ ܕܟܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܢ̣ܛܪ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܂ ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܡܪܢ ܂ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܪܚ̇ܡ ܠܝ ܡ̇ܢ ܕܢܬܥܠܐ ܝܝ ܠܗܢܐ ܐܝܩܪܐ ܂ ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܗܠܝ̣ܢ ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܟܠ