simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem 1ܕܓܪܝܓܘܪܝܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܀ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܐ̇ܡܪ ܕܝ̇ܠܕܬ
PhiloxMab:TenMem ܐܬ̣ܐ ܠܘܬܢ . ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢ ܢܬܒ̇ܩܐ
PhiloxMab:TenMem ܕܛܥܝܘܬܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܕܐ̇ܡܪ ܗܟܝܠ ܡܕܡ
PhiloxMab:TenMem ܚܒܝܒܢ ܆ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܒܗ ܒܘܝܢܐ
PhiloxMab:TenMem ܘܠܐ ܐܝܕܥܬܢܝ ܆ ܡ̇ܢ ܕܠܝ ܚܙܐ ܚ̇ܙܐ
PhiloxMab:TenMem ܒܐܢܫܘܬܢ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܗ̇ܬ ܐܢܬ ܕܬܐܡܪ
PhiloxMab:TenMem . ܒܠܥܕ ܪܘܚܐ ܡ̇ܢ ܢܙܡܪ ܠܟ .
PhiloxMab:TenMem ܕܛܥܝܐ ܆ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܗܘܐ ܡܠܦܢܐ .
PhiloxMab:TenMem . ܡܕܝܢ ܟܠ ܡ̇ܢ XXX XX X
PhiloxMab:TenMem ܬܦܪܩܘ ܒܗ . ܡ̇ܢ ܠܡ ܕܐܝܬ ܠܗ
PhiloxMab:TenMem ܡܢ ܩܘܪܒܐ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܪܐ ܆ ܕܠܐ
PhiloxMab:TenMem ܣܟܠܐ ܇ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܣ̇ܥܪ ܐܠܗܐ ܒܐܝܕܗ
PhiloxMab:TenMem ܐܝܬܘܗܝ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ .
PhiloxMab:TenMem ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ . ܡ̇ܢ X ܕܡܥܒܪ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܗ̇ܝ . ܐܝܟ̈ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܣܦܩܐ ܝXXX
PhiloxMab:TenMem ܒܘ ܆ ³¹ܕܡܚܪܡ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܐ̇ܡܪ ܕܚܕ
PhiloxMab:TenMem ܢܬܕܡܐ ܠܐܚܘܗܝ̈ . ܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ
PhiloxMab:TenMem ܡܫܟܚܢܝܗܘܢ̈ . ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܫ̇ܠܡ ܠܦܢܟܘܢ ܥܘ̇ܠܐ
PhiloxMab:TenMem ܟܘܠܗ̇ ܬܗ̇ ܕܟܠ ܡ̇ܢ X ܕܩ̇ܪܐ ܢܕܥ
PhiloxMab:TenMem ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܟܘܠ ܡ̇ܢ ܕܡܓܕܦ ܥܠ ܡܪܝܐ